YÖNETMELİK
Tarih: 14.03.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 12985

ORDU BAROSU ADLİ YARDIM YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK
AMAÇ...:

Madde 1: Bu yönergenin amacı 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 176-181 maddeleri ile 14.11.2001 tarihli ve 24583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinin Ordu Barosu tarafından uygulanmasına ilişkin yöntem ve ilkelerin düzenlenmesidir.
KAPSAM..:
Madde 2:Bu yönerge Ordu Barosu “Adli Yardım Bürosu'nun” kuruluşunu işleyişini organların görev ve yetkileri ile büronun gelir ve giderlerini kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ
ADLİ YARDIM BÜROSU :

Madde 3:Adli yardım hizmetleri baro yönetim kurulunun sorumluluğunda ve Ordu Belediyesi sınırları içersinde “Adli Yardım Bürosu”, bu sınırlar dışındaki ilçe merkezlerinde Adli Yardım Temsilcisi tarafından yürütülür.
Adli Yardım Bürosu; yürütme kurulu ve büro personelinden oluşur. Yürütme kurulu adli yardımdan sorumlu yönetim kurulu üyesinin başkanlığında yönetim kurulu üyesi tarafından seçilen 2 üyeden oluşur.

BÜRO PERSONELİ :

Madde 4:Adli yardım bürosunda yeterli sayıda personel çalışır. Büro personeli adli yardımdan sorumlu yönetim kurulu üyesinin sorumluluğunda ve denetiminde çalışır. Büro personeli hizmet sözleşmeleri ve özlük hakları bakımından Ordu Barosu Personel rejimlerine tabidir.
Büro Personeli:
a-Bu yönergede açıklanan esaslara göre adli yardım başvurularını alır gerekli belgeleri toplayarak yürütme kuruluna sunar.
b-Çağrı üzerine yürütme kurulu toplantılarına katılır.
c-Adli yardım istemi hakkında yürütme kurulunca verilecek kararlara ilişkin gerekli yazışmaları yapar.
d-Adli yardım görev listesini hazırlar, bu listelerin duyurulması için gereğini yapar.
e-Adli yardım bürosu defter ve kayıtlarının düzenli ve özenli tutulmasını sağlar.
f-Her adli yardım başvurusu için ayrı bir dosya açıp tüm bilgi ve belgeleri muhafaza eder.
g-İstatistik çalışmasına yönelik veri ve bilgileri toplar.
h-Adli yardım bürosu çalışmaları hakkında Yürütme kuruluna üç ayda bir rapor sunar.
i-Ücret ödemesi yapılacak görev evrakının yürütme kuruluna sunar, karar verilen ücret ödeme evrakını hazırlar.
j-Baro yönetim kurulu ile adli yardım yürütme kurulunca verilecek diğer görev ve işleri yerine getirir.

YÜRÜTME KURULU

Madde 5 :Adli yardım yürütme kurulu adli yardımdan sorumlu yönetim kurulu üyesi ile yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek 2 avukatın katılımı ile toplam 3 üyeden oluşur.
Sorumlu yönetim kurulu üyesi dışındaki yürütme kurulu üyeleri, baro seçimli genel kurullarını izleyen bir ay içinde, o ilin barosuna kayıtlı faaliyet gösteren disiplin cezası almamış avukatlar arasından atanır.
Kuruldaki görevleri nedeniyle üyelere herhangi bir ücret ödenmez.
Kurul, kendi arasında bir başkan ve yazman seçer; toplantılarında 1136 sayılı Avukatlık Kanununun yönetim kurulu toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanır.
Yürütme Kurulu
a-Adli Yardım başvurularını inceleyerek karara bağlar;
b-Görevli avukatara ödenecek ücret konusunda karar verir;
c-Adli Yardım Bürosu çalışanlarını yönlendirir ve denetler;
d-Adli Yardım Bürosunun çalışma ilkelerini oluşturur, halkı bu hizmet ile ilgili olarak bilgilendirme çalışmaları yürütür;
e-Adli Yardım koşullarının iyileştirilmesi için projleler üretilmesi ve uygulama çalışmalarını yürütür;
f-Adli Yardım Bürosu çalışanlarına ilişkin raporu üç ayda Baro Yönetim Kurulu sunulmak üzere hazırlar;
g-Adli Yardım Bürosu bütçesini hazırlayarak Baro Yönetim Kuruluna sunar;
h-Görevli avukatların sorunlarının çözülmesi, uygulamada birliğin sağlanması amacıyla toplahtılar düzenler, bu konularda Baro Yönetim Kuruluna öneri götürür;
i-Ön hizmet bürosunda kullanılacak matbu formları hazırlar;
j-Görevli avukatların görevleriyle ilgili bilgive belge isteyerek gerekli gördüğü hallerde disiplin hukuk yönünden Yönetim Kuruluna öneri götürür.
k-Adli Yardım Bürosu işleyişinde gerekli bilgisayar programının hazırlığı ve uygulamasının yürütür, elemanların eğitimini sağlar;
l-Adli Yardım hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için gerekli gördüğü diğer önlemler konusunda çalışmalar yapar.

