Yönergeler
Tarih: 27.01.2017| Okunma Sayısı: 2925

ORDU BAROSU "BARO MECLİSİ" YÖNERGESİ


KURULUŞ        :


Madde 1
- Ordu Barosu “Baro Meclisi” Yönergesi, 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 02.05.2001 tarih ve 4667 sayılı yasa ile değişik 95/15. maddesi uyarınca Ordu Barosu Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır. 

Yönerge ile; Ordu Barosu yapısı içinde, bu yönerge hükümleri kapsamında, yönetsel özerkliğe sahip Ordu Barosu “Baro Meclisi” oluşturulmuştur.

 

AMAÇ              :

Madde 2- Meslek ve yargı sorunlarının çözümünde, mesleki saygınlık ve dayanışmayı sağlamada, ülke ve kentin sorunlarının tartışılması ve çözümünde katılımcılığı arttırmakta, avukatların çeşitli istek, öneri, eleştiri ve birikimlerini önermede, demokratik, katılımcı bir oluşumu sağlamayı amaçlar.

 

BARO MECLİSİ’NİN ORGANLARI :


Madde 3
- Baro Meclisi’nin organları:

a) Meclis Genel Kurulu,

b) Meclis Başkanlık Divanı’dır.


Madde 4- Baro Meclisi Genel Kurulu:

a) Baro Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri,

b) TBB. Delegeleri ve TBB organlarında Görev Alanlar,

c) İlçe Temsilcileri (fiilen çalışan avukat sayısı 10’un üzerinde olan ilçe baro temsilcileri),

d) Staj Komisyonu tarafından stajyer avukatlar arasından kura ile seçilecek 3 kişi,

e) Önceki dönem Baro Başkanları,

f) Fiilen mesleğini icra eden avukatlar arasından, yönetim kurulunca yöntemiyle belirlenecek 7 kişi   (Kıdemi; - 10 Yıla kadar olan avukatlar arasından kura ile seçilecek 2 kişi

               -10-20 arası kıdeme sahip avukatlar arasından seçilecek 2 kişi

                -20-30 arası kıdeme sahip avukatlar arasından seçilecek 1 kişi

                 -30-40 arası kıdeme sahip avukatlar arasından seçilecek 1 kişi

                 -40 yıl ve üzeri kıdeme sahip avukatlar arasından seçilecek 1 kişi )

            (Kura ile seçilen üyeliklerin boşalması halinde aynı usulde seçim yenilenir. Kura ile belirlenen üyelerin görev süreleri iki yıl olup, genel kurulun yapılmasının akabinde yönetim kurulu tarafından yeniden kura çekimi yapılır.)


Madde 5- Genel Kurulun Görevleri:

Baro Meclisi Genel Kurulu’nun Görevleri;

a) Baro Meclisi Başkanlık Divanı’nı seçmek ve azalma olursa tamamlamak.

b) Gündemindeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü tavsiye kararlarını almak.

c) Baro Yönetim Kurulu’nun istemiyle gündeme alınan konular hakkında görüş oluşturup tavsiye kararı almak.

d) Bir sonraki toplantıda görüşülmesini istediği konuların gündeme alınmasına karar vermek. 
e) Bu yönergede gerekli gördüğü değişiklikler için tavsiye kararı almak.

f) Hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve mesleğin gelişmesi yönünde görüş ve öneriler sunmak.

Madde 6- Genel Kurul’un Toplantıları:

a) Olağan Toplantı: Baro Genel Kurulunu takiben, Baro Meclisi Başkanının çağrısı üzerine en geç OCAK AYI içinde toplanır. Takip eden toplantılar yine, en geç 3 ayda bir yapılır.
b) Olağanüstü Toplantılar: Baro Başkanı veya Baro Meclisi Başkanı gerekli gördükleri hallerde Baro Meclisi’ ni olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca, üyelerin 1/10’ nun yazılı talebi ile Meclis, olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

Madde 7- Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: 

Baro Meclisi Genel Kurulu, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyları ile karar verir. Toplantının açılışı için yeter sayı, Baro Meclisi üye sayısının %20’sidir.


Madde 8- Kararların Niteliği:

Baro Meclisi Genel Kurul kararları tavsiye niteliğindedir.


Madde 9- Baro Meclisi Başkanlık Divanı’nın oluşumu: 

Ordu Barosu Genel Kurulu’nun 2 yılda bir yapılan seçimli olağan toplantısını takip eden 3 ay içinde yapılacak Baro Meclisi Genel Kurulu’nun ilk toplantısında, üyeleri arasından seçeceği bir başkan, iki başkan vekili ve iki divan üyesinden oluşur.

Baronun; yönetim, disiplin ve denetleme kurulu başkan ve üyeleri, bu görevlerinin devamı süresince, Baro Meclisi Başkanlık Divanı’nda görev alamazlar.

Başkanlık Divanına seçilenlerin, Baro Merkez ve Komisyon Başkanlık Divanlarındaki görevleri sona erer.


Madde 10- Başkanlık Divanı’nın Görev Süresi :

Görev süresi 2 yıldır. Bu süre içerisinde değişiklikle Başkanlık Divanına seçilenler, kalan süreyi tamamlar. Aynı kişiler yeniden seçilebilir.


Madde 11- Başkanlık Divanı’nın Çalışma Yeri:

Baro Yönetimince, Baro Meclisi Başkanlık Divanının çalışmaları için uygun bir yer tahsis edilir.

Madde 12- Başkanlık Divanı’nın Görevleri:

Baro Meclisi Başkanlık Divanı, meclisin sürekli organı olarak;

a) Baro Meclisi Genel Kurulu’ nu en çok 3 ayda bir toplamak, gündemi hazırlamak ve meclis üyelerine duyurmak.

b) Baro Meclisi Genel Kurul kararları ile ilgili gelişmeler ve yapılan diğer çalışmaları hakkında Baro Meclisi Genel Kurul’una  bilgi sunmak

c) Baro Meclisi çalışmalarını meslektaşlara duyurmak.

d) Baro Meclisi Genel Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak.

e) Görevin gerektirmesi halinde, geçici alt çalışma grupları oluşturmak.

f) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak.

Madde13- Giderlerin Karşılanması:

Baro Meclisi’nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Baro Yönetimince karşılanır. Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde Baro yönetiminin tabii olduğu esaslar uygulanır.
Madde 14- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Yasası ile Avukatlık Yasası Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK:
Madde15
-
Ordu Barosu Baro Meclisi Yönergesi 12/01/2017 tarih ve 2-15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

26.02.2021
AV. HALUK MURAT POYRAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.