Yönetmelik
Tarih: 13.03.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 11692

Avukatlık Staj Yönetmeliği
Staj Kredi Yönetmeliği
 


                                                                                                     
 

ORDU BAROSU AVUKATLIK STAJ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmelik 1136 sayılı Avukatlık Yasası ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 1.maddesinde yer alan amaç doğrultusunda Ordu Barosu Avukat Stajyerlerinin staja başlama, çalışma ve gözetiminde uygulanacak yöntemler ile stajyer eğitimine ilişkin ilke ve kuralları kapsar.

Dayanak

Madde 2- Bu yönerge 1136 sayılı yasanın 23, 95/2-9-15. maddeleriyle TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 19, 22 ve 25. maddeleri gereğince düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Olarak

Staj

Madde 3- Avukatlık Stajı ilk altı ayı adliyede, ikinci altı ayı avukat yanında olmak üzere iki bölümde yapılır. Stajyer staj süresinde avukatlık yasasına, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğine ve bu yönerge kurallarına uygun olarak eğitilir ve gözetilir.

Yanında Staj Yapılacak Avukat

Madde 4- Stajın ikinci altı ayı, Avukatlık Kanununun 15. Maddesindeki koşulları taşıyan bir avukatın yanında yapılır.

            Stajyerin avukat yanında staja başlaması için, yanında staj yapılacak avukat, ara vermeksizin Baro’ya yazılı olarak başvuruda bulunur.

            Avukat, stajyerini Avukatlık Yasası, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği ve bu yönerge hükümleri ile Baro Yönetim Kurulu ve Staj Eğitim Komisyonu kararları doğrultusunda yetiştirmek, eğitim çalışmalarına ve bu yönetmelikte belirlenen diğer çalışmalara katılmasını sağlamakla yükümlüdür.

            Baro Başkanı, stajyerin avukat yanında staja başlaması sırasında bu hususları avukata yazılı olarak bildirir.

            Bir avukat, yanına Avukatlık Yasasına, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 1. Maddesinde yazılı amaçlara ve 17. Maddesindeki koşullara uygun olarak yetiştirebileceği sayının üstünde stajyer alamaz.

            Stajyerin yanında staja başladığına ya da ayrıldığına ilişkin bilgileri Baro’ya iletmekte geciken, birinci üç aylık rapor ile kesin raporunu süresinde, yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda vermeyen, stajyerine gerekli yetişme olanakları sağlamayan ya da stajyeri stajla ilişkisi olmayan işlerde çalıştıran, eğitim çalışmalarına geç katılmasına ya da hiç katılmamasına karşı önlem almayan avukatlar Baro Başkanı tarafından yazılı olarak uyarılır. Bu uyarıya rağmen aynı veya benzer davranışların sürmesi halinde Avukatlık    Kanununun 22/2 ve TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliğinin 21. Maddeleri doğrultusunda söz konusu avukatların yanında staj yapılması engellenebilir. Ayrıca, söz konusu avukatlar hakkında, TBB Meslek Kuralları 33.  maddesi ve TBB Staj Yönetmeliği 17/son maddesi doğrultusunda Baro Yönetim Kurulu şikayet üzerine ya da kendiliğinden disiplin soruşturması başlatabilir.

            Baro Başkanı, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri ile staj eğitim komisyonu üyeleri, adayın staj yaptığı bürodaki çalışmasını ve staj koşullarını her zaman denetleyebilirler.

 Stajyerlerin Eğitimi

Madde 5- Stajyer avukat,  stajı süresinde kesintisiz olarak staja devam etmek, duruşmalara avukatla birlikte girmek, avukat tarafından verilen mesleki işleri yapmak, dava evrakını hazırlayıp düzenlemek zorundadır. Stajyer büroda, dosyaları inceler, eski ve yeni işler hakkında bilgi edinir, görgüsünü arttırır.

            Stajyer staj sırasında öğrendiği sırları ve özel bilgileri meslek sırrı olarak saklar.