ADLİ YARDIM TEMSİLCİSİ

Madde 6 :Adli yardım, Ordu Belediye sınırları dışındaki ilçelerde adli yardım temsilcileri tarafından yürütür. Adli yardım temsilcisi; Baro seçimli genel kurullarını izleyen bir ay içersinde Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen ilçelerde belirlenir.
Adli Yardım Büro Temsilcileri ;
a-Adli yardım çalışmalarını, Adli Yardım Bürosuna bağlı olarak bu yönerge kapsamında yerine getirir;
b-Beşten fazla avukatın bulunduğu ilçelerde, adli yardımda görev almak isteyen avukatların listesini yapar;
c-Adli yardım başvurularını bu Yönergenin 8. maddesinde öngörülen yöntemle alır, başvuru dilekçesini ve eklerini, görüşünü içeren raporla birlikte yürütme kuruluna karar verilmek üzere gönderir;
d-Kabulüne karar verilen adli yardım işleri için listeye göre avukat görevlendirilir,
e-Yıllık iş raporlarını hazırlar ve Adli Yardım Bürosuna iletir; yürütme kurulunca gerekli görülmesi halinde istenen bilgi ve belgeleri Adli Yardım Bürosuna iletir.
f-Adli Yardım hizmetlerinin yürütülmesini takip eder, görevle ilgili denetim yapar, uygulamadaki aksaklıklar bakımından önerileni yürütme kuruluna ulaştırır;
g-Baro Yönetim Kurulunca verilecek diğer işleri yapar.

GÖREVLİ AVUKAT LİSTESİ

Madde 7:Adli Yardım hizmeti Ordu Belediye sınırları içerisinde istek esasına göre hazırlanan listeye kayıtlı avukatlar tarafından yürütülür. Bu amaçla Adli Yardım listesi oluşturulur. Avukatların görevlendirilmesinde anılan listedeki kayıt sırası esas alınır. Listeye kayıt sırası, adli yardım bürosuna başvuruda bulanan avukatların baro sicil nosu esas alınarak oluşturulur ve en yeni sicil numarasından başlanmak üzere görevlendirme yapılır. Başvuru sırasında görev almak istenilen mesleki faaliyet alanı var ise dikkate alınır. Belli alanda talep çokluğu olması halinde takdir yürütme kuruluna aittir.
Görevlendirme bu listedeki kayıt sırası ve mesleki faaliyet alanı esas alınarak yürütme kurulunca yapılır.
Avukat sayısı beşten fazla olan diğer ilçelerde, adli yardım hizmeti, istek esasına göre ve yukarıdaki fıkrada öngörülen yöntemle hazırlanacak listede kayıtlı avukatlar tarafından yürütülür; ancak ikiden fazla istekli avukatın çıkmaması durumunda adli yardım hizmet, yine sicil numarası esasına göre ilçedeki tüm avukatlar tarafından yerine getirir.
Avukat sayısı beş ve daha fazla olan ilçelerde adli yardım hizmetide, sicil numarası esasına göre tüm avukatlarca dönüşümlü olarak yerine getirilir.
Stajyer avuatların adli yardım bürosundaki görev ve çalışmaları, Baro Staj Eğitim Merkezi ile koordineli olarak yürütülür.
Listeye kayıtlı avukatlar;
a-Oluşturulacak listeye göre görevlendirilirler.
b-Görevlendirildiği işi 1136 sayılı Avukatlık Yasasına, ilgili yönetmeliklere, meslek kurallarına uygun olarak yerine getirir;
c-Adli Yardım Yönetmeliği ve bu yönergede adı geçen raporları yönetime uygun olarak düzenleyip eki belgelerle birlikte yardım bürosuna verir;
d-Yürütme kurulunun görevlendirmeyle ilgili isteyeceği bilgi ve belgeleri verir.
e-Adli Yardım isteklisinin hizmetin görülebilmesi için gerekli belge bilgi ve avukatlık ücreti dışındaki zorunlu yargılama giderlerini vermemesi veya vekaletname vermekten kaçınması hallerini adli yardım bürosuna yazılı olarak bildirir.
f-Adli Yardım isteklisinin, başvuru sırasındaki beyanlarına aykırılık olduğunun anlaşılması halinde durumu adli yardım bürosuna bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ADLİ YARDIM HİZMETİ

ADLİ YARDIM BAŞVURUSU :

