CMK Yönetmeliği
Tarih: 14.03.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 56548

 

               

 

 

 

                         ORDU BAROSU CMK UYGULAMA İÇ YÖNERGESİ

 

 

AMAÇ

 

MADDE 1 : Bu yönergenin amacı, CMK 6.Kısım 1. Bölüm Müdafii Seçimi ,Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri hükümleri gereğince müdafilik hizmetleri yerine getirilirken uygulamada birlik ve düzeni sağlamaktır.

 

KAPSAM

 

MADDE 2 : Bu yönerge ,

a)     CMK Yürütme Kurulunun kuruluş, çalışma biçimi, görev ve yetkilerini,

b)    CMK uygulamasında görevlendirilecek avukatların belirlenmesi, çalışma biçimi, ücret ve giderlerin ödenmesi ilkelerini,

c)     CMK uygulamasında ilçelerde görevlendirilecek CMK İlçe Temsilciliklerinin görev ve yetkilerinin belirlenmesi ilkelerini,

d)    Görev yapan avukatlar arasında görevde adil dağıtım ilkelerini,

e)     Görevde sorumluluk ve eğitim çalışmaları ilkelerini kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAK

 

MADDE 3 : Bu yönerge 5271 Sayılı Ceza muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 5320 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin  yüklediği görev ve verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur.

 

YETKİ

 

MADDE 4 : Müdafi tayin yetkisi Baronun CMK Uygulama Servisine aittir. Baro bu yetkisini Ordu İl Sınırları içerisinde kullanır.

 

GENEL ESASLAR

 

MADDE 5 : Baro yetkisini kullanırken, görevlendirmenin dengeli dağılımı,hizmetin düzeni,denetlemeye açık ve nesnel olması amacı ile görev almak isteyen gönüllüler arasında sıra listesi düzenlenir. 

                       Bu sıra listeleri görev alacak avukatlara tebliğ edilir. Tebliğ ile görev günü kesinleşir.

                      Sıra listesi kendisine tebliğ edilen avukat, görevli olduğu günde kabul edilir bir mazereti bulunması, bu mazeretini yazılı olarak en geç bir gün önce bildirmesi koşulu ile görevin başkasına verilmesini isteyebilir.

 

                      Durumun gereğine göre, yazılı mazeret bildirmesi olanaksız ise sözlü bildirim yapılabilir.

 

                      Görev dağılımı için TBB tarafından hazırlatılan e-Baro programı kullanılabilir. 01.01.2009 tarihi itibariyle e-Baro programı aracılığı ile görevlendirme yapılacaktır. Söz konusu programın kullanılması sırasında da aynı ilkeler gözetilecektir. Programın herhangi bir sebeple kullanılmaması durumunda görevlendirmeye yetkili görevli tarafından önceki usule uygun olarak yapılacaktır.

 

                      Müdafi ve vekil görevlendirmesine ilişkin bu yönergede öngörülen işlemler; İl merkezinde CMK Yürütme Kurulu, ilçelerde CMK İlçe Kurulu ve sıra listesinde yer alan avukatlar tarafından yerine getirilir.

 

                      Yakalanan kişi veya şüpheli ya da müşteki, müdafi / vekil seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse ya da yasa gereği müdafi / vekil tayin zorunluluğu bulunan haller söz konusu olduğunda, soruşturma aşamasında ifadeyi alan merci veya sorguyu yapan hakim, kovuşturma aşamasında ise mahkemenin talebi üzerine Baro tarafından müdafi / vekil atanır.

 

UYGULAMA SERVİSİNİN OLUŞTURULMASI GÖREV VE YETKİLERİ

 

MADDE 6 : Yürütme Kurulu Baro Yönetim Kurulunca kendi üyeleri arasından seçilen bir başkan ve başkan tarafından önerilecek yeter kadar gönüllü avukattan oluşur.Yürütme Kurulu Başkanı tarafından bir başkan vekili seçilir ve üyeler arasında işbölümü yapılır.

