UZLAŞTIRMA KOMİSYONU
Tarih: 12.12.2022| Okunma Sayısı: 10189

Uzlaştırma Komisyonu

Uzlaştırma Komisyon Başkanı Av.Arzu ATABAY AKÇEVRE

ÜYELER

AV. ADEM KARTAL
AV. ZUHAL GÜNDOĞDU
AV. TUĞÇE GÜMÜŞKAYA
AV. HİCRAN ŞERİFE ARAYAN
AV. İREM NUR TEMİZ
AV. BİRSU BAŞ
AV. HASRET TOMAKİN
AV. BANU ÖZTÜRK
AV. BÜŞRA GÜLER
AV. ÇİĞDEM GÜL
AV. MEHTAP UÇAR
AV. TUĞÇE ÇALIŞKAN GÜNGÖR
AV. RABİA GÖZPINAR
AV. EZGİ YÜCESOY
AV. ZAHİDE GÜRSOY
AV. KADİR ALTUNBAŞ

 
 
 

TÜRK CEZA KANUNU 73.MADDESİ İLE
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
253, 254 VE 255.MADDELERİNDE DÜZENLENEN
UZLAŞMANIN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNERGE

Uzlaşma Tutanağını indirmek için tıklayınız

Birinci Bölüm
(Amaç, Kapsam)

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu tarafından düzenlenen uzlaşma kurumunun barolara getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak usullerin gösterilmesi, uygulamada birlik ve düzenin sağlanmasıdır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge;

a. Barolarda Uzlaşma Servislerinin kuruluş, çalışma şekil, amaç ve görevlerinin düzenlenmesini,

b. Uzlaşma uygulaması sırasında Uzlaştırıcı Avukatlar tarafından gözetilecek usul ile uyacakları kurallarının belirlenmesini,

c. Uzlaşma uygulamasında görev alacak Uzlaştırıcı Avukatların tespiti, eğitimi, çalışma, görevlendirilme usullerinin, masraflarının ve ücretlerinin tahsili şekil ve ilkelerini kapsar.

İkinci Bölüm
Genel Hükümler

Yetki

Madde 3- Uzlaştırıcı Avukat tayin yetkisi CMK 253.maddesi uyarınca Barolara aittir. Bu yetki her baronun bulunduğu il sınırları içinde ve o baroya kayıtlı avukatlar arasından atama yolu ile kullanılır.

Kanunun ceza hukuku alanında uzlaşma yapılabilmesi olanağını verdiği, fail ve mağdurun bir avukat üzerinde anlaşamamaları halinde soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısının, kovuşturma evresinde ise Mahkemenin istemi üzerine ilgili Baro tarafından fail ile mağdur arasındaki ihtilafın özellikleri de dikkate alınarak gerekli görülen sayıda uzlaştırıcı avukat görevlendirilir.

Görevin Reddi Zorunluluğu

Madde 4- Fail ve mağdurun bir avukat üzerinde Uzlaştırıcı Avukat olarak anlaşmaları dışında Baro Tarafından tayin edilmeyen hiçbir avukat Cumhuriyet Savcılıkları veya Mahkemelerin doğrudan uzlaştırıcılık taleplerine olumlu cevap veremez, görev kabul edemez.

İlgili Birim

Madde 5- Barolarda uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi, kurulacak Uzlaşma Servisleri tarafından yürütülür. Barolar ilgili birime görevi yerine getirmesinde ihtiyacı olan personeli sağlar.

Uzlaştırıcı Listesi

Madde 6- Baro Uzlaşma Servisi o Baro üyesi avukatlardan Uzlaştırıcı Avukat olarak görev almak isteyenleri Uzlaştırıcı Avukat listesine kaydeder. Cumhuriyet Savcılığı veya Mahkemelerden gelen talep üzerine görevlendirmelerde Baro ilgili birimi bir veya birden çok sayıda avukatı Uzlaştırıcı Avukat listesinden görevlendirir. Görevlendirmede uzlaştırıcı olarak görev alacak avukatın aldığı eğitimler, mesleki tecrübesi ve disiplin durumu Baro tarafından göz önüne alınır.