Madde 8 :Adli yardım başvurusu, Ordu Belediye sınırları içinde adli yardım bürosuna, ilçelerde adli yardım temsilcisine dilekçe ile yapılır.
Adli yardım isteklisinin “kendisinin ve ailesinin geçimi bakımından önemli bir zarurete düşmeksizin gereken avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılayamaycağına “ ilişkin mahalle ihtiyar heyeti tarafından düzenlenmiş 'fakirlik belgesi' ile adli yardım başvurusuna konu isteminde 'haklı' olduğuna ilişkin belge örnekleri başvuru dilekçesine eklenir.
Başvuru sırasında, “adli yardım isteminin kabulü durumunda; işin sonunda maddi bir yarar elde edilmesi halinde avukata ödenen para ile elde edilecek madde yararın % 5' ni baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun sonradan anlaşılması halinde, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı yapılmış masrafları yasal faizleri ile birlikte geri vereceğine “ilişkin yasal taahhütname ile ayrıca düzenlenecek 'başvuru formu' istekliye imzalatılır.
Evrakı tamamlanan başvurular esas defterine sıra numarası, tarih ve saat olarak işlenir, başvuru sahibine sıra numarası verilir. Evrakı tamamlanmayan başvurular bir ay bekletilir, bu süre sonunda tamamlanmayan evrak hakkında işlem yapılmaz. Sosyal hizmet kaynaklı, gecikmenin hak kaybına yol açacağı anlaşılan hallerde veya hukuki ve fiili imkansızlık nedeniyle evrak tamamlamanın mümkün olmadığı hallerde, başvuru sırasında aranan evrakın tamamlanması beklenmeksizin Yürütme Kurulunun kararıyla adli yardım hizmeti verilebilir.

ADLİ YARDIM İSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 9 :Esas defterine kaydolan adli yardım istemleri, yürütme kurulunun ilk toplantısında ele alınıp karara bağlanır. Yürütme kurulu evrak üzerinde yapacağı inceleme sonucunda; adli yardım isteklisinin kendisinin ve ailesinin geçimi bakımından önemli bir zarurete düşmeksizin gereken avukatlık ücretleri ile diğer yargılama giderlerini karşılamayacağı ve adli yardım başvurusuna konu isteminde haklı olduğu sonucuna vardığı takdirde listeden bir yada yeteri kadar avukatın görevlendirilmesine karar verir. Yürütme kurulu istem konusunda karar vermeden önce gerekli gördüğü takdirde üyelerden birini talep konusunda araştırma yapmakla görevlendirebilir. Adli yardım isteminin kabulü halinde listedeki sıradaki avukat görevlendirilir ve durum sahibi ile ilgili avukata bildirilir. Başvuru sahibine gönderilecek yazıda istemine ilişkin belgeler ile birlikte bir ay içerisinde görevli avukata başvurabilmesi ve işin takibi için vekaletname düzenlenmesi aksi takdirde adli yardım isteminden vazgeçilmiş sayılacağı bildirilir.
İstemin reddi durumunda başvuru sahibine gerekçeli karar bildirilir, bu bildirimde karara Baro Başkanı nezdinde itiraz olunabileceği bilgisi de verilir. Bu davaya konu edilmeyecek ve sürekli takibi zorunlu görülmeyen yardım istemleri de Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilecek avukat tarafından yerine getirilir. Ücretin takdiri yürütme kuruluna aittir.

GÖREVLENDİRME ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM

Madde 10 :Görevlendirilecek avukat görevlendirme yazısının işe ve ilgliiye ait belge ve vekaletnamenin mahkemece adli müzaharet işlemi reddedilmiş ise iş için zorunlu masraf avansının kendisine ulaşması ile avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girer.
Görevlendirilen avukat işi yapmaktan yasal zorunluluk nedeni ile çekilir ise çekilme isteminin kabulü ile listedeki ilk sıraya yerine yerleştirilir. Yasal zorunluluk halleri dışında bir nedenle görevi kabul etmeyen avukat hakkında bu yönergenin 18. maddesi gereğince işlem yapılır.
Ali yardım ile görevlendirilen avukat iş sahubu ile irtibat kurar. Görevlendirme yazısının sahibine tebliğini izleyen bir ay içersinde iş sahibinde görevlendirilen avukata başvurmaması ya da adli yardım için gereken evrakı tamamlamaması vekaletname düzenlememesi durumunda, iş sahibi adli yardım isteminden vazgeçilmiş sayılır. Bu durumda avukata ücret ödenmez ve listedeki görev şerhi silinerek yeniden görevlendirme yapılır.
Vekaletname noter gideri ile iş sahibinin adli yardım kapsamına alınması isteminin ilgili mahkemesince kabul edilmemesi durumunda dava harç ve masraflarının iş sahibi tarafından karşılanması asıldır; bu giderlerin iş sahibi tarafından karşılanmaması durumunda harç ve masrafların adli yardım fonundan karşılanması Baro Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır; yönetim kurulunun bu yönde vereceği red kararına karşı Baro Başkanı nezdinde itiraz edilebilir. Masraf isteminin reddinin iş sahibine bildirilmesinden itibaren on gün içinde masrafların iş sahibi tarafından temin edilmemesi durumunda başvurudan vazgeçmiş sayılır.
Görevlendirilen avukat Avukatlık yasasına göre temyiz ve gerektiğinde karar düzeltme istemleri dahil olmak üzere işi sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür, bu yükümlülüğüne ilamların icrası dahil değildir. Görevlendirilen avukat işin her aşamasında adli yardım bürosunun kendisinden isteyeceği bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür; sır saklama konusundaki meslek kuralları saklıdır.