 

                   Yürütme Kurulu aşağıda ve Yönetim Kurulunca kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

a-     CMK uygulamalarında müdafi olarak görev almak isteyen avukatların başvurularını CMK hükümleri ve Ordu Barosu CMK Uygulama İç Yönergesi hükümlerince inceleme, kabul ve kayıtlarını yapmak,

b-     Müdafi ve vekil görevlendirmelerinde ücret ve mahkeme dava dosya sayılarında orantılı dağılımın sağlanması ve denetlenmesi,

c-     Eğitim çalışmalarını yürütmek,

d-     Denetlenebilirlik ilkesi gereği, yapılan görevlendirmelere ilişkin olarak, her yılın haziran ve aralık aylarında yönetim kuruluna rapor vermek,

e-     CMK uygulamalarında görev alan avukatlardan gelen göreve ilişkin tüm şikayetleri, itirazları, istifa gibi dilekçeleri kabul etmek ve ilgili organlara iletmek,

f-      CMK uygulamasında yer alan avukatlardan gelen ücrete ilişkin makbuz ve belgeleri kabul etmek, yasa, yönetmelik ve yönergeye uygunluğunu incelemek ve denetlemek,

g-     CMK uygulamasında yer alan avukatlara görevinden kaynaklanan sorunlarda yardımcı olmak,

h-     Müdafi ve vekil atamaları hakkında servis bünyesinde hazırlanacak raporlar ile uygulamada karşılaşılan sorunları, belirlenen hukuka aykırılıkları Yönetim Kuruluna sunmak,

i-       Yönetim Kuruluna sunmak üzere yıllık çalışma raporu düzenlemek,

j-       Avukatlık mesleği kuralları ve diğer yasalar ile bu yönergeye aykırı davranan veya avukatların geçici veya sürekli olarak listeden çıkarılması hususunda Yönetim Kurulundan talepte bulunmak.

 

                         Ordu iline bağlı ilçelerde CMK uygulamasının yasa, meslek kuralları ve yönergede belirtilen ilkelere uygun olarak yerine getirilebilmesi için ilçelerde temsilcilikler oluşturulur. Bu temsilciler CMK Merkez Yürütme Kurlunun doğal üyesi olup, gerektiğinde toplantılara katılırlar.

 

                         Temsilcilikler ya da temsilci olarak atanan avukat, kendilerine bağlı bölgelerde CMK uygulamasından sorumludur.

 

GÖREVİ KABUL İLKELERİ VE YASAKLAR

 

MADDE 7 : Aşağıdaki hükümlere aykırı biçimde Baro tarafından görevlendirilmeden görevi kabul eden avukat hakkında,kabul ettiği görevlere ilişkin olarak bu yönergede belirlenen puan kadar ceza puanı verilir.Aynı zamanda görevi devam etmekle birlikte yaptığı görev dolayısıyla kendisine herhangi bir ödemede bulunulmaz .Buna göre ;

 

                      Soruşturma safhasında;

                      Cumhuriyet Savcıları ve kolluk kuvvetlerinin müdafi ya da vekil atama yetkisi bulunmadığından bu makamlarca atanan müdafiler yetkisizdir. Savcılık ve kolluk tarafından Barodan istemde bulunulmadan ve Baro tarafından atanmadan görev kabul edilemez.

 

                      Kovuşturma safhasında;

                      Mahkemelerin müdafi ya da vekil atama yetkisi bulunmadığından atanan müdafiler yetkisizdir. Mahkeme tarafından Barodan istemde bulunulmadan ve Baro tarafından atanmadan görev kabul edilemez.

 

                      Sıra listesinde yer alan avukatlar aşağıdaki yazılı hususlara önemle dikkat etmek zorundadır;

 

1)     Hangi aşamada olursa olsun, Baro tarafından görevlendirilen avukat, müdafi bulunduğu şüpheli veya sanık tutuklu ise en az bir kez cezaevine gitmek ve şüpheli ile görüşmek zorundadır.

2)     Savunmasını üstlendiği her soruşturma ve kovuşturma için ayrı bir dosya tutmak ve tüm belgeleri yasal süre boyunca saklamak zorundadır.

3)     Üstlendiği işi, Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları çerçevesinde, sonuna kadar yürütmekle yükümlüdür.

