AVUKAT HAKLARI KOMİSYONU
Tarih: 9.09.2021| Okunma Sayısı: 8093

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Türker TÜRKYILMAZ

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Oğuzhan BEŞİK

Üyeler;

AV. KADİR UMUT DEMİR
AV. ONUR İNANLI
AV. HASAN HÜSEYİN KOCAOĞLU
AV. BURAK ŞİŞMAN
AV. TURGUT TÜRKARSLAN
AV. ANIL ŞEKER
AV. BÜŞRA ÇELİK TEMEL
AV. EMRECAN TEMEL
AV. ARZU ATABAY AKÇEVRE
AV. AYÇA ODABAŞ
AV. ASUMAN AYDINER
AV. İLAYDA ALTUNIŞIK
AV. MEHMET SAMİ UZUN
AV. OĞUZHAN ERGÜL
AV. AHMET KIYAK
AV. FURKAN USTA
AV. İLKAY BODUR
AV. TUĞÇE NUR ALDENİZ
AV. ÖYKÜ ÇALIŞ

 

ORDU BAROSU

AVUKAT HAKLARI VE SORUNLARI KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ

 

I. BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Tanımlar

Amaç 

 

Madde 1 : Bu Yönerge  ile Ordu Barosu bünyesinde kurulan Avukat Hakları ve Sorunları Komisyonu’nun kuruluşu, örgütlenmesi, görev, yetki, çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.  

 

Hukuki Dayanak

 

Madde 2 : Bu yönerge 18.10.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 124. Maddesi ile 19.3.1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 3 : Bu Yönergede geçen ;

AVHAK            : Avukat Hakları ve Sorunları Komisyonunu,

Yürütme Kurulu : AV-HAK Yürütme Kurulu,

Koordinatör       : AV-HAK Koordinatörü

Genel Kurul       : AV-HAK Genel Kurulunu ifade eder.  

 

II.   BÖLÜM 

Komisyonun Amaç, İlke ve Görevleri

 

Komisyonun Amaç ve İlkeleri

 

Madde 4 : Hukukun üstünlüğünü ve savunma bağımsızlığını göz önünde tutarak, ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ve savunulması amacıyla mesleki, akademik ve uygulamaya yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve Baro Yönetim Kuruluna bu yönde yardımcı olmaktır.

 

Komisyonun Görev ve Yetkileri  

 

Madde 5 : 

a) Avukatlık onuru ve meslek düzeninin korunmasına, mesleğin adalet  amaçlarına uygun olarak yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

b) Avukatın avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya karşı çalışmalar yapmak,

c) Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukat haklarının korunmasına, sosyal ve ekonomik durumlarının geliştirilmesine yarayacak inceleme ve çalışmalar yapmak,

d) Mesleki konularda ve hukuk alanında süreli ve süresiz yayınlar yapmak

e) Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak,

f) Avukatlık hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

g) Uluslararası platformda avukat hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, bunlarla ilgili ülkemizde de paralel çalışmalarda bulunmak,

h) Avukat hakları ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak,

i) Konusu ile ilgili arşiv, kütüphane ve benzeri tesisleri kurmak,

j) Meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek,

k) Hukuk mesleği içinde olanların ve toplumun avukat hakları alanında bilgisini ve duyarlılığını geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak,

Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.  

 

 

 

 

III. BÖLÜM

Komisyonun Yapılanması

 

Koordinatör

 

Madde 6 : Ordu Barosu Yönetim Kurulunun kendi içinden belirlediği AH-HAK ile ilgili sorumlu üye Koordinatör olarak görevlendirilir.

 

Koordinatörün Görev ve Yetkilileri

 

Madde 7 : AH-HAK ile Baro Yönetim Kurulu arasındaki eşgüdümü sağlamaktır.  