ADLİ YARDIMIN SONA ERMESİ

Madde 11 :Adli yardım istemi kapsamındaki işin sonuçlandırılması halinde adli yardım hizmeti sona erer.Bunun dışında aşağıda yazılı hallerde Yürütme Kurulunun kararı ile adli yardım hizmeti sona erer.
a-Başvuru sahibinin isteminin haksız ya da beyan ve belgelerdeki bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması,
b-Başvuru sahibinin haksız davranışı nedeni ile görevli avukat haklı istifasına yol açması
c-Başvuru sahibinin adli yardım isteminden vazgeçmesi
d-Başvuru sahibinin adli yardım konusu davasından feragat etmesi ya da aleyhindeki davayı kabul etmesi

İLAMLARIN İCRASI

Madde 12 :İşin sonucunda alınan ilamın özelliğine göre icra takibine konu edilmesi gerektiği hallerde, icra takibi işlemi ayrı bir hukuki yardım kabul edilir ve ayrı bir görevlendirme gerektirir. Sadece yargılama giderleri ve ücreti vekaleti içeren ilamların tahsili amacıyla açılacak takipler için avukata yeni bir ücret ödenmez. İş sahibinin yada görevli avukatın yazılı başvurusu üzerine Yürütme Kurulu adli yardım sonucu alınan ilamın icrası konusunda yeni adli yardım kararı alır. Bu durumda aynı avukata görev verilir; ancak olayın özelliği veya görevli avukatın aksi yönde istemi bulunması halinde Yürütme Kurulu ilamın icrası için listeden bir başka avukatı görevlendirebilir. İlamda gösterilen vekalet ücreti Yönetmeliğinin 8/f bendinde gösterilen kesinti dışında davada görevli avukata aittir.