            Ordu Barosu stajyer listesine kayıtlı stajyer avukatlar, Staj komisyonunca belirlenen ders programına katılmak zorundadır. Bu zorunluluğun istisnası 10. maddede gösterilmiştir. Stajyer avukatlar ayrıca Baro Yönetim Kurulunca ya da Staj Eğitim Komisyonunca düzenlenecek mesleki seminer, panel ve konferanslara katılmakla da yükümlüdürler.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Staj Eğitim Komisyonu 

            Staj işleri ve stajyer eğitimi Staj Eğitim Komisyonu tarafından yürütülür. Staj komisyonu başkanlığı, baro yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından yerine getirilir. Komisyon başkanı, staj komisyonu üyelerini ve görev sürelerini tek başına belirlemeye yetkili olup, seçtiği üyelerin göreve başlaması veya görevden el çektirilmesi durumlarını yazı ile baro başkanlığına bildirir.

Görev

Madde 6- Staj Eğitim Komisyonunun görevleri şunlardır:

a)    Stajyerin TBB Staj Yönetmeliğinin 1. Maddesinde gösterilen amaçlar doğrultusunda   mesleğe hazırlanmasını sağlamak,

b)    Stajyer ile Baro arasındaki ilişkileri düzenlemek ve devamlılığını sağlamak,

c)    Stajyerler arasındaki ilişki ve dayanışmayı güçlendirmek,

d)    Stajyer-Avukat arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak ve karşılıklı isteklerin göz önünde tutulmasıyla stajyerin avukat yanına yerleştirilmesi konusunda yardımcı olmak,

e)    Stajyerlere ait bilgileri içeren stajyer formlarının  toplanmasını sağlamak ve değişikliklere uygun olarak gerekli düzeltmeleri yapmak,

f)     Staj konferanslarını ve seminer çalışmalarını düzenlemek

g)    Bireysel çalışma raporlarının (tezlerin) incelenmesi ve değerlendirilmesi hususlarını düzenlemek,

h)   Stajyerlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri stajyer temsilcileri ile birlikte düzenlemek,

i)     Stajyerlerin sorunlarına stajın her aşamasında çözüm üretmek,

j)      Avukatlık Stajının daha nitelikli ve verimli geçmesi ve iyileştirilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yürütmek,

k)    Stajyer hakkında avukat tarafından düzenlenecek üçer aylık dönem raporlarını takip etmek,

l)     Çalışma takvimini ve çalışma programını düzenlemek ve uygulanmasını izlemek,

m) Stajın yasalara, yönetmeliklere ve meslek kurallarına uygun yapılıp yapılmadığını ve stajyerin yetişme koşullarını denetlemek ve gerektiğinde ilgilileri uyarmak, bu konuda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

n)   Staj Bitim Belgesi verilmesi ya da stajın uzatılması konularında Yönetim Kuruluna öneride bulunmak

Stajyer Temsilcileri

Madde 7-  Stajyer temsilcileri, eğitim yılı başında, komisyonca belirlenecek bir tarihte, ORDU Barosuna kayıtlı stajyerler tarafından gizli oyla 3 asil, üç yedek olmak üzere seçilir. En fazla oy alan stajyer temsilcisi stajyer temsilcilerinin başkanıdır. Seçim komisyonun gözetiminde yapılır.

            Başkan, stajyer temsilcisi sıfatıyla komisyonda görev alır. Stajyer temsilciliği, temsilcinin staj bitim belgesi alması ile sona erer. Görevi sona eren stajyer temsilcisinin yerine en fazla oy almış olan yedek üye göreve çağrılır. Başkanın görevinin sona ermesi durumunda, seçilmiş asil üyelerden başkandan sonra en fazla oy almış üye başkan olarak göreve devam eder.

            Stajyer Temsilcileri ayrıca, stajyerler arasındaki ilişki ve dayanışmayı güçlendirmek, stajyerlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri ,kültür sanat ve sosyal etkinlikler komisyonuyla birlikte düzenlemek, stajyerlerin sorunlarına çözüm üretmek ve bu konularda komisyonlara öneri götürmekle ödevlidirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Programı

Madde 8- Eğitim Programı, dört ana programdan oluşur:

a)     Avukatlık Hukuku-Meslek İlke ve Kuralları

b)      Hukuk Uygulamaları

d)     Bireysel Çalışma Raporu

e) Grup çalışmaları

Eğitim Düzeni ve Eğitim Takvimi

Madde 9- Adaylar bu yönergeyle düzenlenen eğitim programını izlemekle yükümlüdürler.