 

MÜDAFİ VEYA VEKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

MADDE 8 : Müdafi veya vekil ;

    

a)     Zorunlu sebepler dışında, görevlendirildiği birime hizmette kalite sağlamak adına CMK Yürütme Kurulunca belirlenecek ulaşım tablosunda belirtilen sürelerde ulaşmakla;

b)    Üstlendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmekle yükümlüdür.

c)     CMK Yürütme Kurulunca belirlenecek ulaşım tablosunda belirtilen sürelerde görev yerine ulaşma imkânı bulunmayan avukat görevi belirtilen sebeple kabul edemeyeceğini bildirecektir.

d)    Ulaşım tablosunda belirtilen sürelerde görev yerine ulaşılamaması sebebiyle Baro Başkanlığının tekit edilmesi halinde görevli avukata verilen görev puanına eşit miktarda ceza puanı verilebilecektir.

 

GÖREVLENDİRME BİÇİM VE İLKELERİ

 

MADDE 9 : Görevlendirme işlemlerinde aşağıdaki biçim ve ilkelere uyulur;

Sıra Listelerinin Hazırlanması;

               a) Sıra listeleri,  CMK Yürütme Kurulu tarafından gönüllü avukatlar arasında çekilecek kur’a ile CMK uygulamasında görev almak isteyen ve engel hali bulunmayan avukatların tamamı listede yer alacak biçimde belirlenir. Sıra listesinde yer almak isteyen avukatlar, bu isteklerini Baroya yazılı olarak bildirir.

                         Sıra listeleri her yıl, Ocak ayının 1’inde başlamak ve Aralık ayının 31’inde sona erecek şekilde yıllık olarak hazırlanır.

     Öncelikle sıra listesindeki avukatlar görevlendirilir. Listedeki avukat başka görev

de ise, mazeretli ya da kendisine ulaşılamazsa sıra listesindeki sıraya göre atama yapılır. Atama sırasında görevin aciliyeti, çok fazla sanık veya şüpheli ya da suçların çokluğu gibi sebeplerin varlığı halinde sıraya göre birden fazla avukat görevlendirilebilir. Görevlendirmede adil dağıtım ilkesi gereğince puan durumuna göre sıra listesindeki sıraya uyulmaksızın da atama yapılabilir.Ancak,bu uygulama görevlendirmede orantılılık ilkesine aykırı olamaz.

               b) Soruşturma safhası bir bütün olup, kolluk, savcılık ve sorgu hâkimliği işlemlerini de

kapsar. Soruşturma safhası bittikten sonra bu soruşturmaya katılan müdafi veya vekilin görevi sona erer. Kovuşturma safhasında mahkemenin talebi üzerine Baro tarafından görevlendirilen avukatın görevi karar kesinleştiğinde sona erer. Soruşturma safhasında görev yapan müdafi veya vekil, engel bulunmadığı takdirde kovuşturma safhasında öncelikle görevlendirilir. Görevlendirmede adil dağıtım ilkesi gereğince, soruşturma safhasında görev alan müdafi veya vekil dışında bir avukat da görevlendirilebilir.

               c) Baro tarafından müdafi veya vekil olarak atanan avukat, haklı mazereti halinde görevlendirmesine ilişkin yazıya dayanarak başka bir avukata yetki verebilir.

               d) Müdafi veya vekilin mesleği bırakması ya da kanuni engellerle davadan çekilmesi halinde, baro tarafından yeni bir müdafi veya vekil görevlendirilir.

               e) Gönüllülük esası uygulanmayan ilçelerde, Baro ve CMK temsilcileri tarafından görevi mazeretsiz olarak yerine getirmeyen müdafiler hakkında, Avukatlık Kanununun disiplinle ilgili hükümleri uygulanır. Yine gönüllülük esası uygulanmayan ilçelerde avukatlar aldıkları CMK görevlendirmelerini haftalık olarak CMK Yürütme Servisine bildirirler.

 

MADDE 10 : Resmi tatiller ve hafta sonu ve mesai saatleri dışı görevlendirmelerde uygulamada aksaklığa mahal verilmemesi ve görevin sağlıklı olarak yerine getirilebilmesi için görevlendirmeler Baro görevlisi tarafından yapılır.