AYNI İŞLE BAĞLANTILI İŞLER

Made 13 :Adli yardımla görevlendirilen avukat, üstlendiği göreve bağlantılı olarak başvuru harcı gerektiren başka dacva açma gereği ortaya çıkması halinde durumu bir raporla yürütme kuruluna ulaştırır. Yürütme kurulu önerilen işi adli yardım kapsamında değerlendirdiği takdirde gereğine göre aynı avukatı görevlendirebileceği gibi listeden başka bir avukatı da görevlendirebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÜCRET
ÖDENECEK ÜCRET
Madde 14 :Adli yardımda görevlendirilen avukata görevlendirmeye konu işi için TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifsinde gösterilen maktu ücret, (katma değer vergisi hariç brüt ücret) peşin olarak ödenir. Ödenen maktu ücret, dava sonunda hükmedilen değer üzerinden Asgari Ücret Tarifesine göre alınacak kademeli ücretten mahsup edilir.
Aynı iş için birden fazla avukatın görevlendirilmesi halinde, aynı ücret her birine ayrı ayrı tahakkuk ettirilir. Görevlendirilen avukatın dava ya da davaya cevap mahkemeye sunulduğuna ilişkin derkenar taşıyan bir örneğini ve yapılan işlerin özetini içeren raporu adli yardım bürosuna sunmasını müteakip, ücret ödenmesi konusunda yürütme kurulunun ilk toplantısında karar verilir. Yürütme Kurulunda ödenmesine karar verilen aukatlık ücreti ödenek durumu da nazara alınarak bekletilmeksizin ilgilisine ödenir. Başvuru sahibinin isteminin haksız olması, beyan ve bilgilerinin gerceğe aykırı olduğunun anlaşılması, adli yardım hizmetinden vazgeçmesi, ve görevli avukatın istifasına sebebiyet vermesi halinde avukata ödenen ücret geri alınmaz.
Adli yardım konusu iş sonucunda alınan ilamda öngörülen avukatlık ücreti görevli avukata aittir, ancak Adli Yardım Yönetmeliğinin 8/f hükmü saklıdır. Ayrı başvuru harcı ya da iddianame düzenlenmesini gerektirmeyen işler, ayrı ücret ödenmeksizin aynı avukat tarafından yürütülür. Yürütme Kurulunun ücret konusunda vereceği kararlara on gün içersinde Baro Başkanı nezdinde itiraz edilir; Baro Başkanının vereceği karar kesindir.
YASAK HALLER
Madde 15 :Görevli avukat, adli yardım isteminde bulunan ile ayrı bir vekalet ücreti anlaşması yapamaz. Ne isim altında olursa olsun zorunlu yargılama giderleri dışında adli yardım isteklisinden bir bedel alamaz. Adli yardım isteklisinden alınacak masraf avansları ve sarflara ilişkin belge düzenlenir ve bir örneği ilgilisine imzası ile teslim edilir.
ÜCRETİN İLGİLİDEN TAHSİLİ
Madde 16 :Adli yardım konusu işin sonunda istem sahibinin maddi bir yrar elde etmesi durumunda; adli yardım görevi nedeniyle avukata ödenen para ile adli yardımdan yararlanan ilgili lehine ilamda belirlenen harca esas değerin % 5'i Adli Yardım Bürosuna ödenir. Avukattan da ilamda gösterilen vekalet ücretinin % 10'u alınır. İlamın icrasında görevli avukat, tahsilat durumunda bu kesintileri öncelikle yapmak ve Büro'ya teslim etmekle yükümlüdür.
Adli yardım isteğinin 'haksız' ya da adli yardım isteklisinin evrakının gerçeğe aykırı olduğunun daha sonra anlaşılması durumunda, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ile büro bütçesinden verilen masraf avansları yasal faiziyle adli yardım isteklisinden tahsil edilir.
Adli yardım isteklisinin bu ödemeleri yapmaktan kaçınması halinde, yürütme kurulunun kararı ile ilgili aleyhinde yasal takibe geçilir. Bu iş için 'adli yardım görev listesi esas alınarak görevlendirilecek avukata, Asgari Ücret Tarifesi'nin ikinci kısım ikinci bölümde belirlenen ücret ödenir. Bu gibi görevlendirmeler, adli yardım bürosundaki liste sırasının kaybına neden olmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
DENETİM
RAPOR VE DENETİM
Madde 17 :Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, görevlendirilen avukatın hzmeti yerine getirmesi ile ilgili aşamaları izler. Avukat, işin hangi aşamasında olursa olsun, kendisinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.
Dava ya da davaya cevap dilekçesinin ilgili mahkemesine sunulması ve görevlendirmeyi izleyen ilk duruşmaya girilmesini mütakip avukat, görevlendirme ile ilgili gelişmeleri bir rapor halinde adli yardım bürosuna / temsilcisine sunar. Hizmetin sonunda da, bu konudaki raporunu ve hizmetin sona erdiğini gösterir belgeleri adli yardım bürosuna ya da temsilcisine iletir. Görevlendirme tarihini izleyen her yıl sonunda ile ilgili rapor , adli yardım bürosuna sunulur.
Yürütme kurulu, adli yardım görevlendirmeleri ile ilgili gerek duyduğu inceleme ve denetimleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Görevli avukatın, görevini gereği gibi ya da hiç yerie getirmemesi, görevini haklı sebep olmaksızın yarıda bırakması gibi hallerde; yürütme kurulunun önerisi doğrultusunda Baro Yönetim Kurulu disiplin yönünden gereğini takdir ve ödenen ücretin iki katıyla geri istenmesi konusunda karar verebilir.
GÖREVLİ AVUKATLAR LİSTESİNDEN ÇIKARILMA
Madde 18 :Aşağıda yazılı hallerde, yürütme kurulunun önerisi ile GÖREVLİ avukatın görev listesinden silinmesine Baro Yönetim Kurulunca karar verilebilir.
a-Yasal çekilme zorunluluğu bulunmaksızın adli yardım görevinin kabul edilmemesi ya da alınan görevin tamamlanmaması;
b-Adli yardım isteklisi ile yarı bir vekalet ücreti anlaşması yapıldığının ya da zorunlu yargılama ve takip giderleri dışında avans alındığının anlaşılması;
c-Yönetmelik ve bu Yönerge kapsamında öngörülen raporların düzenlenip büroya teslim edilmemesi;
d-Verilen yazılı önele rağmen istenilen belge ve bilgilerin büroya teslim edilmemesi;
e-Adli yardım isteminin haksız ya da adli yardım isteklisinin verdiği belgelerin gerçeğe aykırı olduğunun sonradan anlaşılmasına rağmen durumun adli yardım bürosuna bildirilmemesi;
f-Adli yardım görev sırasında Avukatlık yasası ve Avukatlık Meslek Kurallarına aykırılık nedeniyle disiplin cezası verilmesi;
Yukarıdaki hallerin ortaya çıkması durumunda yürütme kurulu, önce ilgili avukattan yazılı açıklama ister ve gerekli gördüğü hallerde bir üyesini raportör olarak görevlendirir. Yapılacak inceleme sonucunda oluşacak görüş ve avukatın yazılı açıklaması Baro Yönetim Kuruluna bildirilir. Fiilin disiplin hukuku yönünden değerlendirilmesi Yönetim Kurulunun takdirindedir.
Avukatlar listesinden silinmeye ilişkin Yönetim Kurulu kararları kesindir.
Listeden silinmeyi gerektiren adli yardım görev nedeniyle avukata ödenmiş bulunan ücret, yasal faizi ile geri alınır. Adli yardım görevinin kabul edilmemesi sebebiyle listeden silme halinde, görevi Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen ücreti ilgili avukattan tahsil edilir.
Listeden silinen avukatın yeniden listeye yazılması, yürütme kurulunun görüyü alınarak yönetim kurulu kararı ile mümkündür.
ALTINCI BÖLÜM
YÜRÜRLÜK
YÜRÜRLÜK
Madde 19 :Bu yönerge, Ordu Barosu Yönetim Kurulunun ......./....../....... tarihli toplantısında , ............ sayılı kararıyla kabul edilmiş olup, Baro panolarında ilanı suretiyle yürürlüğe girer,
İLGİLİ MEVZUAT
Madde 20 :TBB Adli Yardım Yönetmeliği'nin Ordu Barosunda uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri içeren bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, anılan Yönetmelik ve Avukatlık Yasası hükümleri uygulanır.
BÜRONUN KURULUŞU
Geçici Madde 1:Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği'nin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde Adli Yardım Bürosu kurulur. Büro hizmetleri için yeter sayıda personel ve gerekli donanım sağlanır.
İLK YÜRÜTME KURULU
Geçici Madde 2:Adli yardım bürosu ilk yürütme kurulu, Baro Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek yönetim kurulu üyesi başkanlığında toplam üç avukatın katılımıyla oluşur. Seçilecek kurulun görev süresi, Ordu Barosunun ilk seçimli genel kurulunu izleyen bir ay içinde Yönetim Kurulunca yeni kurul üyelerinin seçilmesi ile sona erer.
ADLİ YARDIM BÜROSU İLK GÖREV LİSTELERİ
Geçici Madde 3:Baro Yönetim Kurulunca yapılacak duyuru üzerine; görev listelerinde yer almak isteyen avukatlar; merkezde Baro Başkanlığına, ilçelerde adli yardım temsilcilerine,
görev almak istemedikleri faaliyet alanlarını da belirterek yazılı olarak başvururlar. oluşturulan liste ilan edilir. Başvuran avukatlar arasında oluşturulacak görev listesinde ve kayıt başvuruları hakkında bu yönergenin 7. maddesi uygulanır.

