STAJ EĞİTİM KOMİSYONU
Tarih: 28.07.2023| Okunma Sayısı: 13470

Staj Eğitim Komisyon Başkanı   :  Av. Birsen UÇAR
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi :

ÜYELER 

AV.OĞUZHAN ERGÜL
AV.MELTEM SARANER YILDIZ
AV.BÜLENT YÜCE
AV.HÜSEYİN VOLKAN GÜNGÖR
AV.CİHAN KAMBER
AV.ÇİĞDEM GÜL
AV. GAMZE AYDIN
AV. TUĞÇE TÜRKSEN ÇERÇİ BAYAZIDOĞLU
AV. HADİ EMRE AKTAŞ
AV. UĞUR ARSLANTÜRK
AV. HÜSEYİN SERCAN POYRAZ
AV. GİZEM GÖNÜL
AV. EMRE KILIÇKAYA
AV. OSMAN KARADENİZ
AV. KUMSAL GÖKALP
ORDU BAROSU AVUKATLIK STAJ İÇ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmelik 1136 sayılı Avukatlık Yasası ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 1.maddesinde yer alan amaç doğrultusunda Ordu Barosu Avukat Stajyerlerinin staja başlama, çalışma ve gözetiminde uygulanacak yöntemler ile stajyer eğitimine ilişkin ilke ve kuralları kapsar.

Dayanak

Madde 2- Bu yönerge 1136 sayılı yasanın 23, 95/2-9-15. maddeleriyle TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 22 ve 25. maddeleri gereğince düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Olarak

Staj

Madde 3- Avukatlık Stajı ilk altı ayı adliyede, ikinci altı ayı avukat yanında olmak üzere iki bölümde yapılır. Stajyer staj süresinde avukatlık yasasına, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğine ve bu yönerge kurallarına uygun olarak eğitilir ve gözetilir.

Yanında Staj Yapılacak Avukat

Madde 4- Stajın ikinci altı ayı, Avukatlık Kanununun 15. Maddesindeki koşulları taşıyan bir avukatın yanında yapılır.

            Stajyerin avukat yanında staja başlaması için, yanında staj yapılacak avukat, ara vermeksizin Baro’ya yazılı olarak başvuruda bulunur.

            Avukat, stajyerini Avukatlık Yasası, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği ve bu yönerge hükümleri ile Baro Yönetim Kurulu ve Staj Eğitim Komisyonu kararları doğrultusunda yetiştirmek, eğitim çalışmalarına ve bu yönetmelikte belirlenen diğer çalışmalara katılmasını sağlamakla yükümlüdür.

            Baro Başkanı, stajyerin avukat yanında staja başlaması sırasında bu hususları avukata yazılı olarak bildirir.

            Bir avukat, yanına Avukatlık Yasasına, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 1. Maddesinde yazılı amaçlara ve 17. Maddesindeki koşullara uygun olarak yetiştirebileceği sayının üstünde stajyer alamaz.

            Stajyerin yanında staja başladığına ya da ayrıldığına ilişkin bilgileri Baro’ya iletmekte geciken, birinci üç aylık rapor ile kesin raporunu süresinde, yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda vermeyen, stajyerine gerekli yetişme olanakları sağlamayan ya da stajyeri stajla ilişkisi olmayan işlerde çalıştıran, eğitim çalışmalarına geç katılmasına ya da hiç katılmamasına karşı önlem almayan avukatlar Baro Başkanı tarafından yazılı olarak uyarılır. Bu uyarıya rağmen aynı veya benzer davranışların sürmesi halinde Avukatlık    Kanununun 22/2 ve TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliğinin 21. Maddeleri doğrultusunda söz konusu avukatların yanında staj yapılması engellenebilir. Ayrıca, söz konusu avukatlar hakkında, TBB Meslek Kuralları 33.  maddesi ve TBB Staj Yönetmeliği 17/son maddesi doğrultusunda Baro Yönetim Kurulu şikayet üzerine ya da kendiliğinden disiplin soruşturması başlatabilir.