 

                     Bu görevlendirmeler Baro tarafından CMK uygulamasında kullanılmak üzere alınan cep telefonları aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Bu telefonlar münhasıran CMK hizmetinde kullanılır, başka amaçla kullanılamaz.

 

MADDE 11 : Sıra listesi CMK Yürütme Kurulu tarafından hazırlanıp,Yönetim Kurulunun onayına sunulacaktır.Bu sıra listesi sadece Ordu Barosu CMK Yürütme Kurulu uygulama servisinde bulunacak ve CMK listesinde yer alan avukatlara tebliğ edilecektir.Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince müdafi tayin yetkisi bulunmayan kolluk,savcılık ve mahkemelere sıra listesi verilmeyecektir.

 

MADDE 12: CMK Sıra Listesinde yer alan gönüllü avukata ;

a)     Kolluk aşamasında, şüpheli veya müşteki sayısı ile suç sayısı çarpımından çıkan sonuç,

b)    Soruşturma safhasında, şüpheli veya müşteki sayısı ile soruşturma dosya sayısının çarpımından çıkan sonuç,

c)     Sorgu aşamasında, şüpheli sayısı ile dosya sayısının çarpımından çıkan sonuç,

d)    Soruşturma safhası için CMK tarifesinde ödenen miktar 1 çarpan olarak kabul edilir ve diğer sulh ceza, icra ceza, asliye ceza,çocuk ve ağır ceza mahkemeleri için ödenen miktarlar ile hazırlık aşamasında ödenen miktar oranlanarak bu mahkemeler için de çarpan belirlenir.

e)     Görevlendirmeye istekli avukat, puanına göre listedeki yerini alır.

f)     Yapılacak görevlendirmelerde, puanı daha düşük olan avukatlar öncelikle görevlendirilecektir. Mahkemenin görevsizlik kararı vermesi halinde, mahkeme ücret tarifesi arasındaki fark ödenir ve puanlaması buna göre yapılır.

g)    Sıra listesine sonradan dahil olan avukatlar, sıra listesindeki en düşük puan üzerinden başlayacaktır.

h)     Her yılın 31 Aralık tarihi itibariyle puanı en düşük olan avukatın puanı, takip eden yılbaşı itibariyle sıfırlanır ve bu puanın üstünde puana sahip olan avukatların fark puanı bir sonraki yıla devredilir.

i) Geçerli bir mazeretini önceden yazılı olarak (acil hallerde şifahi olarak ) bildirmeksizin sıra listesinde yer aldığı halde göreve gitmekten kaçınan avukata, gitmediği her görev için 1 (Bir) ceza puanı verilir. Bu husus izleme kartına işaret edilir.

 

MÜDAFİ VE VEKİL ÜCRET VE GİDER ÖDEME BİÇİM VE ESASLARI

 

MADDE 13 : Müdafi ve vekillere,ilgili yasal tarife,yönetmelik ve iç yönerge doğrultusunda ilgili C. Başsavcılıklarınca ödeme yapılacaktır.Masraf ve sair gider ödemeleri CMK servisi denetimine tabidir.

                     Müdafi veya vekillerin ücret ve gider taleplerinde aşağıdaki biçim ve esaslara uyulur ;

               a) Müdafi veya vekil; soruşturma safhasında ifade alma ve sorguya, kovuşturma safhasında ise bir oturuma katılmakla tarifede belirlenen ücreti almaya hak kazanır.

               b)   Zorunlu yol giderlerine de buna ilişkin belge, gider pusulası veya avukatın rayice

uygun yazılı beyanı üzerine hak kazanılır.

c)   Müdafi veya vekilin; görevlendirme yazısı, katıldığı soruşturma veya soruşturma

evresine ilişkin tutanağın onaylı örneği; evrakın çok sayıda olması halinde ilk ve son sayfası ve varsa yapmış olduğu zorunlu yol giderlerine ilişkin belge,gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyanı ile Baroya vermesi üzerine, sıraya kaydedilir ve CMK Yürütme Kurulu üyelerince inceleme yapılır.Müdafi ve vekillerinin ibraz etmeleri gerekli belgelerin usulüne uygun olmaması veya eksik olması halinde bu eksikler bizzat müdafi veya vekil tarafından tamamlanmak üzere iade edilir.