 

Uzlaştırıcı Eğitimi

Madde 7- Barolar Uzlaştırıcı Avukat yetiştirmek için eğitim seminerleri düzenler, eğitim seminerlerine katılım esaslarını belirlerler. Eğitim seminerlerine katılan avukatlara görevlendirmede öncelik tanınır. Uzlaşma uygulaması ile getirilen hakların gereği gibi kullanılmasına yönelik olarak Uzlaştırıcı Avukat sicilinde bulunmayan avukatların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak da Baroların görevleri arasındadır.

Uzlaştırıcı Tayin İşlemleri

Madde 8- Baro ilgili birimi Cumhuriyet Savcısı veya Mahkemeden gelen yazılı talep üzerine Uzlaştırıcı Avukat sicilinde yer alan bir veya daha fazla sayıda avukatı uzlaştırıcı olarak görevlendirerek durumu kendilerine ve talepte bulunan Cumhuriyet Savcısı veya Mahkemeye derhal bildirir.

Üçüncü Bölüm
Uzlaşma

Uzlaştırıcı Ücret ve Giderleri

Madde 9- Baro tarafından atanan Uzlaştırıcı Avukatın hizmeti karşılığı alacağı ücret Türkiye Barolar Birliği tarafından 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Hakkında Kanunun 13 ‘üncü maddesi uyarınca hazırlanan avukatlık ücret tarifesinde belirlenir. Uzlaşma toplantılarına davet, toplantıların yapılacağı Cumhuriyet Savcılıklarınca tahsis edilen mekanın masrafları ve diğer giderler için makul bir masraf avansı da Baro ilgili birimi tarafından tespit edilir. Uzlaştırıcı avukat ancak yukarıda belirtilen ücret ve masraf avansının fail tarafından Baro adına bu amaçla özel olarak açılan banka hesabına depo edilmesi ile göreve başlar. Uzlaştırıcı avukat uzlaşma toplantıları sonucunda CMK 253/7 uyarınca düzenlediği nihai raporun bir örneğini Baro ilgili birimine sunduğunda ücrete hak kazanır ve Baro hesabında depo edilmiş olan ücret kendisine derhal ödenir.

Uzlaşma görüşmelerinin sona ermesinden sonra varsa artan avansın yatırana iadesine Baro karar verir.

Uzlaşma Odaları ve Arşivi

Madde 10- Adliye binalarında uzlaştırma görüşmelerinin gereği gibi yapılabilmelerini sağlamak amacı ile uzlaşma odalarının tahsisi Baro Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Savcılığından istenir. Cumhuriyet Savcılarınca tahsis edilen bu odalarda yapılacak uzlaştırma toplantı ve görüşmelerinin gizlilik ve güvenliğinin sağlanması için Cumhuriyet Savcılıkları gerekli önlemleri alırlar. Cumhuriyet Savcılığınca uzlaşmaya özel sürekli oda tahsis edilemeyen durumlarda Cumhuriyet Savcılık birimlerinin kullanımındaki odaların Uzlaşma görüşmeleri sırasında kullanılmaları sağlanır.

Uzlaşma Toplantıları

Madde 11- Uzlaştırıcı olarak atanan avukat taraflar ve varsa vekil ve temsilcileri ile en kısa sürede temasa geçmeye çalışarak tüm taraflar için uygun bir toplantı günü belirler. Uzlaştırıcı Avukat fail tarafından yatırılmış bulunan masraf avansını kullanarak toplantı yeri, tarihi ve saatini taraflara tebliğ eder. Taraflardan birinin herhangi bir nedenle toplantıya katılmaması halinde Uzlaştırıcı Avukat tarafından yeni bir toplantı günü belirlenerek geçerli mazereti olmaksızın katılmaması halinde uzlaşma sürecinin sona ereceğini belirtir meşruhatla katılmayan tarafa bildirilir.