            Baro Başkanı, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri ile staj eğitim komisyonu üyeleri, adayın staj yaptığı bürodaki çalışmasını ve staj koşullarını her zaman denetleyebilirler.

 Stajyerlerin Eğitimi

Madde 5- Stajyer avukat,  stajı süresinde kesintisiz olarak staja devam etmek, duruşmalara avukatla birlikte girmek, avukat tarafından verilen mesleki işleri yapmak, dava evrakını hazırlayıp düzenlemek zorundadır. Stajyer büroda, dosyaları inceler, eski ve yeni işler hakkında bilgi edinir, görgüsünü arttırır.

            Stajyer staj sırasında öğrendiği sırları ve özel bilgileri meslek sırrı olarak saklar.

            Ordu Barosu stajyer listesine kayıtlı stajyer avukatlar, Staj komisyonunca belirlenen ders programına katılmak zorundadır. Bu zorunluluğun istisnası 10. maddede gösterilmiştir. Stajyer avukatlar ayrıca Baro Yönetim Kurulunca ya da Staj Eğitim Komisyonunca düzenlenecek mesleki seminer, panel ve konferanslara katılmakla da yükümlüdürler.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Staj Eğitim Komisyonu 

            Staj işleri ve stajyer eğitimi Staj Eğitim Komisyonu tarafından yürütülür. Staj komisyonu başkanlığı, baro yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından yerine getirilir. Komisyon başkanı, staj ko style="text-align:justify;background:white">Görev

Madde 6- Staj Eğitim Komisyonunun görevleri şunlardır:

a)    Stajyerin TBB Staj Yönetmeliğinin 1. Maddesinde gösterilen amaçlar doğrultusunda   mesleğe hazırlanmasını sağlamak,

b)    Stajyer ile Baro arasındaki ilişkileri düzenlemek ve devamlılığını sağlamak,

c)    Stajyerler arasındaki ilişki ve dayanışmayı güçlendirmek,

d)    Stajyer-Avukat arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak ve karşılıklı isteklerin göz önünde tutulmasıyla stajyerin avukat yanına yerleştirilmesi konusunda yardımcı olmak,

e)    Stajyerlere ait bilgileri içeren stajyer formlarının  toplanmasını sağlamak ve değişikliklere uygun olarak gerekli düzeltmeleri yapmak,

f)     Staj konferanslarını ve seminer çalışmalarını düzenlemek

g)    Bireysel çalışma raporlarının (tezlerin) incelenmesi ve değerlendirilmesi hususlarını düzenlemek,

h)   Stajyerlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri stajyer temsilcileri ile birlikte düzenlemek,

i)     Stajyerlerin sorunlarına stajın her aşamasında çözüm üretmek,

j)      Avukatlık Stajının daha nitelikli ve verimli geçmesi ve iyileştirilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yürütmek,

k)    Stajyer hakkında avukat tarafından düzenlenecek üçer aylık dönem raporlarını takip etmek,

l)     Çalışma takvimini ve çalışma programını düzenlemek ve uygulanmasını izlemek,

m) Stajın yasalara, yönetmeliklere ve meslek kurallarına uygun yapılıp yapılmadığını ve stajyerin yetişme koşullarını denetlemek ve gerektiğinde ilgilileri uyarmak, bu konuda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

n)   Staj Bitim Belgesi verilmesi ya da stajın uzatılması konularında Yönetim Kuruluna öneride bulunmak

Stajyer Temsilcileri

Madde 7-  Stajyer temsilcileri, eğitim yılı başında, komisyonca belirlenecek bir tarihte, ORDU Barosuna kayıtlı stajyerler tarafından gizli oyla 3 asil, üç yedek olmak üzere seçilir. En fazla oy alan stajyer temsilcisi stajyer temsilcilerinin başkanıdır. Seçim komisyonun gözetiminde yapılır.

