İNSAN HAKLARI KOMİSYONU
Tarih: 12.12.2021| Okunma Sayısı: 7435

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av.Oğuzhan BEŞİK
Üyeler;

AV. TÜRKER TÜRKYILMAZ
AV. ONUR İNANLI
AV. ZEHRA ÇINAR
AV. İLAYDA ALTUNIŞIK
AV. AHMET KIYAK
AV. İLKAY BODUR
AV. TUĞÇENUR ALDENİZ
 
 

ORDU BAROSU İNSAN HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ

I.BÖLÜM

Genel Hükümler

Komisyonun, Kuruluşu, Amacı ve Etkinlikleri

Kuruluş

Madde 1: 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 110/17. maddesi ile Baro yönetim kurulunun görevleri arasında yer alan, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak amacıyla Ordu Barosu Yönetim Kuruluna bağlı olarak ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere, kurulmuştur.

Amaç

Madde 2: Komisyonun amacı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, hukukun üstünlüğünün egemen kılınması, insan hakları alanında ulusal ve ulusal üstü hukuk ekseninde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışma yapmaktır.

Görev ve Etkinlikler

Madde 3: Komisyon, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için, aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür.

İnsan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,

Ulusal üstü planda insan hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak,

İnsan haklarına ilişkin konularda süreli ve süresiz her türlü yayını Ordu Barosu Başkanlığı yayın birimi ile eşgüdümlü olarak yapmak,

İnsan hakları konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak,

Konusu ile ilgili arşiv, kütüphane ve benzeri diğer tesisleri kurmak,

İnsan hakları alanında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek,

Toplumun insan hakları alanında bilgisini ve duyarlığını geliştirmeye yönelik eğitim projeleri üretmek uygulamak .

Uluslararası insan hakları belgelerinde benimsenen, insan haklarına ilişkin ihlaller karşısında ulusal ve uluslararası yargı mercilerine başvurmak ve hak aramak,

Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

Ulusal ve uluslararası yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda Ordu Barosu Başkanlığı Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

 

 

II.BÖLÜM

Komisyonun Yapılanması

I. Koordinatör

Madde 4: Ordu Barosu Yönetim Kurulunun kendi içinden belirlediği İnsan Hakları komisyononu ile sorumlu üye veya üyeler koordinatör olarak görevlendirilir.

Görev ve yetkileri

Madde 5: Koordinatörün görevi Ordu Barosu Yönetim Kurulunu ile İnsan Hakları Komisyonunun arasındaki eşgüdümü sağlamaktır.

II- Komisyonun Organları

Madde 6: İnsan Hakları Komisyonunun Organları şunlardır:

A) Başkan

B) Yürütme Kurulu

C) Bilim-Danışma Kurulu

A) Başkan

Madde 7: Başkan; Ordu Barosu Yönetim Kurulu tarafından, insan hakları konusunda çalışmaları ve etkinlikleri olan hukukçular arasından atamayı yapan Yönetim Kurulunun çalışma süresi ile sınırlı olmak üzere seçilir. Başkan sürenin bitiminden sonra yeniden aynı göreve seçilebilir.

Görev ve Yetkileri

Madde 8: Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

Komisyonu; Ordu Barosu Başkanlığı ve Ordu Barosu Başkanının bilgisi dahilinde İnsan hakları birimleri önünde temsil etmek,

Yürütme kurulu ve Bilim-Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

Ordu Barosu Başkanlığı adına; komisyonun amacının gerekli kıldığı etkinlik projelerinin ve çalışma programlarının hazırlanması; yürütülmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi,

Yıl sonunda merkezin geçmiş yıla ilişkin etkinlik raporunu yürütme kurulu ile birlikte hazırlamak ve Ordu Barosu Başkanlığına sunmak,

Komisyonun yıllık etkinlik raporunu, Bilim-Danışma kurulunun görüş ve önerilerini de alarak yürütme kurulu ile birlikte hazırlayıp Ordu Barosu Başkanlığının onayına sunmak,

Gerekli gördüğünde Ordu Barosu İnsan Hakları Merkezi organlarını olağanüstü toplantıya çağırmak.