            Eğitim her yıl Kasım ayının ikinci Cuma günü başlar. Komisyon, gereksinim ve olanaklara göre eğitim yılını dönemlere ayırabilir ya da önceden duyurmak koşuluyla eğitim takviminde değişiklikler yapabilir.

Eğitim Programlarına Devam

 Madde 10-  Eğitim programı 120 saat / kredidir. İl merkezi ile Ünye ve Fatsa İlçeleri’nde staj yapan stajyerler bu eğitimin 110 saat/kredisine, diğer  ilçelerde staj yapan stajyerler 100 saat/kredisine katılmak zorundadırlar (Mücbir sebeplerle eğitim ders saatinin 120 saatin altında belirlendiği durumlarda stajyerler, belirlenen ders saatinin %90’ına katılmak zorundadır)

            Eğitim programı içinde geçerli mazereti nedeniyle zorunlu bölümü tamamlayamayan stajyer, komisyonca  belirlenecek bir programla katılmadığı süreyi telafi eder.

            Başka barodan nakil geldiği için 120 saatlik süreyi doldurması olanaksız olan adayların durumu komisyonca değerlendirilir.

Staj Konferansları:

Madde 11- Konferanslar söyleşi, panel vb biçiminde düzenlenir Konferanslar bilim, felsefe, sanat, edebiyat, iletişim gibi alanlarda stajyere yararlı olabilecek kişilerin katılımıyla yapılır. Düzenlenen Konferansların, birikim ve deneyimleriyle adaylara katkı sağlayacak hukukçular ya da dalında belli bir değere sahip olduğu bilinen kişiler tarafından verilmesine özen gösterilir.

 Bireysel Çalışma Raporları (Tez)

Madde 12 - Her aday staj eğitimi süresince bir bireysel çalışma raporu (tez) hazırlamakla yükümlüdür. Tez çalışmaları stajyerin yanında staj yaptığı avukatın gözetiminde yürütülür. Stajyerin yanında staj yaptığı avukat, stajyerin “TEZ DANIŞMANI”dır. 

            Bireysel çalışma raporu, Ordu Barosu Staj Komisyonu Bireysel Çalışma Raporu Yazım Yönergesi’ndeki kurallara uygun olarak yazılır ve staj süresi bitiminden en az 30 gün önce komisyona teslim edilir.

Bireysel çalışma raporu komisyona sunulmakla, rapor üzerindeki her türlü tasarruf yetkisi baroya geçer. Baro, gerekli gördüğü durumlarda anılan çalışmayı basılı veya görsel çalışmalarında/yayınlarında kaynak belirterek kullanabilir.

Raporun, başka bir rapordan alıntılandığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde anlaşılması halinde, yeni bir bireysel çalışma raporu hazırlanarak komisyona sunuluncaya kadar stajyer, değerlendirme görüşmesine çağrılmaz.

Değerlendirme Görüşmesi (Mülakat)

Madde 13 - Komisyon tarafından belirlenen eğitim programını tamamlayan ve bireysel çalışma raporunu teslim eden stajyer ile değerlendirme görüşmesi (mülakat) yapılır. Değerlendirme kurulu, eğitim komisyonu başkan ve üyelerinin bir veya birkaçından oluşabileceği gibi bunların yanında komisyon tarafından belirlenecek diğer avukatlardan da oluşturulabilir.

           

 

 

. Değerlendirme üç aşamalı olarak yapılır.

 

a)    Önceden komisyon tarafından hazırlanmış örnek olayları içeren bir olay havuzundan stajyer tarafından değerlendirme sırasında kura ile çekilen bir hukuki sorunun genel hukuk kuralları, Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları çerçevesinde cevaplandırılması istenir (20 tam puan)

 

(Bu şekilde; stajyerin hukuki sorunu nitelendirmesi, hukuki sorunun çözümü için açılacak davanın niteliği, içeriği ve usulü hakkında sözlü olarak kendisini ifade edebilmesi, yargılama sırasında karşılaşılabilecek esas ve usul sorunlarına çözüm yollarını, hukuk kuralları ve Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarına da uygun şekilde irdeleyebilmesi değerlendirilir)

 

b)   Stajyere Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları ile ilgili staj komisyonu tarafından önceden belirlenmiş sorular da dikkate alınarak değerlendirme kurulunun belirleyeceği sorular sorulur (50 tam puan)

 

(Bu şekilde stajyerin; Avukatlık mesleğinin onuruna ve saygınlığına, meslektaşları arasındaki dayanışmaya uygun şeklide Avukatlık mesleğini icra edip edemeyeceği, Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarını Avukatlık Meslek yaşamında eksiksiz biçimde uygulayabilmesi değerlendirilir.)

