SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU
Tarih: 14.03.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 6034

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Arzu Atabay AKÇEVRE

Üye       Av. Ruhsar OK

Üye       Av. Rabia GÖZPINAR

Üye       Av. Uğurtan KILIÇ

Üye       Av. Semih YILDIZ

Üye       Av. Tuğçe Çerçi BAYAZIDOĞLU

Üye       Av. Selin KILIÇ

Üye       Av. Tuğba KALAYCI GÜN

Üye       Av. Meltem AKSOY

Üye       Av. Tuba DURAK              

 
 
 
 

ORDU BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ

 

            1.) KURULUŞ VE DAYANAK:

        Ordu Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu Ordu Barosu’na bağlı olarak, işbu Yönetmelikte açıklanan esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere Baro Yönetim Kurulu’nun 29/02/2008 tarih ve 12-2 sayılı kararına istinaden kurulmuştur.

 

            2.) AMAÇ:

         Hasta, hekim ve tüm sağlık personeli haklarının, karşılıklı hak ve sorumluluklar bağlamında değerlendirilmesi suretiyle; Ordu Barosu bünyesinde oluşturulmuş Sağlık Hukuku Komisyonunun çalışma ilke ve esasları ile kapsamının düzenlenmesi ve belirlenmesidir.

 

            3.) KAPSAM:

 

a Sağlık Hukuku alanında uzmanlaşmanın sağlanması, bu amaçla çalışmalar yapılması, mevcut yasal düzenlemelerin takibi ile uygulanabilirliğinin sağlanması,

a Sağlıklı yaşam hakkının ve hasta hakkının (bilgilenme hakkı, mahremiyet hakkı, rıza, aydınlatılmış onam hakkı, koyucu ve önleyici tedbirlerin alınması hakkı, güncel tedavi teknolojisine erişim hakkı…vs.) korunmasına, bu hakların güvence altına alınmasına katkı sağlanması; bu hakların sosyal bir hak olduğu hususunun gündeme getirilmesi, bu hususlarda eğitici ve etkin çalışmalar yapılması, bu bağlamda hukuksal destek sağlanması,

a Hasta hakları kapsamındaki mevcut yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve uygulanabilirliliği ile bu hususta toplumun bilinçlendirilmesinin sağlanması,

a Hastaların aldığı tıbbi hizmetin kalitesinin artırılması,

a Hasta hakkı ihlallerinin önlenmesi, hasta hakları ve hasta güvenliğinin sağlanması,  

a Tıbbın uygulanmasından doğan hukuki ihtilaflar ile ilgili olarak bilgilendirme amaçlı bilimsel çalışmalar yapılması, bu alanda çözüm üretilmesinin ve uzmanlaşmanın, yeni gelişmelerin takibinin ve bilgi paylaşımının sağlanması,

a Geleneksel olarak her yıl, sağlık kurumları ile de işbirliği yapılması sağlanarak, Sağlık Hukuku ve hasta hakları konusunda bilimsel toplantılar, meslek içi eğitim seminerleri, panel ve sempozyumlar düzenlenmesi; düzenlenen seminer, panel ve sempozyum notlarının kitap haline getirilmesi,

a Sağlık Hukuku, malpraktis davaları, tıbbın kötü uygulanmasından doğan davalar, hasta ve hekim hakları, hastaların ve hekimlerin hukuki sorumluluğu, sağlık kurumlarının ve sağlık çalışanlarının hukuki sorumluluğu, bu hususlardaki cezai sorumluluk alanlarında ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemeler ve bilimsel incelemeler ile yargısal içtihatların derlenmesi, mevcut düzenlemelere ulaşmak konusunda destek sağlanması.

 

4.) ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE TOPLANTI USULÜ:

         Komisyon üç üyeden oluşmakta olup, gerekirse üye sayısının artırılması yoluna gidilebilinir. Toplantı usulü ve esasları Komisyon üyeleri tarafından tayin edilir. Tayin edilen toplantı günü ve gündemi ile toplantıda alınan kararlar Baro Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur.


         7.) YÜRÜRLÜK:

         Ordu Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu Yönetmeliği, Yönetim Kurulu’nun kabul kararı ile yürürlüğe girer. 29.02.2008 tarih ve 2008/12-2 sayılı karar

 

23.04.2021
AV. HALUK MURAT POYRAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.