            Başkan, stajyer temsilcisi sıfatıyla komisyonda görev alır. Stajyer temsilciliği, temsilcinin staj bitim belgesi alması ile sona erer. Görevi sona eren stajyer temsilcisinin yerine en fazla oy almış olan yedek üye göreve çağrılır. Başkanın görevinin sona ermesi durumunda, seçilmiş asil üyelerden başkandan sonra en fazla oy almış üye başkan olarak göreve devam eder.

            Stajyer Temsilcileri ayrıca, stajyerler arasındaki ilişki ve dayanışmayı güçlendirmek, stajyerlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri ,kültür sanat ve sosyal etkinlikler komisyonuyla birlikte düzenlemek, stajyerlerin sorunlarına çözüm üretmek ve bu konularda komisyonlara öneri götürmekle ödevlidirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programı

Madde 8- Eğitim Programı, dört ana programdan oluşur:

a)     Avukatlık Hukuku-Meslek İlke ve Kuralları

b)      Hukuk Uygulamaları

d)     Bireysel Çalışma Raporu

e) Grup çalışmaları

Eğitim Düzeni ve Eğitim Takvimi

Madde 9- Adaylar bu yönergeyle düzenlenen eğitim programını izlemekle yükümlüdürler.

            Eğitim her yıl Kasım ayının ikinci Cuma günü başlar. Komisyon, gereksinim ve olanaklara göre eğitim yılını dönemlere ayırabilir ya da önceden duyurmak koşuluyla eğitim takviminde değişiklikler yapabilir.

Eğitim Programlarına Devam

 Madde 10-  Eğitim programı 120 saat / kredidir. Stajyerler bu eğitimin 100 saat/kredisine, katılmak zorundadırlar (Mücbir sebeplerle eğitim ders saatinin 120 saatin altında belirlendiği durumlarda stajyerler, belirlenen ders saatinin %85’ine katılmak zorundadır)

            Eğitim programı içinde geçerli mazereti nedeniyle zorunlu bölümü tamamlayamayan stajyer, komisyonca  belirlenecek bir programla katılmadığı süreyi telafi eder.

            Başka barodan nakil geldiği için 120 saatlik süreyi doldurması olanaksız olan adayların durumu komisyonca değerlendirilir.

Staj Konferansları:

Madde 11- Konferanslar söyleşi, panel vb biçiminde düzenlenir Konferanslar bilim, felsefe, sanat, edebiyat, iletişim gibi alanlarda stajyere yararlı olabilecek kişilerin katılımıyla yapılır. Düzenlenen Konferansların, birikim ve deneyimleriyle adaylara katkı sağlayacak hukukçular ya da dalında belli bir değere sahip olduğu bilinen kişiler tarafından verilmesine özen gösterilir.

 Bireysel Çalışma Raporları (Tez)

Madde 12 - Her aday staj eğitimi süresince bir bireysel çalışma raporu (tez) hazırlamakla yükümlüdür. Tez çalışmaları stajyerin yanında staj yaptığı avukatın gözetiminde yürütülür. Stajyerin yanında staj yaptığı avukat, stajyerin “TEZ DANIŞMANI”dır. 

            Bireysel çalışma raporu, Ordu Barosu Staj Komisyonu Bireysel Çalışma Raporu Yazım Yönergesi’ndeki kurallara uygun olarak yazılır ve staj süresi bitiminden en az 30 gün önce komisyona teslim edilir.

Bireysel çalışma raporu komisyona sunulmakla, rapor üzerindeki her türlü tasarruf yetkisi baroya geçer. Baro, gerekli gördüğü durumlarda anılan çalışmayı basılı veya görsel çalışmalarında/yayınlarında kaynak belirterek kullanabilir.

Raporun, başka bir rapordan alıntılandığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde anlaşılması halinde, yeni bir bireysel çalışma raporu hazırlanarak komisyona sunuluncaya kadar stajyer, değerlendirme görüşmesine çağrılmaz.