 

 

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

Amaç

Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176-181 inci maddeleri uyarınca, adli yardımla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.

 

Kapsam

Madde 2 Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan paraların, barolar arasında dağıtımı ve kullanılması ile adli yardım bürosunun kuruluşunu, görev ve yetkilerini, görevlendirilecek avukatların ve ücretlerinin belirlenmesini, işleyişini ve denetimini kapsar.

 

Hukuki Dayanak

Madde 3 Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176-181 inci maddeleri uyarınca düzenlenmiştir

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Adli Yardım Bürosu ve Temsilcisi

Madde 4 Her baro merkezinde, baro yönetim kurulu tarafından belirlenip görevlendirilecek, yeterli sayıda avukattan oluşan bir adli yardım bürosu kurulur. Baro yönetim kurulu ayrıca, baro merkezi dışında, avukat sayısı beşten fazla olan her yargı çevresinde bir avukatı, adli yardım bürosu temsilcisi olarak görevlendirebilir. Gerektiğinde, yeteri kadar temsilci yardımcısı da görevlendirilir.

 

Adli yardım bürosu ve temsilcileri, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda öngörülen görevler ile baro yönetim kurullarının Avukatlık Kanunu ve Yönetmelikler çerçevesinde vereceği görevleri yerine getirirler.

 

Adli yardım bürosu ve temsilcileri, işlerini adli yardımdan sorumlu baro yönetim kurulu üyesinin sorumluluğunda ve denetiminde yürütürler.

 

Adli yardım bürosu ve temsilcilerine, hizmetin yürütülebilmesi için adli  yardım ödeneğinden karşılanmak üzere yeterli mekan, büro donanımı ve personel sağlanır.

 

Barolar, avukat stajyerlerine, adli yardım bürosu ve temsilciliklerinde eğitim amacıyla geçici süreli görevler verebilirler.


Adli Yardım İstemi

Madde 5 Adli yardım istemi, hizmetin görüleceği yer adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine yapılır. Başvurularda, adli yardım başvuru formu doldurulur ve adli yardım esas defterine kaydedilir.

 

Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, istem sahibinden gerekli bilgi ve belgeleri ister, istemin haklılığı konusunda uygun bulacağı araştırmayı yapar, gerektiğinde karar verir. Bu araştırmada, kamu ve özel kurum ve kuruluşları, adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine yardımcı olurlar.

 

Adli yardım isteminin reddi halinde istemde bulunan; tebliğden itibaren on gün içinde yazılı veya sözlü olarak baro başkanına başvurabilir. Baro başkanı yedi  gün içinde karar verir, bu karar kesindir. Süresinde karar verilmediği taktirde talep ret edilmiş sayılır.

 

Adli yardım görevi serbest çalışan avukatlara eşitlik ilkesi esaslarına göre

verilir.

