ÇEVRE VE KENT KOMİSYONU
Tarih: 13.12.2022| Okunma Sayısı: 8255

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Arzu ATABAY AKÇEVRE

 

ECEM ÇELEBİ
TUĞÇE YILDIZ
EZGİ YÜCESOY
YILDIZ SAĞLAM BAYRAMOĞLU
TUĞÇE GÜMÜŞKAYA
BİRSU BAŞ
HİCRAN ŞERİFE ARAYAN
İREM NUR TEMİZ
BETÜL BAŞARAN
FATİH KARATAŞ
HASRET TOMAKİN
TAYFUN GÖKALP
BÜŞRA GÜLER
YASEMİN ÇOLAK
BANU ÖZTÜRK
TAYFUR ORKUN GENÇ
EMRECAN TEMEL
ZUHAL GÜNDOĞDU
DAVUT ÇAĞAN YILMAZ
BEDİRHAN DEMİR
ELVAN ŞEKER
DİDAR BÜYÜKTAŞ
ŞEVVAL YAVUZ
BERRA ARDAHANLIOĞLU
ELİF GİZEM AVCI
MERVE KUL
GÜLÜZAR EKİN
NİHAL ÜLKÜ ÇINAR
MÜBERRA SOĞUKSU
SİNEM CANSU TEMEL
CANSU ÇETİN
ESRA KÜÇÜK MERAL
ADEM KARTALORDU BAROSU ÇEVRE VE KENT KOMİSYONU  YÖNERGESİ

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

1. BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Madde 1 )

Bu yönerge; Ordu  Barosu Çevre ve Kent Komisyonun kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenler.

 

KURULUŞ

MADDE 2       :

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110/17 fıkrası uyarınca TBB’nin görevleri arasında sayılan “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak” görev ve yükümlülüğü çerçevesinde faaliyet yürütmek üzere Ordu Baro Başkanlığına bağlı ve Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi, Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Yönergesi ile iş bu Yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde çalışmak üzere Ordu Barosu Çevre ve Kent Komisyonu kurulmuştur.

TANIMLAR

MADDE 3       :

Baro                            : Ordu  Barosunu

Yönetim Kurulu          : Ordu Barosu Yönetim Kurulunu

Komisyon                   : Ordu Barosu Çevre ve Kent Komisyonunu ifade eder.

AMAÇ

MADDE 4       :

Komisyon, çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ile kent hukuku ve imar uygulamaları gibi üstün kamu yararını ilgilendiren konularda faaliyette bulunmanın hukukun üstünlüğünü savunma ve koruma işlevinin doğrudan aracı olduğunu, sağlıklı ve doğal bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğu gerçeğini kabul ederek;

 

a)Ülke doğal yaşamını oluşturan toprak, hava, su kaynakları, orman ve denizlerin korunması, iklim değişikliği, temiz enerji, doğal tarım ve dengeli bir kent yaşamı uygulamaları konusunda ulusal düzeyde etkin, uygulanabilir, sürdürülebilir ve ekolojik yaşamı destekleyen bir hukukun ve bilimsel bilgi ve birikiminin oluşturulması için çalışmayı,

b) İlimizde ve çevre illerimizde meydana gelen çevre ve kentleşmeyle ilgili olayların incelenmesi ve gerekli idari ve hukuki tüm işlemlerin yapılması, özellikle ülke ekonomisine yarar adı altında çıkarılan mevzuatların takip edilmesi ve bu mevzuatlardaki bazı hüküm ve boşluklardan faydalanarak yapılmak istenen çevre yağmalamalarının önlenmesi, tarım alanları, yeşil alanlar ve su kaynaklarımızın tüketilmesinin engellenmesi için hukuk mücadelesi vermeyi,

c) Bu çalışmaların yapılması için teorik ve pratik çalışmalar yapmak, geziler düzenlenmek, arşiv ve kitaplık oluşturmayı,

d) Herhangi bir şekilde çevre ve kentleşme sorunlarından kaynaklanan nedenlerle zarar görmüş, hakları ihlal edenlere yönelik bilgilendirme ve hukuki yardım sağlanması konularında mesleki , kurumsal ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu tür çalışmalarda bulunan kuruluşlar arasında eş güdümü sağlamayı amaçlar.           

 

2. BÖLÜM

KOMİSYONUN GÖREV VE YETKİLERİ

GÖREV VE YETKİLER

MADDE 5                  :

Komisyon sayılan amaçlara ulaşabilmek için aşağıda belirtilen çalışma ve faaliyetleri yürütür.

