STAJ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Tarih: 24.07.2023| Okunma Sayısı: 33101

ORDU BAROSU STAJ BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR LİSTESİ

 

 

1-Diploma (veya çıkış) örneği (Noter Onaylı yada Fakülte Sekreterliği Onaylı)

(başlangıç aşamasında e devlet çıktısı yeterlidir)

 

 

2 adet

 

 

 

2- Kimlik Fotokopisi

 

1 adet

 

 

3-Ordu İlinde İkamet edildiğine dair İkametgah Belgesi (Muhtar veya Nüfus Müdürlüğünden) 

( e devlet çıktısı yeterlidir)

 

1 adet

 

 

4-Nüfus Kayıt Örneği (Noter,Muhtar yada Nüfus Müdürlüğünden)

(e devlet çıktısı yeterlidir)

1 adet

 

 

5- Adli Sicil Belgesi (Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan)

(e devlet çıktısı yeterlidir)

1 adet

 

 

6-Sağlık Raporu (Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut ve akılca malul olmadığına dair resmi hastanenin veya sağlık ocağının uzman hekimliğince düzenlenmiş) sağlık Raporu ( durum bildirir tek hekim sağlık rapor formatın da ve AKLİ MELEKE , vücutça bir engeli olmadığı işaretli olacak!

 

2 adet

 

 

7-Bildirim Kağıdı

 

2 adet

Örnek-1

 

8-Baroya Yazılan Dilekçe

 

2 adet

Örnek-2

 

9-Baro Levhasına Kayıtlı Bir Avukattan Tahkikat Raporu

 

2 adet

 

Örnek-3

 

10-Yanında Staj Yapılacak Avukat’ın Olur Belgesi

*Olur verecek avukat, avukatlıkta 5 (Beş yıllık kıdemin hesabına Avukatlık Kanunu 4. maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir.) yılını doldurmuş olması zorunludur.

 

2 adet

Örnek- 4

 

11-Baro Levhasına Kayıtlı İki Avukat Tarafından ayrı ayrı Düzenlenmiş Takdim Yazısı

 

2 adet

Örnek-5

 

12-Staja Giriş Ücreti 3.804,36 TL    (Ordu Barosu Başkanlığının Denizbank Ordu Şubesindeki    TR02 0013 4000 0069 3842 6000 01 nolu ibana yatırılacak )

 

 

1 adet

 

 

13-Vesikalık fotoğraf (kravatlı-cübbesiz biometrik)

 

2 adet

 

 

14- Damga Pulu Vergi Dairesine Yatacak  467,20 TL

(Herhangi bir Vergi Dairesine 9047 vergi kodu ile yatırılabilir.

(İnternet üzerinden yatırıldığında e-dekont çıktısı kabul edilir.)

 

 

 

 

15-Sosyal Güvenlik Kurumundan SSK. Emekli Sandığı ve Bağ_Kur’ a Kaydınızın  Dair Belge. (e devlet çıktısı yeterlidir)

SGK ya da Emekli sandığına ait çalışmanız var ise aşağıda yer alan taah. imza etmeniz gerekmektedir.

 

1adet

 

 

16-Ordu Barosu Stajyer Avukat Adayı Bilgi Formu ( EN ALTDAKİ PDF DOSYASINI ÇIKTI ALARAK DOLDURUNUZ)

 

1 adet

 

 

17-Okul Bitimi İle Başvuru Arasındaki Süreye İlişkin Dilekçe

 

1 adet

 

 

 

18- Denklik Belgesi ve Eksik Ders Kalmadığına dair YÖK’ ten Yazı ( YURT DIŞI ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYETİ OLDUĞU TAKDİRDE GEREKLİDİR)

 

1 adet

 

 

  

ÖRNEK 1
 
ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

“BİLDİRİM KAĞIDI”

 

1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 3. maddesinin (f) ve 5. maddesinde yazılı avukatlığa kabule engel hallerin kendimde bulunmadığını, ceza ve disiplin kovuşturması altında olmadığımı, halen avukatlık stajı   ile bağdaşmayan   bir   işle   uğraşmadığımı   ve avukatlık   stajına   engel bir durumumun olmadığını beyan ederim.

           Tarih

      Adı ve Soyadı

                                                                                                                                                                         İmza

 

ÖRNEK 2 

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA,

 

                ............... Üniversitesi Hukuk Fakültesini ................ tarihinde bitirdim. Avukat Stajyerliğine kabul için aranılan yasal nitelikleri ve koşulları taşıyorum.

                Baronuzda avukatlık stajı yapmak istiyorum.

                Staja başlatılmam için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla dilerim.