 

Müzakerelerin Gizliliği ve Sonradan Delil Olarak Kullanamama

Madde 12- Uzlaşma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaşma toplantılarına taraflar, kanuni temsilcileri, müdafi, vekil ve uzlaştırıcı dışında kimse katılamaz. Uzlaştırma sırasında ileri sürülen bilgi ve belgeler, yapılan açıklamalar taraflarca izin verilmedikçe daha sonra açıklanamaz. Uzlaştırmanın başarısız olması nedeniyle daha sonra dava açılması veya davaya devam edilmesi halinde uzlaştırma sırasında failin bazı olayları veya suçu ikrar etmiş olması aleyhine delil olarak kullanılamaz.

Uzlaşma Süresi, Uzlaştırma Tutanağı ve Rapor

Madde 13- Uzlaştırıcı Avukat başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde uzlaşmayı sonuçlandırır. Bu süre Cumhuriyet Savcısı ve mahkemece bir defaya mahsus olmak üzere 30 gün daha uzatılabilir.

Uzlaştırıcı Avukat uzlaşma gerçekleşsin veya gerçekleşmesin, uzlaştırma görüşmeleri veya verilen ek sürenin tamamlanmasını takiben en geç on gün içinde ekte bulunan uzlaştırma tutanağını hazırlayarak rapor olarak bir örneğini ilgili Cumhuriyet Savcısı veya Mahkemeye sunar.

Uzlaştırma görüşmeleri sonunda taraflar uzlaşmaya varırlarsa tutanakta uzlaşma konusu, yeri, tarihi, karşılıklı yerine getirilmesi kararlaştırılmış hususlar belirtilerek tutanak fail ve mağdur, varsa kanuni temsilcileri, varsa avukatları ve uzlaştırıcı tarafından imzalanır. Uzlaştırmanın başarısız olması halinde bunun nedenleri de kısaca raporda belirtilir. Gizlilik ilkesi gereği tutanakta veya Uzlaştırıcı Avukatın raporunda müzakerelerin içeriği, müzakerelerde yapılan beyan ve açıklamalar ile tarafların davranışları hakkında kesinlikle bilgi verilemez.

Uzlaştırıcının Yükümlülükleri ve Uyması Gerekli Kuralları

Madde 14- Uzlaştırıcı Avukat uzlaşma görüşmeleri süresince taraflara eşit mesafede ve saygılı davranır, arabuluculuk için güvenli ve rahat bir ortam yaratır. Uzlaştırıcı Avukat tarafların incinme ve zarar görme olasılıklarına karşı hassas olur. Tarafların da birbirlerine saygılı davranmalarına azami özen gösterir.

Uzlaştırıcı Avukat bu sıfatla görev yaptığı olayla ilgili olarak daha sonra vekil veya müdafi olarak görev üstlenemez.

Madde 15- Uzlaştırıcı Avukat bağımsız olmalıdır. Uzlaştırıcı avukat bağımsızlığını veya taraflarla arasında menfaat çatışması yaratabilecek veya bu izlenimi verebilecek durumları açıklamalı, gerekirse görevi kabul etmemeli veya başladıysa bırakmalıdır. Bu durumları, uzlaştırıcının, yakınlarının veya iş ortaklarının taraflardan biri ile herhangi bir kişisel veya iş ilişkisinin bulunması, uzlaşma görüşmelerinin sonucuna yönelik olarak doğrudan veya dolaylı herhangi maddi veya diğer menfaatinin bulunması, taraflardan biri için uzlaştırıcılık dışında herhangi bir yetkiyle görev yapması gibi durumlar sayılabilir. Bu ve benzeri durumların varlığı halinde, Uzlaştırıcı Avukat ancak tarafların açık rızası ile göreve devam edebilir.

SON HÜKÜMLER

Yürürlük

Madde 17- İşbu yönerge Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 04.09.2005 tarih ve 394-2 sayılı kararı ile kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

27.05.2024
AV. SİBEL TORUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.