 

Adli Yardımın Yapılışı

Madde 6 a) Adli yardım isteminin kabulü halinde, durum bir tutanakla tespit edilir. İstem sahibinden, işin sonunda maddi bir yarar elde etmesi halinde, avukata ödenen para ile elde edilecek maddi yararın %5’ini baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun sonradan anlaşılması halinde, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile  geri  vereceğine ilişkin taahhütname alınır.

 

Vekaletname masrafı adli yardım faslından ödenebilir.

 

Yargılama giderlerini karşılayamayacaklar için 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465-472 nci maddeleri gereğince adli müzaheret talebinde bulunulur. Bu talebin reddi halinde ilgilisi, avukatlık ücreti dışındaki diğer yargılama giderlerini karşılamak durumundadır. Aksi halde, adli yardım istemi reddedilebilir.

 

Ancak, yargılama giderlerinin karşılanamayacağının açıkça anlaşılması ve adli yardım talebinde bulunanın haklılığı açısından kesin veya kuvvetli bir kanı oluşması halinde, adli yardım bürosunun veya adli yardım temsilcisinin önerisi üzerine baro yönetim kurulu kararıyla adli yardım fonundan karşılanır.

 

Davanın reddi halinde iade olunacak harç, adli yardım fonuna aktarılır.

 

 1. Adli yardım isteminin kabulüyle, gerekli iş ve işlemleri yapmak ve yürütmek üzere bir veya birkaç avukat görevlendirilir. Görev yazısının bir örneği de istem sahibine verilir ve gerekli bilgi, belge ve vekaletname ilebirliktegörevlendirilen avukata başvurması istenir. Görevlendirilen avukat, görevlendirme yazısının, işe ve ilgiliye ait bilgi, belge ve vekaletnamenin, adli müzaheret istemi


reddedilmiş ise iş için zorunlu masraf avansının kendisine ulaşması ile avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girer.

 

Görevlendirilen avukatın yükümlülüğü, istek sahibinin  hizmetin  görülebilmesi için gerekli belge ve bilgiler ile avukatlık ücreti dışındaki zorunlu yargılama giderlerini vermemesi veya vekaletname vermekten kaçınması ile sona erer. Görevlendirilen avukat, bu durumu gecikmeden, kendisini görevlendiren adli yardım bürosuna ya da temsilciliğine bildirir.

 

 1. Görevlendirmede, avukatların mesleki faaliyet alanlarına ilişkin beyanları dikkate alınır.

   

 2. Görevlendirilen avukat, bu işi yapmaktan haklı bir neden olmaksızın çekinmek isterse, görevin kendisine bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, o işin tarifede belirlenen ücretini baroya ödeyerek görevden çekilebilir.

   

 3. Görevlendirilen avukat, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre işi sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür. Bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava ve icra takipleri veya benzeri hukuksal işlemler, görevkonusu iş kapsamında kabul edilmez.

   

 4. Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, görevlendirilen avukatın hizmeti yerine getirmesi ile ilgili aşamaları izler. Avukat, işin hangi aşamasında olursa olsun, kendisinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Hizmetin sonunda da, bu konudaki raporunu ve hizmetin sona erdiğini gösterir belgeleriadliyardımbürosuna ya da temsilciliğine iletir.

 

Ödenecek Ücret

Madde 7 (Değişik fıkra:RG-28/12/2011-28156) Adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye konu için asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücret baro yönetim kurulu kararı ile peşin ödenir. Ancak yargılama sırasında avukatın, harcayacağı emek ve mesai ile davanın önem ve özelliğini açıklayan talebi üzerine, davanın niteliği de göz önünde bulundurularak, asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücretin bir katına kadarının ödenmesine baro yönetim kurulunca karar verilebilir. Aynı işe birden fazla avukat görevlendirilemez. Ancak görevden çekilen avukatın yerine görevlendirilen yeni avukata ayrıca ücret ödenir.

(Mülga fıkra:RG-28/12/2011-28156)

(Değişik fıkra:RG-14/4/2017-30038) Yargıtayda, Bölge Adliye Mahkemelerinde veya Bölge İdare Mahkemelerinde görülecek duruşmalı işlerde ayrıca, Ankara'ya veya Bölge Mahkemesinin bulunduğu ile gidiş-geliş ücreti ödenir. Adli yardımdan yararlananın veya vekilinin talebi halinde Ankara veya Bölge Mahkemesinin bulunduğu il barosundan görevlendirilecek avukat aracılığı ile duruşma takip edilebilir. Ödenecek yol ücreti, 400 kilometreden daha yakın (400 kilometre dâhil) mesafeler için otobüs veya birinci sınıf tren bileti; 400 kilometreden daha uzun mesafeler için ekonomi sınıfı uçak, otobüs veya birinci sınıf tren bileti ile kullanılan ulaşım aracının kalkış ve varış istasyonları ile ev, işyeri veya hizmetin verileceği kurum arasındaki transfer için yapılan mutat giderlerini kapsar. Avukatın özel aracı ile seyahat etmesi gibi durumlarda ödenecek ücret mutat ulaşım araçlarına göre belirlenir.