              d) Müdafi veya vekil, Baronun denetimi bakımından sayılan evraklara ek olarak, CMK Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek CMK formunu da evraklarla birlikte Baroya teslim eder.   

              e) Teslim edilen evraklar, CMK servisi tarafından teslim tarihine göre sıra numarası verilerek teslim alınır ve ilgili Başsavcılıklardan bu sıra numarasına göre talep edilir.

              f) CMK Yürütme Kurulu tarafından bu yönerge, yönetmelik ve tarife hükümlerine göre

inceleme yapılır. Hukuki yardımın yapıldığı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca baromuza ödenek aktarıldığına ve evrak teslimine ilişkin talebin gelmesi üzerine Müdafii veya vekilin 3 gün içerisinde makbuz kesmesi sağlanır ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilir. Müdafii veya vekil CMK servisince kendisine makbuz kesmesi hususunda haber verilmesi üzerine 3 gün içerisinde haklı sebep olmaksızın makbuz kesip baroya ibraz etmezse sırasını kaybeder en son evraktan sonraya eklenir. Cumhuriyet Başsavcılığınca listeler ve ekindeki dayanak belgeler incelendikten sonra, müdafi veya vekile ödenmesi gereken ilgili Tarifede yazılı ücret ile varsa görevin ifasından doğan zorunlu giderler,ödeme emri belgesiyle,serbest meslek makbuzu düzenleyenin bildireceği banka hesabına aktarılır.Müdafi veya vekilin yazılı talebi halinde ücret,bağlı olduğu Baronun hesabına da aktarılabilir.

            g) Soruşturma evresinde kolluk görevlileri, Cumhuriyet Savcısı ve mahkeme huzurunda yapılan ifade alma veya sorgu için farklı avukatların görevlendirilmesi halinde tekbir ücret ödenir ve bu ücret görevli avukatlara katkıları oranında paylaştırılır. Bu tür durumlarda sonradan ifadeye sonradan katılan müdafiinin önce görev alan müdafii araştırmak ve kendisine bildirimde bulunma yükümlülüğü vardır.

 

ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEK HALLER

 

MADDE 14 : a) CMK Sıra Listesinde yer almayan avukatlara hiçbir şekilde,

                     b) Eksik bilgi ve belge sunan avukatlar, eksiklikler tamamlanıncaya kadar,

                     c)  Sıra listesinde yer alan avukatın sıra listesindeki günü dışında, Baro tarafından

görevlendirme yapılmadığı halde takip ettiği işler için,

     d)  Baro tarafından görevlendirme yapılmayan işler için, yapılan ücret ve gider talep

leri Baro tarafından kabul edilmez.

 

YAPTIRIMLAR

MADDE 15 : Ordu Barosunca ” Gönüllülük esası” benimsendiğinden,listeden kendi istekleri ile ayrılan avukatlar,ayrıldıkları tarihin içinde bulunduğu takvim yılı içinde ,istifadan itibaren 6 ay geçmeden aynı listeye yeniden yazılamazlar.Bu yönerge hükümleri gereğince listeden çıkarılan ya da kendi istekleri ile listeden ayrılan avukatların takip etmekte olduğu davalara ilişkin görev,sorumluluk ve yükümlükleri işin sonuna kadar devam eder.

                        CMK uygulamalarında müdafi veya vekil olarak görev alan avukatlardan; CMK uygulaması ile ilgili olarak düzenlenen seminer,konferans ve toplantılara mazeretsiz olarak katılmayanlar,CMK sıra listesinden 6 ay süre ile çıkartılır.Tekrarı halinde CMK sıra listesinden 1 yıl süre ile çıkartılır.

                        CMK Yürütme Kurulunca düzenlenecek eğitim seminerlerine katılan avukatlara sertifika verilir. CMK sıra listelerinde sadece sertifika verilen avukatlar yer alabilir. Bu seminer,konferans ve toplantı tarihinde sıra listesinde olmayan avukatlar hakkında uygulanmaz.