Değerlendirme Görüşmesi (Mülakat)

Madde 13 - Komisyon tarafından belirlenen eğitim programını tamamlayan ve bireysel çalışma raporunu teslim eden stajyer ile değerlendirme görüşmesi (mülakat) yapılır. Değerlendirme kurulu, eğitim komisyonu başkan ve üyelerinin bir veya birkaçından oluşabileceği gibi bunların yanında komisyon tarafından belirlenecek diğer avukatlardan da oluşturulabilir.

 Değerlendirme üç aşamalı olarak yapılır.

 

a)    Önceden komisyon tarafından hazırlanmış örnek olayları içeren bir olay havuzundan stajyer tarafından değerlendirme sırasında kura ile çekilen bir hukuki sorunun genel hukuk kuralları, Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları çerçevesinde cevaplandırılması istenir (20 tam puan)

 

(Bu şekilde; stajyerin hukuki sorunu nitelendirmesi, hukuki sorunun çözümü için açılacak davanın niteliği, içeriği ve usulü hakkında sözlü olarak kendisini ifade edebilmesi, yargılama sırasında karşılaşılabilecek esas ve usul sorunlarına çözüm yollarını, hukuk kuralları ve Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarına da uygun şekilde irdeleyebilmesi değerlendirilir)

 

b)   Stajyere Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları ile ilgili staj komisyonu tarafından önceden belirlenmiş sorular da dikkate alınarak değerlendirme kurulunun belirleyeceği sorular sorulur (50 tam puan)

 

(Bu şekilde stajyerin; Avukatlık mesleğinin onuruna ve saygınlığına, meslektaşları arasındaki dayanışmaya uygun şeklide Avukatlık mesleğini icra edip edemeyeceği, Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarını Avukatlık Meslek yaşamında eksiksiz biçimde uygulayabilmesi değerlendirilir.)

 

c)     Stajyerden eğitim dönemi boyunca iş bu yönergenin 12. Maddesi uyarınca yapmış olduğu Bireysel Çalışmayı sunması istenilir. Gerektiğinde çalışma hakkında sorular sorulur. Değerlendirmede, bireysel çalışmanın içeriği, stajyerin anlatım ve yazılı ifade yöntemi göz önünde bulundurulur (30 tam puan)

 

(Bu şekilde; stajyerin yıl içerisinde eğitim programına katılımı ve eğitim programının başlangıcından sonuna kadar olan mesleki gelişimi, hukuki sorunu nitelendirmesi, hukuki sorunun çözümü için açılacak davanın niteliği, içeriği ve usulü hakkında sözlü olarak kendisini ifade edebilmesi, yargılama sırasında karşılaşılabilecek esas ve usul sorunlarına çözüm yollarını irdeleyebilmesi ile dilekçe yazma becerisi değerlendirilir

 

Stajyerin, değerlendirme toplantısına katılmaması, sorulan sorulara cevap vermemesi veya yanlış cevap vermesi vb. durumlarda staj görüşmesinin yapıldığı günden 1 hafta sonrasına yeni bir görüşme günü verilir. İkinci görüşme gününde de eksikliklerin devam ettiği anlaşılırsa ikinci görüşmenin 1 ay sonrasına üçüncü bir görüşme günü verilir. Üçüncü görüşmede de eksikliklerin devam ettiğinin anlaşılması halinde birer ay süre verilerek yeni görüşmeler yapılmaya devam edilir. Bu süreç tamamlanana kadar stajyere staj eğitimi bitirme belgesi verilmez.

 

Her mülakattan sonra staj komisyonu tarafından mülakat değerlendirme formu düzenlenerek baro başkanlığına sunulur. Bu raporlar stajyerin dosyasında saklanır.

