HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi :Av. Ayça ODABAŞ

Komisyon Başkanı       : Av. Barış KILIÇOĞLU

Komisyon Başkan Yardımcısı     : Av. Davut Çağan YILMAZ

ÜYELER

AV. TÜRKER TÜRKYILMAZ
AV. DİDEM ÖNSOY
AV. BELGİN YILDIZ
AV. DUYGU ELİF TAŞ
AV. ANIL ŞEKER
AV. İLKAY BODUR
AV. TUĞÇENUR ALDENİZ
AV. BURAK ŞİŞMAN
AV. MELİS GÜLŞAH ODA
AV. NEZİHA YILMAZ
AV. DAMLA TÜRKMEN
AV. RANA MORADAN
A. BETÜL GÜNEYTEPE
AV. FEYZA NUR YALÇIN
AV. NAİM SERDAR
AV. GÖKÇE AŞKIN
AV. SİNEM EKİZ
STJ. AV. VEFA AKSU
           

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI

HAYVAN HAKLARI KURULU İÇ YÖNERGESİ

 

 

Madde 1-

 

AMAÇ:

 

Hayvan haklarının korunması, hayvan hakkı ihlallerinin önlenmesi ve hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacı ile  gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve mercilerle işbirliği yaparak Ordu Barosu Başkanlığı’nı temsilen faaliyetlerde bulunmak.

 

 

Madde 2-

 

FAALİYETLERİ:

 

a)Hayvan haklarının korunması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için mevcut yasaların eksiksiz uygulanmasını sağlamak, amaca uygun olmayan yasa hükümlerinin iptaline çalışmak, yeni  yasa hükümleri  teklif etmek.

 

b)Hayvan hakları konusunda konferans, panel, seminer, kurultay düzenlemek ve düzenlenen bu etkinliklere katılmak.

 

c) Ordu ilinde bulunan bakımevi, barınak gibi yerlerde bulunan hayvanların yaşam ve sağlık koşullarının denetlenmesi ve iyileştirilmesi için ilgili mercilerle işbirliği  yapmak.

 

d)Amaca uygun basın bildirilerinde bulunmak.

 

e)Hayvan hakkı ihlalleri ile ilgili davalara müdahil olmak. Gerekli durumlarda Ordu Barosu yönetim kurulundan alınacak karar doğrultusunda  şikâyette bulunmak, davalar açmak.

 

f)Hayvan hakları ile ilgili yayınlar çıkarmak.

 

g)Hayvan hakkı ihlallerini kınamak, haklarını savunmak için protesto ve yürüyüş düzenlemek  ve düzenlenen protesto ve yürüyüşlere  katılmak.

 

h)Yargı ve idari makamlarla görüşmeler ve yazışmalar yaparak hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmak.

 

I)Amaca uygun faaliyetlerde bulunur iken diğer barolar, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve diğer idari makamlarla   işbirliği yapmak.

 

Madde 3-

 

KURUL YAPISI:

 

a)Başkan

b)Başkan Yardımcısı

c) Yazman

d) Yürütme Kurulu

e) Diğer üyeler

 

Madde 4-

KURUL BAŞKANI:

Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Görev süresi Ordu Barosu Yönetim Kurulu’nun görev süresi kadardır. Her yeni dönemde yeniden başkan seçilir.  

 

 

Madde 5-

BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Hayvan Hakları Kurulu faaliyetlerinde baroyu temsil etmek

b)Kurul toplantılarına başkanlık etmek. Kurul gündemini belirlemek.

c)Gerekli hallerde yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak

d)Yürütme Kurulu ile beraber faaliyet raporu hazırlamak

 

Madde 6-

BAŞKAN YARDIMCISI:

a)Başkanın  görev ve yetkilerini yerine getirmesinde  yardımcı olmak.

b)Başkanın yokluğunda başkanı temsil etmek, toplantı gündemini belirlemek ve kurul toplantılarına başkanlık etmek

 

Madde 7-

YAZMAN:

a) Kurul toplantı tutanaklarını tutmak.

b) Gündem ve tutanak örneklerini, faaliyet raporlarını ve alınan kararları Baro Yönetim Kuruluna sunmak.

c)Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan basın açıklamalarını, e-posta gönderilerini, etkinlik duyurularını, sms yolu ile yapılacak bildirimleri, resmi ve gayri resmi yazışmaları vb. düzenleyerek yazmak.

 

Madde 8-

YÜRÜTME  KURULU:

 

Yürütme Kurulu, Kurul Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yazman ve bunların haricinde  en az 1 en çok 5 üyeden oluşur. Yürütme kurulu üyeleri; kurula üye avukatlar arasından  toplantıda bulunan üyelerin arasından oy çokluğu ile seçilir. 

Yürütme kurulu üyelerinin görev süreleri  kurul başkanının görev süresi kadardır.

Yürütme  Kurulu 15 günde bir toplanır.

 

Madde 9-

TOPLANTI ve KARAR NİSABI:

Yürütme Kurulunun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısı ve  karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

Kararlar toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır

Mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Üyeliği düşen üyenin yerine yapılacak ilk toplantıda yeni üye seçilir.

 

Madde 10-

YÜRÜTME  KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkilen şunlardır:

a)Toplantı gündemini belirlemek

b)Gündemdeki konuları görüşmek, gündeme teklifler sunmak, çalışma programı hazırlamak, yürütülecek faaliyetlere karar vermek ve  uygulanmasını sağlamak

c)Kurulun faaliyet raporunu hazırlanmak.

d)Kurul yönergesine yeni maddeler eklemek.

 

Madde 11-

DİĞER ÜYELER:

Baro Başkanlığına başvuran ve Baro Yönetim Kurulunun onayı ile kurul üyesi olan avukatlardan oluşur.

 

Madde 12- 

ÜYELERİN GÖREVLERİ:

        

a)Başkan ve yürütme kurulu üyelerini seçer.

b)Yürütme  kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirir

c) Gerekli gördüğü konuların gündeme alınması için yürütme kuruluna öneride bulunur.

d)Üyelik süreleri  kurul başkanının görev süresi kadardır.

e)Kurul toplantılarına katılır, gündemde ki konular hakkında görüş bildirir

 

MADDE 13-

YÜRÜRLÜK:

 

Bu yönerge Ordu Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 Ordu Başkanlığının  05/12/2014 tarih ve  2014/48-31 tarihli yönetim kurulu kararı ile uygun bulunmuştur.