                        Ancak stajyer avukatların CMK Yürütme Kurulunca düzenlenecek eğitim seminerlerine katılmaları zorunludur. Staj süresi içinde yapılan bu eğitim seminerlerine katılmayanlar, mesleğe başladıklarında yeni bir seminer yapılıncaya ve bu seminere katılıncaya kadar CMK sıra listesinde yer alamazlar.

                        Listeden çıkarılma kararı CMK Yürütme Kurulunun bildirimi üzerine Yönetim Kurulunca alınır. Müdafi veya vekillerin alınan kararlara tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde gerekçeleri ile birlikte itiraz hakları mevcuttur. İtiraz üzerine Yönetim Kurulunca verilen kararlar kesindir.

 

SON HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK

 

MADDE 16: Bu yönergede belirtilmeyen hususlar hakkında genel hükümler ve Adalet Bakanlığınca hazırlanan Yönetmelik ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

 

MADDE 17 : Bu yönergenin kabulü ile birlikte daha önce   28.04.2007  Tarih ve 39-8 sayılı kararı uyarınca kabul edilen CMK Uygulama İç Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 : Bu yönerge 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 95. maddesi gereğince Ordu Barosu Yönetim Kurulunun 05.06.2009 tarih ve 27-11sayılı kararıyla kabul edilerek, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

 

21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine müdafi veya vekillerin görevlendirilmeleri ile bu kişilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince müdafi veya vekil görevlendirilmesi ile bu kişilere yapılacak ödemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 150, 234 ve 239 uncu maddeleri ile 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Baro: Hukukî yardımın yapılacağı yerin bağlı bulunduğu baroyu,

b) Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

c) Soruşturma: Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden; kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen hâllerde bu kararın kesinleşmesine, kamu davası açılan hâllerde ise iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

ç) Tarife: Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınarak her yıl Adalet ve Maliye Bakanlıklarınca hazırlanan ve müdafi veya vekillere ödenecek meblâğları gösteren tarifeyi,

d) Ücret: (Değişik:RG-21/05/2007-26528) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile Tarife gereğince ödenecek meblâğ ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca mutat olan taşıta göre gerçek masraf üzerinden yapılan zorunlu yol giderlerini, acele ve zorunlu hâllerde ise, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde sayılan mercilerin kabûlü üzerine mutat taşıt dışındaki araçlarla yapılan zorunlu yol giderlerini,  

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Müdafi veya Vekillere İlişkin Hükümler

Müdafi veya vekillerin görevlendirilmesi

MADDE 5 – (1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, görevlendirilecek müdafie yapılacak ödemelerin yargılama giderlerinden sayılacağı ve mahkûmiyeti hâlinde kendisinden tahsil edileceği hususu hatırlatılarak talep ettiği takdirde barodan bir müdafi görevlendirmesi istenir.

(2) Şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malûl veya sağır ve dilsiz ise ya da hakkında alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı soruşturma ya da kovuşturma yapılıyorsa istemi aranmaksızın barodan bir müdafi görevlendirmesi istenir. Ancak bunun için şüpheli veya sanığın müdafiinin olmaması şarttır.

(3) İkinci fıkrada sayılan hâllerde kovuşturma aşamasında sanığa iddianamenin tebliği için çıkarılan çağrı kâğıdına ayrıca "tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde müdafii bulunup bulunmadığını bildirmesi, bildirimde bulunmadığı takdirde barodan bir müdafi görevlendirmesinin isteneceği, görevlendirilen müdafie ödenecek ücretin yargılama giderlerinden sayılacağı ve mahkûmiyeti hâlinde kendisinden tahsil edileceği" hususunu hatırlatan meşruhat verilir. Sanığın tutuklu olması hâlinde Ceza Muhakemesi Kanununun 176 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince yapılan işlemler sırasında yukarıda belirtilen meşruhat hatırlatılır. Sanık tarafından bildirimde bulunulmadığı, tebligat yapılamadığı veya tutuklu sanığın müdafii olmadığını bildirmesi hâlinde duruşma günü beklenmeksizin barodan bir müdafi görevlendirmesi istenir.

(4) Vekili bulunmayan mağdur, şikâyetçi veya katılanın talep etmesi hâlinde, barodan bir vekil görevlendirmesi istenir.