 

c)     Stajyerden eğitim dönemi boyunca iş bu yönergenin 12. Maddesi uyarınca yapmış olduğu Bireysel Çalışmayı sunması istenilir. Gerektiğinde çalışma hakkında sorular sorulur. Değerlendirmede, bireysel çalışmanın içeriği, stajyerin anlatım ve yazılı ifade yöntemi göz önünde bulundurulur (30 tam puan)

 

(Bu şekilde; stajyerin yıl içerisinde eğitim programına katılımı ve eğitim programının başlangıcından sonuna kadar olan mesleki gelişimi, hukuki sorunu nitelendirmesi, hukuki sorunun çözümü için açılacak davanın niteliği, içeriği ve usulü hakkında sözlü olarak kendisini ifade edebilmesi, yargılama sırasında karşılaşılabilecek esas ve usul sorunlarına çözüm yollarını irdeleyebilmesi ile dilekçe yazma becerisi değerlendirilir

 

Stajyerin, değerlendirme toplantısına katılmaması, sorulan sorulara cevap vermemesi veya yanlış cevap vermesi vb. durumlarda staj görüşmesinin yapıldığı günden 1 hafta sonrasına yeni bir görüşme günü verilir. İkinci görüşme gününde de eksikliklerin devam ettiği anlaşılırsa ikinci görüşmenin 1 ay sonrasına üçüncü bir görüşme günü verilir. Üçüncü görüşmede de eksikliklerin devam ettiğinin anlaşılması halinde birer ay süre verilerek yeni görüşmeler yapılmaya devam edilir. Bu süreç tamamlanana kadar stajyere staj eğitimi bitirme belgesi verilmez.

Staj Eğitimi Bitirme Belgesi

Madde 14-  Avukat adaylarına aşağıdaki koşullarla eğitim komisyonu tarafından , baro başkanlığına sunulmak üzere staj eğitimi bitirme belgesi verilir:

a) Eğitim programlarına uygun biçimde katılmış olmak;

b) Yapılacak değerlendirme görüşmesinde (mülakat) toplam 80 tam puan ve üzerinde not almak

c) Avukatlığı, mesleğin saygınlığına ve gereklerine uygun olarak yapabileceği konusunda komisyonda kanaat uyandırmış olmak.

Bu belge yönetim kurulunca verilecek Staj Bitim Belgesine dayanak oluşturur.

Stajyerin Ödüllendirilmesi

Madde 15- Staj Eğitimi Bitirme Belgesi alan stajyerlerden başarılı görülenler çalışmaları nedeniyle Yönetim Kurulunca ödüllendirilebilir. Hangi çalışmanın ne şekilde ödüllendirileceğine, komisyonun önerisi ile Baro Yönetim Kurulu karar verir.

 BEŞİNCİ BÖLÜM

Stajın Sona Ermesi

Staj Bitim Belgesi

Madde 16- Baro Yönetim Kurulu, staj süresinin dolmasından ve kesin raporun verilmesinden sonra komisyon tarafından staj bitim belgesi verilmesi önerisini izleyen ilk toplantısında, stajyerin staj dosyasını, staj sırasında mahkeme ve savcılığın verdiği raporlar ile yanında staj yaptığı avukat tarafından verilen raporlar ve staj eğitim komisyonunca düzenlenen diğer belgeleri inceler. Raporları, görüşme tutanağını, staj dosyasındaki belgeleri yeterli gören Yönetim Kurulu stajyerin avukatlık stajını tamamladığına ve staj bitim belgesi alabileceğine karar verir.

Stajın Uzatılması

Madde 17- Bu yönerge hükümleri doğrultusunda eğitim çalışmasının yetersiz olduğuna komisyonca karar verilen stajyerin stajı komisyonun önerisi ile Baro Yönetim Kurulunca altı aya kadar uzatılabilir.