 

Merkezin Organları

 

Madde 8 : Avukat Hakları ve Sorunları Komisyonu’nun  organları şunlardır ;

 

a)  Genel Kurul

b) Yürütme Kurulu  

 

Genel Kurul  

 

Madde 9 : Baro başkanlığına başvuran ve Baro Yönetim Kurulu’nun onayı ile komisyon üyesi olan avukatlardan oluşur. Yürütme Kurulunun hazırlayacağı gündemi görüşmek üzere ayda bir toplanır. Mazereti olmaksızın üst üste 4 toplantıya gelmeyen üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.  Genel kurul üye sayısı sınırlaması bulunmamaktadır.

 

Genel Kurulun görev ve yetkileri    

 

Madde 10 : Av- Hak çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulunur, salt çoğunluğun katılacağı toplantı ile en çok oy alan 12 üyeyi Yürütme Kurulu asil üyeliğine, 12 üyeyi de yedek üyeliğine seçer. Yürütme kurulunun görevlerini yerine getirmesine aktif yardımda bulunur.   

 

Yürütme Kurulu  

 

Madde 11 : Yürütme Kurulu; Genel Kurulun seçeceği 12 üye ile Koordinatörden oluşur. Görev süresi 1 yıldır.  

 

Yürütme Kurulu’nun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısı, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Mazereti olmaksızın üst üste 4 toplantıya katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Bu durumda, ilk yedek üyeden başlamak üzere yedek üyeler asil üye sıfatını kazanırlar.

 

Yürütme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri  

 

Madde 12 :

a)  Komisyonun amacının gerekli kıldığı çalışma programlarını, Genel Kurulun tavsiyelerini de dikkate alarak hazırlamak, projelendirmek ve yürütmek,

b) Avukatın avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya karşı çalışmalar yapmak,

c)  Komisyonun yıllık etkinlik raporları ve yıllık bütçesini hazırlamak,

d) Sekreterya faaliyetlerinin yürütülmesi için kendi içinden bir üye seçmek,

e) Komisyonun amaçlarının gerekli kıldığı çalışma gruplarını oluşturmak ve bu grupların eşgüdümünü sağlamak,

f)  Komisyonun çalışma alanı ile ilgili olarak Baro Yönetim Kurulunun önereceği diğer işleri yürütmek.  

 

 

 

 

 

AV-HAK Sekreterliği  

 

Madde 13 : AV-HAK sekreteryasında, faaliyetleri yürütmek üzere yeterli sayıda idari personel bulundurulur.    

 

IV. BÖLÜM

Mali Hükümler

 

AV-HAK’un gelirleri   

 

Madde 14 : AV-HAK ın  gelirleri, AV-HAK için yapılan bağışlar, yayın ve diğer etkinliklerden elde edilen gelirler ile Baro bütçesinden ayrılan paydan oluşur.    

 

AHM’nin giderleri

 

Madde 15 : AV-HAK ın amacını ve bu Yönetmelikte belirlenen etkinlikleri yerine getirmeye elverişli her türlü giderlerden oluşur.    

 

Madde 16 : AV-HAK ın gelir ve giderleri Baro bütçesinden ayrı hesapta tutulur. Harcamalar, Yürütme Kurulu’nun önerisi üzerine Ordu Barosu Başkanlığı’nca yapılır.

 

V.BÖLÜM

Son Hükümler Yürürlük  

 

Madde 17 : Bu Yöneerge Ordu Barosu Yönetim Kurulu’nun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme  

Madde 18 : Bu Yönergenin hükümlerini Ordu Barosu Başkanlığı yürütür.  

 

Geçici Madde 1) Yürütme Kurulunun seçileceği ilk Genel Kurul toplantısı yönergenin yürürlüğe girdiği aydan itibaren bir ay içinde yapılır.  

Geçici Madde 2) Komisyon sekretaryasında idari personel istihdam edilinceye kadar sekreterya işlerini baro personeli yapar.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Nisan 2024><<
Nisan 2024
 PSÇPCCP
1325262728293031
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
18293012345

20.04.2024
AV. SİBEL TORUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.