 1. Çevre ve kent hakkının geliştirilmesi, toplumsal yaşamın bütün aşamalarında dikkate alınacak bir düzeyde etkinliğe ulaşması konusunda çalışma ve faaliyetler yürütmek,
 2. Çevre ve kent hakkının ulusal düzeyde etkin bir şekilde korunmasına yönelik olarak belirlenen konu ve projelerle ilgili raporlar düzenlemek, gerekli olduğunda bilimsel raporlar hazırlanması konusunda çalışmalar yapmak,
 3. Çevre ve kent hakkını ihlal eden, Türkiye çapında ve/veya ilimizde uygulanacak düzenleme, karar ve işlemler ile Ordu Barosu Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek projelere karşı idari başvuru ve dava yollarına başvuru yapmak,
 4. Çevre ve kent hukuku alanında çalışma yapmak isteyen avukat ve stajyer avukatlara yönelik, üniversitelerle işbirliği içerisinde meslek içi/mesleki eğitim ve etkinlikler düzenlemek,
 5. Çevre ve kent hukukuna yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı , seminer , panel , konferans , basın açıklaması vb. çalışmalar yapmak,,
 6. Çevre ve kent hukuku konusunda süreli ve süresiz yayın faaliyetlerini, Ordu Barosu Yayın birimi ile eşgüdüm içerisinde yapmak,
 7. Çevre ve kent hukuku ile ilgili arşiv, kütüphane, bilgi merkezi ve benzeri tesisleri kurmak,
 8. Çevre ve kent hukuku alanında yaşanan gelişme ve ihlaller konusunda Ordu Barosu Yönetim Kurulu'na rapor sunmak,
 9. Ordu Barosunun faaliyet ve işlemlerinde çevre duyarlılığının geliştirilmesi konusunda Baro Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak,
 10. Çevre ve kent hukukunun dinamik ve değişken yapısı gözetilerek, amaca yönelik diğer, gerekli etkinlik ve çalışmaları Ordu Barosu Yönetim Kurulu onayı ile yürütmek,
 1. Çevre hakları ve kentleşme kapsamında ihlal edilen her türlü eylem ve düzenlemeyi izlemek ve bu ihlallerin önlenmesi için uygun tepki vermek veya verilmesini sağlamak, bunlara ait bilgileri derlemek ve hak ihlalleri durumunda hukuki yardım sunmak,
 2. Çevre hakları ve Kentleşme ile ilgili çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve iletişimi geliştirmek, güçlendirmek, koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmak.

3. BÖLÜM

KOMİSYONUN YAPISI VE ÇALIŞMA USULÜ

ORGANLAR VE ÇALIŞMA USULLERİ

MADDE 6       :    

 1. Yönetin Kurulu bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşur. Komisyonun başkanı, başkan yardımcısı ve yazmanı komisyon üyeleri arasından oy çokluğuyla seçilir. Görev süreleri 2 yıldır. 

  Başkan; komisyonu temsil eder, toplantılara başkanlık eder ve işlemleri yürütür. 

  Başkan yardımcısı; toplantılarda görüşülen ve konuşulan konuları tutanağa geçirir, başkanın verdiği görevler ile onun olmadığı dönemlerde başkanın görevlerini yerine getirir. 

 2. Komisyon toplantıları on beş günde bir defa yapılır. Başkan gerek gördüğü takdirde önceden çağrı yaparak komisyonu toplantıya çağırabilir.
 3. İhtiyaç duyulması halinde Çevre hakları ve kentleşme ile ilgili her konuda bu alanda çalışacakların isteğine bağlı olarak, komisyonca alt çalışma grupları oluşturulabilir.
 4. Komisyon tüm çalışma faaliyetleri hakkında altı ayda bir baro yönetim kuruluna bilgi verir.
 5. Komisyon, basın açıklaması ve temsili yeti gerektiren konularda yapacağı faaliyeti baro başkanlığına bildirerek yazılı onay aldıktan sonra gerçekleştirir.
 6. Baro yönetiminin bilgisi ve onayı dâhilinde olarak komisyon diğer barolardaki çevre ve kent sorunları komisyonlarıyla işbirliği yapar, toplantı, seminer ve etkinliklere katılır.

GİDERLER

MADDE 7       :

Komisyonun amacını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapacağı harcamalar ilgisine göre baro genel hesabı ve/veya adli yardım ödeneğinden, baro yönetim kurulunun onayıyla karşılanır.

MADDE 8       :

Bu yönerge hükümleri Ordu Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

MADDE 9       : 

Bu yönerge Ordu Barosu Yönetim Kurulunun onayıyla yürürlüğe girer.     17 Mart 2023 Tarih ve 2023/14-17 Sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.           

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Temmuz 2024><<
Temmuz 2024
 PSÇPCCP
2624252627282930
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
312930311234

14.07.2024
AV. SİBEL TORUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.