Uzatma kararına neden olan engelin kalkması halinde komisyonca sürenin sonu beklenmeksizin adaya Staj Bitim Belgesi verilmesi Yönetim Kuruluna önerilir.

 ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Staj Formları

Madde 18- Staj başlangıcında doldurulan matbu formlar ile diğer belgeler komisyona teslim edilir. Formlardaki bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda, stajyerin on gün içinde yazılı olarak değişikliği bildirmesi zorunludur. Aksi takdirde eski bilgilere göre yapılan tebligat ve duyurular geçerli sayılır.

 Yemin Töreni

Madde 19 – Türkiye Barolar Birliğince ruhsatı gönderilen stajyerin avukatlık mesleğine başlarken and içmeleri için Yönetim Kurulunca bir tören düzenlenir.

 Baro Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 20- Baro Yönetim Kurulu, kanun ve yönetmeliklerin staj konusunda verdiği görev ve yetkiler doğrultusunda staj işlerinin gözetim ve denetimini yapar.

 Personel

Madde 21- Komisyonun önerisini göz önüne alarak,baro yönetim kurulu,baroda çalışan personel sayısı ve iş yoğunluğunu da dikkate alarak yeterli sayıda personeli staj işleri için görevlendirir. Staj işlerinde görevli personelin devamı, çalışma saatleri, görev dağılımı ve çalışma yöntemleri komisyonun görüşleri doğrultusunda baro genel sekreterince  düzenlenir.

 Yürürlük

Madde 22-  İşbu yönerge Ordu Barosu Yönetim Kurulu’nun 23.10.2015 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, kabul edildiği tarih itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

Bu yönergenin yürürlük tarihi itibarı ile 22.01.1999 tarih ve 29-2 sayılı yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe giren Ordu Barosu Staj Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 Geçici Madde - Staj süresi 01.03.2016 tarihinden önce bitecek olan stajyerler hakkında işbu yönerge hükümleri uygulanmaz.

 
 

Ordu Barosu

Staj Eğitim Komisyonu

Bireysel Çalışma Raporu Yazım Yönergesi

 

KONU

Madde 1 - Avukatlık Yasası’nın 23., TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 18, 22, 23, 29., Ordu Barosu Avukatlık Staj Yönergesi’nin 12. maddesi gereğince, Ordu Barosu’nda avukatlık stajı yapan stajyerlerin hazırlamakla yükümlü oldukları bireysel çalışmanın yapılması ile ilgili kuralları belirlemek amacıyla işbu yönerge hazırlanmıştır.

AMAÇ

Madde 2 - Amaç, avukatlık stajının bir aşamasını oluşturan bireysel çalışmaların yapılmasına yardımcı olmak, belirli bir uygulama birliğine ulaşmak ve çalışmalardan yararlanma kolaylığı sağlamaktır.

TANIMLAR

Madde 3 - Bu yönergede geçen:

Değerlendirme

 Kurulu                : Ordu Barosu Avukatlık Staj Yönergesi’nin 13.maddesi gereği oluşturulan kurulu,

Danışman           : Stajyerin yanında staj yaptığı avukatı,

Komisyon           : Ordu Barosu Staj Komisyonu’nu,

Konu                    : Bireysel çalışma alanını,

Rapor                  : Bireysel çalışma sonucunda stajyerce hazırlanacak metni,

Stajyer                 : Bireysel çalışmayı yapan avukat stajyerini,

Yönerge              : Ordu Barosu Avukatlık Staj Yönergesi’ni

ifade eder.

KONUNUN SAPTANMASI

Madde 4 - Komisyon, stajyerin staja başlamasını takip eden altmış gün içinde, stajyerin de görüşünü alarak, araştırma ve inceleme yapılacak konuyu (konu olarak; hukuki bir konu veya temyiz aşamasından geçmiş bir hukuk veya ceza davası dosyası seçilebilir) belirler. Komisyon, konu belirleme yetkisini gerektiğinde danışmana devredebilir.

BİREYSEL ÇALIŞMANIN TESLİM SÜRESİ

Madde 5 - Bireysel çalışma, stajın bitimine en geç 30 gün kala danışmana sunulur. Teslimde gecikilen her gün için görüşme kurulunca staj süresine ek yapılabilir.