Tüm masraflar belgeye dayandırılır. Belgesiz ödeme yapılamaz.

(Mülga fıkra:RG-20/10/2007-26676)


Adli yardım görevini haklı nedenler dışında tamamlamayan avukat, aldığı ücretin iki katını baroya ödemekle yükümlüdür.

 

Adli Yardım Bürosunun Gelirleri

Madde 8 Adli yardım bürosunun gelirleri şunlardır:

 1. Türkiye Barolar Birliğinden baroya gönderilecek adli yardım ödeneği,
 2. Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından, il veya belediye bütçelerinden baroya yapılan yardımlar,
 3. Bu amaçla yapılan her türlü bağışlar,
 4. Adli yardım görevlerinden çekilen ve haklı neden olmaksızın hizmeti sonuçlandırmayan avukatlardan geri alınan ücretler,
 5. Taahhütname gereği ilgiliden alınan paralar,
 6. Yardımdan yararlanan ilgili lehine ilamda belirlenen harca esas değerin %5’i

.

Adli Yardım Bürosunun Giderleri

Madde 9 Adli yardım bürosunun giderleri şunlardır:

 1. Adli yardımla görevlendirilecek avukatlara ödenecek ücretler ve zorunlu

  yol giderleri, gerektiğinde vekaletname, dava harç ve masrafları,

 2. Büro personelinin ücretleri,
 3. Büro donanımı, kırtasiye, kira ve diğer giderler.

 

Adli yardım paraları, münhasıran adli yardım hizmetlerinde kullanılır ve baro bütçesinin ayrı bölümlerinde gösterilir. Bu bölümden kalan gelir fazlası, bir sonraki yılın aynı faslına aktarılır.

 

Adli Yardım Parasının Barolara Dağıtımı

Madde 10 Türkiye Barolar Birliği, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci maddesi uyarınca tahsil edilen parayı bütçesinin adli yardım faslına aktararak, bankada açacağı ayrı bir hesapta toplar. Bu hesapta toplanan paranın % 10 u Türkiye Barolar Birliğinin adli yardım giderleri ve adli yardım dengeleme fonu için ayrılır, kalanı barolara gönderilir.

 

(Değişik fıkra:RG-28/12/2011-28156) Her baroya (5) temel puan verilir.

Verilen (5) temel puana;

 

 1. Her (50) üye avukat için (1) puan,

   

 2. Her (5.000) nüfus için (1) puan eklenerek adli yardım ödenek puanı saptanır.

 

Puanlamada 0.5’in altındaki küsuratlar dikkate alınmaz, bunu aşan küsuratlar ise (1) puana tamamlanır.

Barolara gönderilecek adli yardım payı aşağıdaki şekilde hesaplanır: TBB toplam adli yardım parası X 0.90 X baro adli yardım ödenek puanı Baro adli yardım ödeneği =                                                                                                  

Tüm baroların adli yardım puanları toplamı


Yıl içinde barolara gönderilmiş olan ödenekler, yıl sonunda barolara ayrı ayrı bildirilir.

 

Barolar, kendi paylarına düşen adli yardım ödeneğinin yıl içinde bitmesi halinde, adli yardım bürosunun gerçekleşen harcamalarını, ödeneğin gerekçesini ve bekleyen işleri içeren rapor ile Türkiye Barolar Birliği adli yardım dengeleme fonundan ek ödenek isteyebilirler. Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu tarafından, istemin uygun bulunması halinde ek ödenek gönderilir. Barolara gönderilen ödenek yıl içinde kullanılmaz ise bir sonraki yıla aktarılır.

 

Barolar her yılın sonunda adli yardım yıl sonu raporu düzenleyerek Türkiye Barolar Birliğine gönderirler. Türkiye Barolar Birliğindeki kayıtlar ile bu raporlar  esas alınarak hesap mutabakatları sağlanır.

 

Barolara tahsis edilen ödenek, dört taksit halinde ödenir. Barolar kendilerine tahsis edilen ilk ödemeden sonra üçer aylık rapor düzenler ve Türkiye Barolar Birliğine gönderir.

 

Raporların Yönetmeliğe uygunluğu tespit edildikten sonra bir sonraki ödeme yapılır. Takip eden diğer ödemelerde de aynı usul uygulanır.

 

Adli Yardım Bürolarının Denetimi

Madde 11 Baro yönetim kurulu, adli yardım bürosu ve temsilciliklerinin çalışmalarını her zaman denetleyebilir. Baro denetçileri ayrıca mali açıdan adli yardım bürosu ve temsilciliklerini de kapsayan çalışmalarını, her 2 ayda bir düzenleyeceği raporla, baro yönetim kuruluna bildirir.

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 12 14/11/2001 tarih ve 24583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adli Yardım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 13 Bu Yönetmelik 10/3/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 14 Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

 

 

 

 

T

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

25.06.2024
AV. SİBEL TORUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.