 

 

Adres          :                                                                                                                                               Tarih

Tel               :                                                                                                                                         Adı ve Soyadı

GSM            :                                                                                                                                                İmza

E-Posta      :

Kan Grubu  :
 

 

ÖRNEK 3

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

İ L G İ              : …../…../20..... tarih ve     ...…. sayılı yazınız.

 

                               İlgi tarih ve sayılı yazınız gereğince, Avukatlık Stajı için müracaat eden …………… İli …………………… ilçesi ……………………………… nüfusuna kayıtlı …………………. ve ………..………’ dan olma …../…../19…. doğumlu …………………   …………..…….. hakkında yapmış olduğum tahkikat neticesinde, mesleğin vakar ve haysiyetine yaraşmayacak durumunun olmadığı, iyi ahlâklı bir kişiliğe sahip olduğu Baro Stajyer Levhasına kaydında herhangi bir engelin bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

 

                                Bilgi ve gereğini arz ederim. …./…../20....                                                                       

.

                 Tarih

      Avukat Adı Soyadı                                                                                                                 

                                                                                                                                    İmza

 

 

ÖRNEK 4
ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

“OLUR BELGESİ”

                              

                Baromuzda staj yapmak isteyen .......................... nın ikinci dönem stajını yanımda yapmasına olur veriyorum.

                Bilgi ve takdirlerinize sunarım.

 

                                                                                                                                                                        Tarih

                                                                                                                                              Avukat Adı Soyadı

                                                                                                                                                                        İmza

 

 

 

ÖRNEK 5

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 
 

                       …………… Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan …………… ve …………..’ dan olma …./…../19….. doğumlu ………………………………………….’ yi yakınen tanımaktayız. Kendisi iyi ahlâklı bir kişiliğe sahiptir. Baro Stajyer Levhasına yazılmasında bir mâni hali olmadığını takdim ederiz. …./…./20....

 

                     Tarih                                                                                                                                        Tarih

        Avukat Adı Soyadı                                                                                                                Avukat Adı Soyadı

                  İmza                                                                                                                                          İmza

 

ÖNEMLİ LÜTFEN OKUYUNUZ

Herhangi bir sebeple sağlık güvenceniz yoksa yasa gereği sağlık güvenceniz Türkiye Barolar Birliği tarafından sağlanmaktadır.  Ancak aileden hak sahipliğiniz varsa veya özel durum nedeniyle bir hak sahipliğiniz varsa bunu takip edip değiştiğinde bilgi vermeniz gerekmektedir.

Ayrıca;

  • Staj süresinin uzaması,
  • Stajın askerlik vs. gibi nedenlerle kesintiye uğraması ve/veya tekrar başlaması,
  • Staj başlangıcında Genel Sağlık Sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi konumunda olup bu konumlarının staj süresi içerisinde sona ermesi,
  • Staj başlangıcında Genel Sağlık Sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi konumunda olmayıp staj süresi içerisinde başka bir nedenle (evlilik vs.) bu konumlarının değişmesi,
  • Stajın başka baroya nakledilmesi ve/veya iptal edilmesi, gibi durumlarda da bilgi vermeniz gerekmektedir.

 

TAAHHÜTNAME

 

Baronuza ....../……/…….. tarihinde staj başvurusunda bulundum. Stajım ....../……/…….. tarihinde Baronuzda başlayacaktır. 22.06.2022 tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanan 31874 Sayılı Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 6. Maddesi ‘’stajın başladığını ve bittiğini görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşu ile çalıştıkları işyerine bildirir. Görev ve işyeri değişikliği halinde de aynı bildirim yapılır.’’  hükmü gereğince; çalıştığım kamu kurum ve kuruluşuna ve/ veya işyerime bildireceğimi, ayrıca stajım başladıktan sonra bir kamu kurum ve kuruluşunda veya bir işyerinde çalışmaya başladığım veya işyerimde bir değişiklik olması karşısında, durumu Baro Başkanlığınıza ve işyerime bildireceğimi kabul ve taahhüt etmiş olup, tüm yasal sorumluluk tarafıma ait olduğunu taahhüt ederim. ..../....../20…..