 

BİREYSEL ÇALIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 6 – Danışman kendisine verilen bireysel çalışma projesi ve raporunu öncelikle bu yönerge doğrultusunda değerlendirir. Raporun beklenen amacı gerçekleştirmesi halinde raporu benimser ve bu görüşünü “Danışman Sayfası”na yazar ve imzalar. Aksi durumda bireysel çalışmanın yönergeye uygun hale getirmesi için gerekli uyarılarını yapar. Uyarılara göre yapılan çalışma sonrasında “Danışman Sayfası”na raporunu yazar ve imzalar.

KAĞIT BOYUTU ve GRAMAJI:

Madde 7 - Rapor yazımında birinci hamur, en az yetmiş beş gram “A4” kağıt kullanılır. Cilt sırasında, bu boyuta yakın bir boyutun korunmasına özen gösterilir.

SAYFA DÜZENİ

Madde 8 - Sayfaların üst kenarlarında dört, sağ ve sol kenarlarında iki santimetre boşluk bırakılır. Başlık ve dipnotlar dahil olmak üzere her satır on beş santimetreden fazla olamaz. Her sayfadaki yazım boyu yirmi dört santimetreden fazla olamaz.

MAKİNE STANDARDI

Madde 9 - Metinlerin yazımı, bilgisayar, daktilo veya matbaa ortamında gerçekleştirilecektir. Metinlerde 12, dipnotlarda 10 punto  harf büyüklüğü ve ariel  karakter yazım türü kullanılacaktır.

PARAGRAF BAŞI ve SATIR ARALIKLARI

Madde 10 - Paragraflar beş tuş içerinden başlayacaktır. Paragraflar arasında iki tam aralık boşluk bırakılacaktır. Satırlar bir buçuk aralıkla yazılacaktır.

ANA ve ARA BAŞLIKLAR

Madde 11 - Bölüm başlığı ile bölüm içindeki ana başlıklar büyük ve koyu harflerle yazılacak ve altları çizilmeyecektir. Ara başlıklar ise büyük harf ve normal renkle yazılacaktır. Bölüm başlıkları ile bu başlıkların ilk paragrafları arasında iki buçuk tam aralık; alt bölüm başlıkları ile bunların ilk paragrafları arasında iki tam aralık; bir bölüm ve alt bölüm başlığı arasında ise üç tam aralık boşluk bırakılacaktır.

ANLATIM

Madde 12 - Raporun yazımında olabildiğince açık ve yalın bir anlatım kullanılmalıdır. Anlatım, üçüncü şahıs ağzından yapılmalı; özellikle birinci tekil şahıs kullanılmamalıdır. Kısa, yalın ve öz cümleler kullanılmalı, çok sayıda sıfat ve zarf kullanımından kaçınılmalıdır.

BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORLARININ DERLENMESİNDE SIRA

Madde 13 - Bireysel çalışma raporunun derlenip ciltlenmesinde aşağıdaki sıraya uyulacaktır:

A)   Hukuk ve İdari Dava Dosyası İncelemesinde:

1. Dış kapak,

2   İç kapak,

3   Danışman sayfası,

4   Teşekkür sayfası (varsa),

5   Dizin,

6   Kısaltmalar cetveli,

7   Önsöz,

8   Olay,

9   Dava açıldığı sırada dayanılan veya dayanılması gereken, yasalar ve ilgili maddeleri ile olaya uygunluk açısından dava dilekçesinin değerlendirilmesi -görev, yetki, süre vb. usul hukuku açısından da değerlendirilecektir-,

10 Cevap dilekçesinde dayanılan yasalar ve ilgili maddeleri gözönüne alınarak değerlendirilmesi,

11 İlgili yasa maddeleri dikkate alınarak, dayanılan kanıtlar ve değerlendirilmesi,

12 Yargılamanın -duruşma aşamasının- değerlendirilmesi,

13 Hükmün gerekçesi ve değerlendirilmesi,

14 Temyiz nedenleri –ilgili usul hükümleri nazara alınarak-

15 Temyiz sonucu ve değerlendirilmesi,

16 Başvurulacak başka yasal yollarının olup olmadığının tartışılması,

17 Sonuç: Dosyanın tümüne ilişkin stajyerin yaptığı değerlendirme,

18 Ekler: Dava dosyasının ilgili sayfalarının fotokopisi.

B)   Ceza Dosyası İncelemesinde:

1. Dış kapak,

2. İç kapak,

3. Danışman sayfası,

4. Teşekkür sayfası (varsa),

5. Dizin,

6. Kısaltmalar cetveli,

7. Önsöz,

8. Hazırlık:

a) Olay: Şikayet, ihbar, suçüstü hali vb...,

b) Mağdur/müşteki anlatımları –varsa görgü tanıkları-,

c) Sanık:

aa.    Yakalama, üst arama, zaptetme, yer gösterme, teşhis, yüzleştirme, teslim-tesellüm gibi kolluk tutanaklarının değerlendirilmesi,

bb.  Sanık/zanlı ifadesi –CMUK’a uygunluk açısından değerlendirilmesi-

cc. Varsa olaya ilişkin teknik raporlar –otopsi, adli tıp, balistik, kriminal vb.-değerlendirilmesi,

dd. C. Savcılığına ulaşan soruşturma, soruşturma evrakının iddianame tanzimine kadar değerlendirilmesi –C. Savcılığı ifadesi, tutuklama talebi, varsa sulh ceza mahkemesi kararı-,

ee. Hazırlık aşamasının yukarıdaki kıstasların esas alınarak değerlendirilmesi.

9.  Son soruşturma:

a) İddianame,

b) Tensip ve tensip zaptıyla verilen kararların değerlendirilmesi -tutukluluğun devamı, görevsizlik, tarafların çağrılması vb.-

c) Mahkemece yapılan tahkikat:

aa. Sanığın kimlik tesbiti ve sorgusu,

bb. Nüfus ve sabıka kayıtların celbi ile incelenmesi,

cc. Ek savunma -gerekiyorsa-

dd. Müşteki/mağdur anlatımları,

ee. İddia ve savunma tanıkları,

ff. Keşif ve bilirkişi incelemesi,

gg. Re’sen araştırılacak hususlar.

d) Esas hakkındaki mütalaa –sevk maddelerinin somut olaya uygunluğu-,

e) Esas hakkında savunma.

10.  Hüküm

a)  Usul yönünden.

b)       Esas yönünden.

11.    Kanun yolları ve değerlendirilmesi.

12.  Ekler: Dava dosyasının fotokopisi.

ÇALIŞMANIN BÖLÜMLENDİRİLMESİ

Madde 14 - Çalışmanın bölümlendirilmesinde sadece ana metin kısımları için bölüm numarası kullanılır. Bölüm içi numaralandırmalar:

A.

      1.

            a.

                  aa.

                        aaa.

şeklinde veya bilimsel araştırma el kitaplarında kabul edilmiş olan, numaralandırma sistemine göre yapılır.

Ekler: Varsa bunlar, Ek-1, Ek-2,... biçiminde gösterilir.

DIŞ KAPAK

Madde 15 - Dış kapak beyaz parlak kartondan olacaktır. Standartlaşmayı sağlamak amacıyla kapak yazıları, matbaa ya da bilgisayar ile ve bireysel çalışmanın başlığı hariç 12 punto harf büyüklüğünde yazılacaktır. Bireysel çalışmanın başlığı, 16-20 punto harf büyüklüğünde ve koyu olacaktır. Dış kapakta, başlığın dışında Ordu Barosu ibaresi, stajyerin adı soyadı, staj sicil numarası, grubu, danışmanın adı, çalışmanın yapıldığı yıl ve yer, aralarında belirgin ve ölçülü aralıklar bulunacak şekilde yer alacaktır.

İÇ KAPAK

Madde 16 - İç kapağın içeriği, sayfa düzeni tümüyle dış kapakla aynı olacaktır. Ancak karton yerine bireysel çalışmanın yazımında kullanılan normal kağıt kullanılacaktır.

DANIŞMAN SAYFASI

Madde 17 - Bu sayfada danışman sayfası ibaresi, danışmanın adı, soyadı, ile danışmanın görüşleri bölümleri bulunacaktır.

GÖNDERME YAPMA

Madde 18 - Göndermeler dip not şeklinde yapılacaktır. Cümle ve metin içinde gönderme yapılmayacaktır. Dipnot bölümü ince bir çizgi ile ayrılacaktır. Dipnotlardaki göndermeler ilk defasında aşağıda belirtilen örnekte olduğu gibi yapılacaktır. Yazarın aynı eserine birden çok gönderme yapılıyorsa yine aşağıda belirtilen ikinci örnekteki gibi yapılacaktır:

-    Kuru, Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, Ankara 1974, s. 250.