B) Yürütme Kurulu

Madde 9: Yürütme Kurulu: Koordinatör, Başkan, Bilim-Danışma Kurulu Temsilcisi ile Yönetim Kurulunun Bilim-Danışma Kurulunun önerilerini dikkate alarak insan hakları konusunda çalışma ve etkinlikleri ile tanınan hukukçular arasından seçeceği 12 üyeden oluşur.

 

Görev ve yetkileri

Madde 10: Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

Komisyonun yıllık etkinlik raporunun, Bilim-Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini de alarak Başkan ile birlikte hazırlanması.

Koisyonun amacı doğrultusunda gerekli çalışma programlarının hazırlanması, projelendirilmesi ve yürütülmesi,

Her yıl sonunda komisyonun geçmiş yıla ilişkin etkinlik raporunun hazırlanması,

Sekreterya faaliyetlerinin yürütülmesi için kendi içinden bir üyenin seçilmesi.

Komisyonun amaçlarının gerekli kıldığı çalışma gruplarının oluşturulması ve bu grupların eşgüdümünün sağlanması

Komisyon çalışma alanı ile ilgili olarak Ordu Barosu Yönetim Kurulunun vereceği işlerin yürütülmesi.

C) Bilim-Danışma Kurulu

Madde 11: İnsan Hakları alanında çalışma ve etkinlikleri ile tanınan kişiler arasından Türkiye Yönetim Kurulunca seçilen en az 20 kişiden oluşur. Görev süresi atamayı yapan Yönetim Kurulunun çalışma süresi ile sınırlıdır. Bilim-Danışma Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine en az 3 ayda bir olağan toplantı yapar. Mazereti olmaksızın üst üste 3 kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Kurul üyeliğinin herhangi bir nedenle bu süre dolmadan boşalması halinde yeni seçilen üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

İHK Yürütme Kurulu, güncel etkinlikler ve gündemler doğrultusunda Bilim Danışma Kurulu Üyelerinin bir kısmını uzmanlık alanları ile sınırlı olarak görüş ve düşüncelerini almak üzere olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Görevi

Madde 12: Bilim Danışma Kurulunun Görevleri Şunlardır;

Komisyonun çalışma ve etkinlikleri konusunda görüş bildirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde bu etkinlik ve çalışmalara katılmak,

Yürütme Kurulu üyelerinin belirlenmesi konusunda Ordu Barosu Başkanlığına öneride bulunmak

Yürütme Kurulu toplantılarında kurulu temsil edecek üyeyi seçmek.

Komisyon Görevlisi

Madde 13: Komisyonun görevlisi, komisyon çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesine yardımcı olmak, kayıt ve tutanakları düzenli olarak tutmak, arşiv düzenlenmesi ve yazışmaları yürütmek, komisyon amacına uygun araştırmaların yapılması için Yönetim Kurulu tarafından Ordu Barosu Başkanlığı sekretaryasından 1 kişi görevlendirilir.

III.BÖLÜM

Mali Hükümler

Komisyonun Giderleri

Madde 14: Komisyonun amacını ve bu yönergede belirlenen etkinliklerini yerine getirmeye

yönelik her türlü giderleri Ordu Barosu Başkanlığı bütçesinden karşılanır. Yönergenin 3. maddesine göre onay alınmış etkinliklerin ve yayınların giderleri komisyon Başkanı'nın önerisi üzerine Ordu Barosu Başkanlığınca yapılır.

IV.BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 15: Bu yönerge Ordu Barosu Yönetim Kurulunun kabulü ile aynı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 16: Bu yönetmelik hükümlerini Ordu Barosu Başkanlığı Başkanlığı yürütür.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Temmuz 2024><<
Temmuz 2024
 PSÇPCCP
2624252627282930
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
312930311234

14.07.2024
AV. SİBEL TORUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.