(5) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince mağdur veya suçtan zarar gören için zorunlu olarak vekil görevlendirilmesi gereken hâllerde istemi aranmaksızın barodan bir vekil görevlendirmesi istenir. Ancak bunun için mağdur veya suçtan zarar görenin vekilinin olmaması şarttır.                

(6) Müdafi veya vekil görevlendirilmesi; soruşturma evresinde ifadeyi alan merci veya sorguyu yapan hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından barodan talep edilir.

Görevlendirme esasları

MADDE 6 – (1) Soruşturma evresinde görev yapan müdafi veya vekil, engel bulunmadığı takdirde kovuşturma evresinde de öncelikle görevlendirilir.

(2) Soruşturma veya kovuşturma makamlarınca aralarında menfaat çatışması bulunduğu bildirilmediği takdirde birden fazla şüpheli, sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören veya katılan için aynı müdafi veya vekil görevlendirilebilir.

(3) Baro tarafından müdafi veya vekil olarak atanan avukat, haklı mazereti hâlinde görevlendirilmesine ilişkin yazıya dayanarak başka bir avukata yetki verebilir.

(4) Müdafi veya vekilin mesleği bırakması ya da kanunî engellerle davadan çekilmesi hâlinde, baro tarafından yeni bir müdafi veya vekil görevlendirilir.

(5) Dosyada görevli müdafi veya vekilin, istinaf veya temyiz kanun yolu muhakemesinde yapılacak duruşmaya katılmayacağını bildirmesi durumunda, zorunlu müdafi veya vekil gerektiren hâllerde görevlendirme, kanun yolu incelemesini yapacak mahkeme tarafından o yer barosundan istenir.

(6) Müdafi veya vekil, soruşturma evresinde ya da duruşmada hazır bulunmaz veya vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veya görevini yerine getirmekten kaçınırsa, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme derhal başka bir müdafi veya vekil görevlendirilmesi için gerekli işlemi yapar.

                Görevin sona ermesi         

MADDE 7 – (1) Müdafi veya vekilin görevi;

a) Soruşturma evresinde; kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi, yetkisizlik veya görevsizlik kararı, kamu davası açılması hâlinde ise iddianamenin kabulü kararı verilmesi,

b) Kovuşturma evresinde; yargılamanın yapıldığı il veya ilçe dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik veya yetkisizlik kararı, esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ya da davanın nakline karar verilmesi,

c) Müdafi, vekil veya kendisine müdafi ya da vekil görevlendirilen kişinin ölmesi,

ç) Kişinin kendisine bir müdafi veya vekil seçmesi,

hâllerinde sona erer.

(2) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekil azledilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme Usul ve Esasları

Ücret

MADDE 8 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden ayrık olarak hazırlanacak "Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife" gereğince ödenecek meblâğ Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla ayrılan ödenekten karşılanır.

(2) Müdafi veya vekilin görevi gereği yaptığı zorunlu yol giderleri ayrıca ödenir.

(3) Müdafi veya vekile Tarife gereğince ödenen meblâğ ile zorunlu yol giderleri yargılama giderlerinden sayılır.

Tarife

MADDE 9 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile ödenecek meblâğ, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınmak suretiyle Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından her yıl Aralık ayında hazırlanan ve 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere düzenlenen Tarifede gösterilir. Tarife ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanır.

Ödemeye ilişkin esaslar

MADDE 10 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekile soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı olmak üzere Tarifede belirlenen ücret ödenir.

(2) Soruşturma evresinde kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısı ve mahkeme huzurunda yapılan ifade alma veya sorgu için farklı avukatların görevlendirilmesi hâlinde tek bir ücret ödenir ve bu ücret görevli avukatlara katkıları oranında paylaştırılır.

(3) Aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde bir kişi için aynı avukata birden fazla ücret ödenmez.

(4) Aralarında menfaat çatışması bulunmayan birden fazla şüpheli, sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören veya katılan için görevlendirilen aynı müdafi ya da vekile bu kişilerin her biri için ayrı, ancak en fazla on kişi ücreti ödenir.

(5) Yetki belgesi ile görevlendirilen avukata ayrıca ücret ödenmez.

