GENÇ AVUKATLAR KOMİSYONU

Genç Avukatlar Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri :Av.Gökhan ÇAKIR

                                                                                                                     

ORDU BAROSU GENÇ AVU KATLAR KOMİSYONU YÖNERGESİ

AMAÇ

Madde 1 – Ordu Barosu Genç Avukatlar Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2 – Bu yönerge Ordu Barosuna kayıtlı 5 yıla kadar kıdemi olan ve 30 yaşını doldurmamış avukatlar ile stajyerlerin temsilinin ve katılımının sağlanması amacıyla kurulan Ordu Barosu Genç Avukatlar komisyonu’ nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları ile komisyonun Baro yönetimi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesine dair hükümleri kapsar.

DAYANAK

Madde 3 – Bu yönerge Ordu Barosu Genel Kurulu’nun   tarihli kararına istinaden 1136 sayılı Avukatlık Kanunu madde 95/15 uyarınca verilen Ordu Barosu Yönetim Kurulu’nun    tarihli ve    sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

KOMİSYONUN AMACI

Madde 4 – Ordu Barosu’na kayıtlı genç avukatların ve stajyerlerin baro yönetimi nezdinde temsilini, mesleki problemlerinin sorunsuzca yönetim organlarına iletilmesini ve meslektaşlar arasındaki sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesi ile sosyal – kültürel faaliyetlerle birliktelik ve dayanışmanın gelecekte de devamlı olmasının sağlanması; yargı organları, adliye personeli ve kamu kurumları ile yaşanan problemlere ilişkin tartışma ortamı oluşturması ve buna dair istek, öneri ile çözüm tekliflerinin sunulması, genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarını sağlamaktır.

ÜYELER

Madde 5 – Ordu Barosu’na kayıtlı meslekte beş yılını bitirmemiş ve 30 yaşını aşmamış avukatlar ile avukat stajyerleri, ayrıca avukatlık stajını bitirip Ordu Barosu’na giriş aidatını ödeyip kaydını yaptıran ve ruhsatını bekleyen avukat adayları komisyonun doğal üyeleridirler. Baro Yönetim Kurulu’ nca yönetim kurulu üyelerinden 1 veya 2 kişi komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak atanır. Sorumlu yönetim kurulu üyeleri de yaş sınırına bakılmaksızın bu komisyonun tabi üyesidir.

GENÇ AVUKATLAR KOMİSYONU ORGANLARI

Madde 6-

 1.Komisyon Başkanı; Komisyon Yürütme Kurulu tarafından seçim yöntemi ile seçilir. Komisyona başkanlık ederek toplantı gündemini tespit eder, olağan ve olağanüstü toplantılara çağırır, toplantılara başkanlık eder. Komisyonu komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesi ile birlikte temsil eder.  Baro yönetim kurulu ile irtibatı sağlar.

 

2. Komisyon Yürütme kurulu; üyeleri yönetim kurulunun uygun gördüğü yöntemle yapılan duyuru sonucu başvuran doğal üye avukat ve stajyer avukatlar arasından kura görevlendirilir. Üyelerin sekizi avukat kalan dördü stajer avukatlar arasından seçilir.

3.Komisyon Temsilcisi- Başkan yardımcısı; Yürütme kurulu tarafında doğal üyeler arasından seçilir.   Komisyon Başkanının verdiği görevler ile amaca uygun olarak başkanın yokluğunda toplantılara başkanlık etmek ve yürütme kurulunun aldığı kararları takip etmekle ve doğal üyelerin koordinasyonu ile görevlidir.

4. Komisyon Yazmanı; Yürütme kurulu tarafından doğal üyeler arasından seçilir. Üyelerin toplantıya çağrılması gündeme göre gerekli dosyaların ve dokümanların hazırlanmasını sağlar, evrak kayıt ve karar defterini tutar, baro tarafından belirlenen yerde ve şekilde arşivlenmesini sağlar.

5. Komisyon üyeleri; olağan ve olağanüstü toplantılara katılır, kurulun amacını ve yıllık programını gerçekleştirmek için katkıda bulunur. Alınan kararlara uyar, acil durumlarda görevlendirme olmaksızın kurul başkanının vereceği görevleri yerine getirir.

6. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi; Baro yönetim kurulunun kendi arasından seçeceği 1 veya 2 avukattan oluşur. Olağan ve olağanüstü toplantılara katılır, kurulun amacını ve yıllık programını gerçekleştirmek için katkıda bulunur. Komisyon ile baro yönetim kurulu arasındaki irtibatı başkan ile birlikte sağlar, Komisyon Yürütme Korulunun doğal üyesidirler.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

Madde 7 – 

  1. Komisyonun amacına yönelik olarak gerekli çalışmaları yapar, planlar, yıllık çalışma programını ve tahmini bütçesini ilk toplantı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yönetim kuruluna sunar. Komisyonun hazırladığı yıllık çalışma programı ve benzeri düzenlemeler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Komisyon programında yer alan faaliyetlerini ve yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirir, yıllık çalışmalarına ilişkin yazılı raporunu eylül ayı sonuna kadar yönetim kuruluna sunar.
  2. Komisyon üyeleri ilk toplantıya Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından çağrılır.
  3. Komisyon Önerileri Baro Yönetim Kuruluna sorumlu yönetim kurulu üyesi aracılığı ile iletilir. Baro yönetim kurulu gerektiğinde komisyon başkanı veya görevlendireceği bir üyeyi dinleyebilir.
  4. Yürütme kurulu 2 haftada bir toplantı yapar.
  5. Gerekli kayıt ve belgeler yazman tarafından turulur.,
  6. Komisyonun doğal üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, derlenmesi, çözüm önerileri üretilmesi ve önerilerin baro yönetim kuruluna iletilmesi sağlanır.
  7. Komisyonun önerisinin yönetin kurulunda görüşülmesi sırasında, yönetim kurulunun talebi halinde yönetim kurulu toplantısında sunup yapmak üzere başkan veya belirleyeceği bir üye katılır.
  8. Komisyon başkan veya üyeleri Baro Başkanlığının bilgisi veya yazılı görevlendirmesi halinde Ordu Barosu adına komisyonu ilgilendiren her türlü etkinlik ve toplantılara, yönetim kurulu tarafından belirlenen sayı kadarıyla katılabilir.

 

TOPLANTI USULLERİ:

Madde 8- Komisyon toplantıları baro yönetim kurulunun uygun gördüğü yerde yapılır.

1. Olağan Toplantı: Ayda iki kez ayın son haftası Komisyon Baklanının daveti üzerine Yönergeye uygun olarak komisyon gündemdeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü tavsiye kararlarını almak, gündemindeki maddeleri görüşmek, üzere toplanır.

2. Olağanüstü Toplantı: Komisyon başkanının en az bir gün öncesinden yaptığı çağrı üzerine yapılır. Bu çağrıda toplantı gündemi bildirilir.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

Madde 9- Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantı başkanı oyunu en son kullanır ve oyların eşit olması durumunda yeniden oylamaya sunar. Yine eşitlik varsa toplantı başkanının oyu iki oy olarak sayılır. Toplantıda alınan kararlar yazman tarafından karar defterine yazılır ve toplantıya katılan yürütme kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Aykırı oy kullanan üyeler aykırılık kaydını toplantı tutanağının sonuna yazdırabilirler.

YÜRÜTME KURULU.

Madde 10- Genç Avukatlar Komisyonu Yürütme Kurulu Bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman, 12 üyeden ve sorumlu yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Madde 11- Yürütme Kurulu’nun Görev Süresi

Baro yönetim kurulunun görevi sona ermesi halinde yürütme kurulunun görevi sona erer.

Aynı kişiler yeniden seçilebilir.

Madde 12- Yürütme Kurulu’nun Çalışma Yeri:

Baro Yönetimince, Genç Avukatlar Komisyonu Yürütme Kurulu’nun çalışmaları için uygun bir yer tahsis edilir.

Madde 13 – Yürütme Kurulu Görevleri

a) Genç Avukatlar Komisyonu doğal üyeleri ile yılda en az bir kez toplantı yapmak; ayrıca sunulacak projeleri hazırlamak,

b)Gerekli görülen periyotla ve yönergede belirlenen amaçla toplantı yapmak,

c) Genç Avukatlar Komisyonu çalışmalarını meslektaşlara duyurmak,

d) Görevin gerektirmesi halinde, geçici alt çalışma grupları oluşturmak,

e) Her çalışma dönemi sonunda rapor hazırlayıp yayınlamak,

f) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak,

g) Genç Avukatlar Komisyonunda alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi için sorumlu yönetim kurulu üyeleri aracılığı ile  Baro yönetim kuruluna iletmek

SON HÜKÜMLER 

Madde 14 – Giderlerin karşılanması 

Gençlik Komisyonunun çalışma ve etkinlik giderleri için baro yönetim kurulundan talepte bulunmaları zorunlu olup, baro yönetim kurulunca uygun görülüp kabul edilen giderler Baro bütçesinden karşılanır. 

Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde Baro yönetiminin tabi olduğu esaslar uygulanır. 

Madde 15 – Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Kanunu yönetmeliği uygulanır.

Madde 16 – Ordu Barosu Baro Meclisi Yönergesi 05.08.2021 tarih ve 2-15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 12/01/2017 tarih ve 2-15 sayılı Ordu Barosu Baro Meclisi Yönergesi, Yönetim Kurulu Kararı ile kaldırılmıştır. .