-    Kuru, s. 251.

DOĞRUDAN ALINTILAR

Madde 19 - Herhangi bir çalışmadan yapılan alıntılar tırnak içinde gösterilecektir. Bu alıntılar, iki satırdan fazla ise ana metinden ayrı, satır başından sekiz tuş (aralık) içeriden başlayarak yazılacaktır.

KISALTMALAR

Madde 20 - Kısaltma yapılmak isteniyorsa, kısaltmalar, yaygın ve anlaşılır şekilde olmalıdır.

DİPNOTLAR

Madde 21 - Genellikle metin içinde verilmesi durumunda metnin akıcılığını bozan fakat konuya açıklık getirecek olan her türlü tanım, yorum, ek bilgi, karşıt görüş, sonraki bölümlerde daha ayrıntılı ele alınacak konular vb. dipnot halinde gösterilebilir. Dipnotlar her bölümde birden başlatılarak verilir. Dipnot için metin içinde ilgili yerde satır üstüne çıkılarak sıra numarası verilir.

KAYNAKÇA

Madde 22 - Çalışmalarda standart kaynakça düzeni kullanılacaktır. Sayfanın ortasına büyük harflerle KAYNAKÇA yazılacaktır. Kaynakça kısmına bölüm numarası verilmeyecektir. Kaynakçadaki eserler, yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralandığından eserlere ayrıca sıra numarası verilmeyecek ve yazarların unvanı kullanılmayacaktır.

 

SIRALAMASI

Madde 23 - Metinde geçen ve kaynak olarak gösterilen ya da gönderme yapılmasa bile kaynakçada gösterilen bütün kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Sıralamada önce yazarın tek başına, sonra varsa öteki yazarlarla birlikte yazdığı eserlere yer verilir. Başka yazarlarla ortak olarak yazılan eserler birden çoksa ikinci, daha sonra üçüncü yazarların soyadına göre sıralama yapılır.

Yazarın soyadı büyük harflerle yazılıp virgül konur, bir aralıktan sonra adının baş harfi büyük, gerisi küçük harflerle yazılır:

Yararlanılan eser kitap ise, başlığı yazarın adından sonra virgül konularak, kelimelerin baş harfleri büyük gerisi küçük harflerle ve orijinal başlığa sadık kalınarak koyu (siyah) harflerle yazılır. Başına ve sonuna tırnak ya da parantez konulmaz.

KURU, Baki,       :       Hukuk Muhakemeleri Usulü, Ankara 1974 ..... gibi

Alınan makale ise, tırnak içine alınarak kelimenin baş harfleri büyük gerisi küçük harflerle orijinal başlığa sadık kalınarak yazılır. Tırnağı kapatmadan önce virgül konulur; altı çizilmez, italikle yazılmaz, koyu harflerle yazılmaz; yabancı dilde yayınlanan kaynaklar için de bu kural uygulanır:

Güler, Ahmet   : “Suçluların Anatomisi,” Ankara Barosu Dergisi, 2002, S.2, s.7l50. ... gibi.

 Kaynak dergi ve yazarı da belli değilse, makalenin başlığından sonra derginin adı kelimelerinin baş harfleri büyük, gerisi küçük harflerle herhangi bir kısaltma yapılmaksızın orijinal adı ile yazılır. Derginin adından sonra, virgül konup varsa Romen rakamları ile cilt numarası ve normal rakamlarla yılı ve sayısı aralarına virgül konarak, cilt ve sayı sözcüklerinin kısaltılmış ifadeleri C., S. olarak yazılır:

“Suçluların Anatomisi,” : Ankara Barosu Dergisi, 2002, S.2, s.7l50. ...gibi.

Eserin yayımlandığı yer ve yıl için eser başlığından sonra virgül konularak yayımlandığı yer ve yayım tarihi yazılır.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 22- İşbu yönerge Ordu Barosu Yönetim Kurulu’nun 23.10.2015 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, kabul edildiği tarih itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

25.06.2024
AV. SİBEL TORUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.