 

 

Staj Eğitimi Bitirme Belgesi

Madde 14-  Avukat adaylarına aşağıdaki koşullarla eğitim komisyonu tarafından , baro başkanlığına sunulmak üzere staj eğitimi bitirme belgesi verilir:

a) Eğitim programlarına uygun biçimde katılmış olmak;

b) Yapılacak değerlendirme görüşmesinde (mülakat) toplam 80 tam puan ve üzerinde not almak

c) Avukatlığı, mesleğin saygınlığına ve gereklerine uygun olarak yapabileceği konusunda komisyonda kanaat uyandırmış olmak.

Bu belge yönetim kurulunca verilecek Staj Bitim Belgesine dayanak oluşturur.

Stajyerin Ödüllendirilmesi

Madde 15- Staj Eğitimi Bitirme Belgesi alan stajyerlerden başarılı görülenler çalışmaları nedeniyle Yönetim Kurulunca ödüllendirilebilir. Hangi çalışmanın ne şekilde ödüllendirileceğine, komisyonun önerisi ile Baro Yönetim Kurulu karar verir.

 BEŞİNCİ BÖLÜM

Stajın Sona Ermesi

Staj Bitim Belgesi

Madde 16- Baro Yönetim Kurulu, staj süresinin dolmasından ve kesin raporun verilmesinden sonra komisyon tarafından staj bitim belgesi verilmesi önerisini izleyen ilk toplantısında, stajyerin staj dosyasını, staj sırasında mahkeme ve savcılığın verdiği raporlar ile yanında staj yaptığı avukat tarafından verilen raporlar ve staj eğitim komisyonunca düzenlenen diğer belgeleri inceler. Raporları, görüşme tutanağını, staj dosyasındaki belgeleri yeterli gören Yönetim Kurulu stajyerin avukatlık stajını tamamladığına ve staj bitim belgesi alabileceğine karar verir.

Stajın Uzatılması

Madde 17- Bu yönerge hükümleri doğrultusunda eğitim çalışmasının yetersiz olduğuna komisyonca karar verilen stajyerin stajı komisyonun önerisi ile Baro Yönetim Kurulunca altı aya kadar uzatılabilir.

Uzatma kararına neden olan engelin kalkması halinde komisyonca sürenin sonu beklenmeksizin adaya Staj Bitim Belgesi verilmesi Yönetim Kuruluna önerilir.

 ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Staj Formları

Madde 18- Staj başlangıcında doldurulan matbu formlar ile diğer belgeler komisyona teslim edilir. Formlardaki bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda, stajyerin on gün içinde yazılı olarak değişikliği bildirmesi zorunludur. Aksi takdirde eski bilgilere göre yapılan tebligat ve duyurular geçerli sayılır.

 Yemin Töreni

Madde 19 – Türkiye Barolar Birliğince ruhsatı gönderilen stajyerin avukatlık mesleğine başlarken and içmeleri için Yönetim Kurulunca bir tören düzenlenir.

 Baro Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 20- Baro Yönetim Kurulu, kanun ve yönetmeliklerin staj konusunda verdiği görev ve yetkiler doğrultusunda staj işlerinin gözetim ve denetimini yapar.

 Personel

Madde 21- Komisyonun önerisini göz önüne alarak,baro yönetim kurulu,baroda çalışan personel sayısı ve iş yoğunluğunu da dikkate alarak yeterli sayıda personeli staj işleri için görevlendirir. Staj işlerinde görevli personelin devamı, çalışma saatleri, görev dağılımı ve çalışma yöntemleri komisyonun görüşleri doğrultusunda baro genel sekreterince  düzenlenir.

 Yürürlük

Madde 22-  İşbu yönetmelik 08.10.2016 tarihinde yapılan Ordu Barosu Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilmiş olup, kabul edildiği tarih itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin yürürlük tarihi itibarı ile 22.01.1999 tarih ve 29-2 sayılı yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe giren Ordu Barosu Staj Yönetmeliği ile Ordu Barosu Avukatlık Staj Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

25.06.2024
AV. SİBEL TORUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.