(6) Müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukatın mesleği bırakması ya da kanunî engellerle davadan çekilmesi hâlinde baro tarafından yeniden görevlendirilen müdafi veya vekile de Tarifede yazılı ücret ödenir.

(7) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen görevsizlik ile yetkisizlik veya davanın nakli sebebiyle müdafilik ya da vekillik görevinin sona ermesi hâllerinde Tarifede yazılı ücret ödenir.

(8) Kovuşturma evresinde görevsizlik kararı verilerek dosyanın yargılamanın yapıldığı il veya ilçe içindeki üst dereceli mahkemeye gönderilmesi hâlinde Tarifede yazılı ücretler arasındaki fark ilâveten ödenir.

(9) Kişinin kendisine bir müdafi veya vekil seçmesi nedeniyle görevi sona eren müdafi ya da vekile Tarifede yazılı ücret ödenir.

(10) Cumhuriyet savcılığı veya mahkemenin talebi üzerine istinabe işlemi sırasında görevlendirilen müdafi veya vekile Tarifede yazılı ücretin yarısı ödenir.

(11) (Değişik:RG-21/05/2007-26528) Müdafi veya vekillik ücretinin belirlenmesinde ücrete hak kazanılan hukukî yardımın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Tarife esas alınır.

Ücretin ödenme usulü

MADDE 11 – (Değişik:RG-21/05/2007-26528)

(1) Müdafi veya vekil; soruşturma evresinde ifade alma ve sorguya, kovuşturma evresinde ise bir oturuma katılmakla Tarifede belirlenen meblâğı almaya hak kazanır.

(2) Zorunlu yol giderlerine de buna ilişkin belge, gider pusulası veya avukatın rayice uygun yazılı beyanı üzerine hak kazanılır.

(3) Müdafi veya vekilin; görevlendirme yazısı, katıldığı soruşturma veya kovuşturma evresine ilişkin tutanağın onaylı örneği, evrakın çok sayıda olması hâlinde ilk ve son sayfası ve varsa yapmış olduğu zorunlu yol giderlerine ilişkin belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyanı ile serbest meslek makbuzunu baroya vermesi üzerine, baro tarafından bu Yönetmelik ve Tarife hükümlerine göre gerekli incelemeler yapılıp hukukî yardımın yapıldığı Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemelere göre gruplandırılmış ayrıntılı ödeme listeleri geliş tarihi esas alınmak suretiyle en geç on gün içinde hazırlanır ve ekindeki dayanak belgeler ile birlikte soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir.

(4) Müdafi veya vekil sigortalı olarak çalışmakta ise yanında çalıştığı avukatın, avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmakta ise büro veya ortaklığın serbest meslek makbuzunu kullanır.

(5) Cumhuriyet başsavcılığınca listeler ve ekindeki dayanak belgeler incelendikten sonra, müdafi veya vekile ödenmesi gereken Tarifede yazılı meblağ ile varsa zorunlu yol giderlerini de kapsayan toplam ücret, ödeme emri belgesiyle serbest meslek makbuzunu düzenleyenin bildireceği banka hesabına ödenir ve yapılan ödemeler yargılama giderlerinin hesabında dikkate alınmak üzere soruşturma ya da kovuşturma dosyalarına bildirilir.

(6) Ödeme emri belgeleri, soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığınca gecikmeksizin düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlük tarihinden öncesine ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 19/12/2006 tarihi ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih arasında Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilmiş müdafi veya vekillere ilişkin hususlarda da bu Yönetmelik hükümleri ile 2007 yılı Tarifesi uygulanır.

(2) (Değişik:RG-21/05/2007-26528) Birinci fıkrada belirtilen döneme ilişkin olarak barolar tarafından hazırlanan ayrıntılı ödeme listeleri ve eki belgelerin Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilmesi üzerine ödeme emri belgeleri gecikmeksizin düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi Sayısı

02/03/2007

26450

 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

  Tarihi Sayısı

1-

21/05/2007

26528

 

            

 

  

 

 

                     

 

 

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Nisan 2024><<
Nisan 2024
 PSÇPCCP
1325262728293031
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
18293012345

20.04.2024
AV. SİBEL TORUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.