 

 

Ad-Soyad

·       ******   HER BİR BELGE FARKLI AVUKATLARA İMZA EDİLECEK*****

  

ORDU BAROSU STAJYER ADAYI BİLGİ FORMU

 

 

NAKİL GELMEK İSTEYEN STAJYER AVUKATLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGE VE BELGE ÖRNEKLERİ

 

İSTENEN BELGELER

EVRAK SAYISI

AÇIKLAMA

1- Baroya Yazılan Dilekçe

1 Adet

ÖRNEK - 1 (DİLEKÇE)

2- Ordu ilinde ikamet edildiğine ilişkin İkametgah Belgesi (e devlet çıktısı yeterlidir)

1 Adet

(e devlet çıktısı yeterlidir)

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

1 Adet

 

4- Yanında Staj Yapılacak Olan Avukat’ ın Olur Belgesi

 

 

2 Adet

Olur verecek avukat, avukatlıkta 5 (Beş yıllık kıdemin hesabına Avukatlık Kanunu 4. maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir.) yılını doldurmuş ve hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı soruşturma açılmasına karar verilmemiş veya avukatın geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla para veya işten çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması zorunludur. ÖRNEK 2

 

5- Vesikalık fotoğraf

 

2 Adet

 

Cübbeli ya da kepli kabul edilmeyecektir.

 

6- SSK-Emekli Sandığı ve Bağ – Kur Genel Müdürlüklerinden kaydınızına dair belge 

 

1 Adet

 

(e devlet çıktısı yeterlidir)

7- Staj Süresinde ya da staj sonrasında evlilik yapan bayan avukat adaylarının veya isim/soyisim değişikliği yapanların her iki soyadına göre de ayrı ayrı Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi getirmeleri gerekmektedir.

 

 

1 Adet

 

 

 

 ÖRNEK -1  DİLEKÇE

 

                                          ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

.............Barosu nezdinde ...........sicil numarası ile staj yapmakta iken ikametgahımı Ordu sınırları içerisine taşıdığım için stajımın geri kalan bölümünü Baronuz nezdinde tamamlamak istiyorum.Gereğini saygılarımla arz ederim.(…../…../….)

                                                                                                                                                                            ADI - SOYADI

                                                                                                                                                                                 ( İMZA)

ADRES                        :                                                                                                   

TELEFON (Ev- Cep):                                                                              

E-Mail                          :                                                                                 

 

 

ÖRNEK – 2 (MUVAFAKATNAME)

 

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

......... Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ....... kızı/oğlu .......doğumlu ..........’nın 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 3.maddesinin (f) bendi ve 5.maddesinin (a) bendinde yazılı halleri bulunmadığından Kanunun 17.maddesinin 3.bendi gereğince yanımda staj yapmasına muvafakat ediyorum. ( …/…../……)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     AV. ADI – SOYADI

                                                                                                                                                  İMZA

 

 

 

 

 

 

 ÖRNEK -1 DİLEKÇE

 

                                          ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

.............Barosu nezdinde ...........sicil numarası ile staj yapmakta iken ikametgahımı Ordu sınırları içerisine taşıdığım için stajımın geri kalan bölümünü Baronuz nezdinde tamamlamak istiyorum.Gereğini saygılarımla arz ederim.(…../…../….)

                                                                                                                                                                            ADI - SOYADI

                                                                                                                                                                                 ( İMZA)

ADRES                        :                                                                                                   

TELEFON (Ev- Cep):                                                                              

E-Mail                          :                                                                                 

 


ÖRNEK – 2 (MUVAFAKATNAME)

 

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

......... Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ....... kızı/oğlu .......doğumlu ..........’nın 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 3.maddesinin (f) bendi ve 5.maddesinin (a) bendinde yazılı halleri bulunmadığından Kanunun 17.maddesinin 3.bendi gereğince yanımda staj yapmasına muvafakat ediyorum. ( …/…../……)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     AV. ADI – SOYADI

                                                                                                                                                  İMZA

 

 

 

STAJ BİTİM BELGESİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN BELGELER

1-Staj Bitim Belgesi Ücreti  1.902,18 TL    ((Ordu Barosu Başkanlığının Denizbank Ordu Şubesindeki    TR02 0013 4000 0069 3842 6000 01 nolu ibana yatırılacak )

2-Adli Sicil Kaydı ( e devletten olabilir)

3-Talep Dilekçeleri 2 adet ( örnekler aşağıdadır)

a  örnek BARO BAŞKANLIĞINA

                              ORDU

 

                          Hakkımda açılmış herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. Gereğini arz ve talep ederim.

Saygılarımla. 09/09/2019

                                                                

                                                                                    Ad-Soyad

                                                                                         İmza

 

b  örnek BARO BAŞKANLIĞINA

                              ORDU

 

                               Bir yıllık Avukatlık Stajımı tamamlamış bulunmaktayım. Staj Bitim Belgesi alabilmem için gereğini arz ederim. Saygılarımla. 09/09/2019

                                                                 

                                                                           Ad-Soyad

                                                                                İmza

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

25.06.2024
AV. SİBEL TORUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.