KVKK HUKUKU KOMİSYONU

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi  Av. Ayça ODABAŞ

Komisyon Başkanı                           Av. Cem MAĞDEN

Komisyon Başkan Yardımcısı     Av. İlkay BODUR

Üyeler;

AV. BERRA ARDAHANLIOĞLU
AV. İLAYDA ALTUNIŞIK
Kübra SOUKSU
Büşra SOUKSU
Elif TAN GÖRGÜLÜ
Gizem BOSTANCI DURAK
Rana MORADAN
Didem SAVAŞ
Tuğçenur ALDENİZ
Öznur AYYILDIZ
Zeliha AYPEK BAYRAK
Gamze EREN
Tuana EROL YÜCEL
Tuğçe USTA
Asuman AYDINER
Yusuf Yağız YÜCE

 

Kabul Tarihi :Y.K./09.12.2022 tarih ve 56-26 K. (Gen.Sek.Sunuşu)

 

ORDU BAROSU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KOMİSYONU

YÖNERGESİ

 


I. BÖLÜM

Genel Hükümler Kuruluş:

Madde 1 - 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi uyarınca TBB’nin görevleri arasında yer alan Kişisel Verileri Korunması Kanunu çerçevesinde Anayasada öngörülen özel hayatın gizliliği ile temel hak ve özgürlüklerin korunması kapsamında, mesleğimizde ve kurumlarımızda kişisel verilerin korunmasını sağlamak Baromuza ve meslektaşlarımıza farkındalık ve bilinçlendirme kazandırmak amacıyla Ordu Barosu Başkanlığı’na bağlı olarak bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere Ordu Barosu Kişisel Verilerin Korunması komisyonu kurulmuştur.

 

Amaç:

Madde 2 - Komisyonun amacı; Kişisel Verileri Korunması kanunu çerçevesinde kişisel verilerin korunması, yasanın uygulanması ile Meslektaşlarımıza yeni çalışma alanı yaratarak iş sahası açmak, Meslektaşlarımızı bilgilendirerek ağır cezalar ile karşılaşmalarını önlemek, Piyasadaki boşluğu doldurarak Baromuz üyelerinin ön almasını sağlamak, Baromuzun yeni kanuna göre mevzuata uygun hale gelmesini sağlamak, böylece veri sızması halinde ağır cezalar almasını önlemek ve Kişisel Verileri Korunması felsefesini geliştirilmesi açısından mesleki, kurumsal, eğitim  ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışma yapmaktır.

Komisyon çalışmaları ile meslektaşlarımız arasında özel hayatın gizliliğini koruma, temel hak ve özgürlüklere saygı, mesleğin ve kurumumuzun güvenilirliğini arttırma, evrensel hukuka ve etik ilkelere uygunluğu sağlama, şeffaflık ve hesap verilebilirlik bilincini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Dayanak:

Madde 3 - Bu Yönerge 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 110ncu maddesi, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar:

Madde 4 - Bu Yönerge kapsamında;

 

Komisyon: Ordu Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu,

Komisyon Başkanı: Ordu Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyon Başkanını,

Komisyon Başkan Yardımcısı: Ordu Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyon Başkan Yardımcısını,

Komisyon Sekreteri: Ordu Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyon Sekreterini,

Baro: Ordu Barosunu

Yönetim Kurulu: Ordu Barosu Yönetim Kurulunu,ifade eder.

 

 

Görev:

Madde 5 - Kişisel Verilerin Korunması komisyonu yukarıda 2. Maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için Ordu Barosu yönetimine sunulup onayı alınmak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür;

 

1. Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Yerel, Bölgesel ve Ulusal alanda bu konuda Mesleğin geliştirilmesi, saygınlık ve itibarının arttırılması için bilimsel ve hukuki toplantı, panel, seminer, konferans, eğitim gibi benzeri etkinlikleri düzenlemek,

2. Ulusal üstü planda Kişisel Verilerin Korunması hukuku alanındaki gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için Türkiye Barolar Birliği’ne görüş sunmak,

3. Kişisel Verilerin Korunması konusunda süreli ve süresiz her türlü yayını Ordu Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu ile eşgüdümlü olarak yapmak,

4. Kişisel Verilerin Korunması konusu ile ilgili olarak başta Türkiye Barolar Birliği ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve iş birliği yapmak,

5. Konusu ile ilgili arşiv ve benzeri tesisleri kurmak,

6. Kişisel Verilerin Korunması  konusunda uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitimleri ve etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık hizmetleri vermek,

7. Baromuzun ve Avukatların Kişisel Verilerin Korunması alanında bilgisini ve duyarlılığını geliştirmeye yönelik projeleri üretmek ve uygulamak, Yasaya uygun komda bulunmalarını sağlamak.

 8. Kişisel Verilerin Korunması mevzuatında benimsenen, Kişisel Verilerin Korunmasına   ilişkin avukatlar, Barolar aleyhine ihlaller karşısında Ulusal ve Uluslararası yargı mercilerine başvurmak,

9. Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak,

10. Ulusal ve Uluslararası yaşanan Kişisel Verilerin Korunması hukuku konusunda Ordu Barosu Yönetim Kuruluna rapor sunmak,

11. Ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde; Kişisel Verilerin Korunması konusunda ilgililerin haklarını tam olarak kullanabilmelerini sağlayacak, avukatların Kişisel Verilerin Korunması konusunda etkinliklerini arttıracak çalışmalar yapmak,

12. Avukatlık mesleğine Kişisel Verilerin Korunması yasası doğrultusunda yeni iş alanları sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,

13. Mesleki faaliyetleri nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması konusunda avukatların mağdur olmalarını engellemek veya hak ihlallerinde avukatların yanında olmak ve Kişisel Verilerin Korunması konusunda kendilerine etkin destek sağlamak,

14. Baroların Kişisel Verilerin Korunması komisyonları arasında yardımlaşma, eşgüdüm ve işbirliği sağlamak.

 

II. BÖLÜM

Yapılanma

Komisyon Yürütme Kurulunun Oluşumu

Madde 6-

Komisyon Ordu Barosu mensubu avukatlardan oluşur. Komisyon üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçerek Ordu Barosu Yönetim Kurulu onayına sunarlar. Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sekreterin görevi seçildikleri yönetim kurulunun görev süresi ile aynı olup istifa ya da herhangi bir nedenle bu görevlerde boşluk olduğu takdirde üyeler kendi aralarından bu göreve bir üyeyi seçerler.

Komisyon Çalışma Grupları

                Madde 7- Ordu Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu faaliyetlerini yürütmede gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu çeşitli çalışma grupları oluşturabilir veya oluşturulan grupları birleştirip ayırabilir.

 

 

 

 

III. BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

 

Yürürlük

Madde 8-

  1. Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi gereğince, Ordu Barosu Yönetim Kurulunun kabul tarihinde, Ordu Barosu Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği vasıtalarla yayımlanarak yürürlüğe girer.

     

  2. Bu yönergede yer almayan hususlarda TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi uygulanır.

 

Yürütme

Madde 9- Bu Yönerge hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.