ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI ADLİ YARDIM BÜROSU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL BEYANNAMESİ
Tarih: 10.01.2020| Okunma Sayısı: 3279

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI ADLİ YARDIM BÜROSU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL BEYANNAMESİ

 

 • 1-Veri Sorumlusu

              6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel veri sorumlusu olarak Ordu Barosu Başkanlığı tarafından siz Adli Yardım Başvurucularımızın kişisel verileri; aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

              Baromuz, kişisel verilerinizin korunmasına üst düzey hassasiyet göstermekte olup, bu kapsamda oluşturulan“Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Beyannamesi” ne www.ordubarosu.org.tr İnternet adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

 • 2-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

   

  Kişisel verileriniz;

 • Ordu Barosu tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Ordu Barosu tarafından adli yardım şartlarının sağlanıp sağlanmadığı konusunda gerekli araştırmaların yapılması,
 • Hukuki haklarınızın tarafınıza daha iyi açıklanabilmesi için gerekli değerlendirmelerin yapılarak tarafınıza bilgi verilmesi.
 • Somut durumlara ilişkin durumların idari veya adli makamlara bildirilmesi,
 • Diğer meşru menfaatlerimizi yerine getirmek üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundabelirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.
 • 3-Kişisel Verilerinizin Aktarılması

              Baromuz, 6698 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddesinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Beyannamesi’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel verilerinizi yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, idari ve resmi makamlara bağlı olmak üzere üçüncü kişilere bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlar gibi tüzel kişilere ve hukuki güvenliğinin sağlanması ve elektronik ve fiziksel ortamların güvenliğinin sağlanması ile hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

   

  4-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 •                         Kişisel verileriniz; onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler, bilgilendirme/talep formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle,  fiziki ortamlar, internet işlemleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar, kullanıcı görüşmeleri, adli kayıtların taranması, SMS kanalları, ileride iletişime geçebilecek sözlü, yazılı, görüntülü, ses kaydı veya elektronik kanallar yoluyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

                          Belirtilen yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve bu metnin 2. ve 3. maddesinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 • 5-Veri Sahibinin Hakları

  6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca bu metnin 6. maddesinde öngörülen usule göre Baromuza başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan 5. ve 6. bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

   

  6-Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

            Kişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini www.ordubarosu.org.tr internet adresinde yer alan başvuru forumunu eksiksiz doldurarak;

 • İadeli taahhütlü mektupla, 
 • Noter kanalıyla, 
 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayıp Baromuzin kayıtlı elektronik posta adresine göndererek iletebileceklerdir.

            İadeli taahhütlü mektup veya noter kanalı ile yapılan başvuruların Ordu Barosu Başkanlığı Karşıyaka Mah. 940 Nolu Sok. No. 41 Altınordu/ORDU  adresine iletilmesi gerekmektedir.

            Baromuza iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Baromuz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

            Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

ORDU BAROSU ADLİ YARDIM BAŞVURUCULARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 • 1-Veri Sorumlusu

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, Ordu Barosu olarak veri sorumlusu sıfatıyla, siz başvurucuların kişisel verilerini aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işleyebilmekteyiz. Kişisel verilerinizin Baromuz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.ordubarosu.org.tr internet adresinde yer alan “Ordu Barosu Başkanlığı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Beyannamesi” nden ulaşabilirsiniz.

 • 2-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

  Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; adli yardım başvurunuzun sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi amacı ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükler ve sorumluluklar kapsamında işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 • 3-Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.ordubarosu.org.tr  internet adresinde yer alan “Ordu Barosu Başkanlığı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Beyannamesi” nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 • 4-Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla başkanlığımız tarafından kamera kayıt sistemi, başvurucu beyanları, başvurucu tutanakları, formlar, dilekçe, yetkili kurumlar, başvuru kayıt sistemi ve farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; idari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.

  Belirtilen yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve bu metnin 2. ve 3. maddesinde belirtilen veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 • 5-Veri Sahibinin Hakları

  6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca bu metnin 6. maddesinde öngörülen usule göre Baromuza başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan 5. ve 6. bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 • 6-Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini www.mesdokum.com.tr internet adresinde yer alan başvuru forumunu eksiksiz doldurarak;

 • İadeli taahhütlü mektupla, 
 • Noter kanalıyla, 
 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayıp baromuzun e-posta adresine göndererek iletebileceklerdir.

İadeli taahhütlü mektup veya noter kanalı ile yapılan başvuruların Ordu Barosu Başkanlığı Karşıyaka Mah. 940 nolu sok. no. 41  Altınordu/ORDU adresine iletilmesi gerekmektedir.

Baromuza iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Baromuz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Baromuza iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Baromuz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI ADLİ YARDIM BÜROSU VERİ SAHİBİ BİLGİ TALEP FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile ‘İlgili Kişi’ olarak Kişisel veri sahipleri, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini www.ordubarosu.org.tr, internet adresinde yer alan başvuru forumunu eksiksiz doldurarak;

 • İadeli taahhütlü mektupla, 
 • Noter kanalıyla, 
 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayıp Baromuzun kayıtlı elektronik posta adresine göndererek iletebileceklerdir.

İadeli taahhütlü mektup veya noter kanalı ile yapılan başvuruların Karşıyaka Mah. 940 Nolu Sok. No. 41 Altınordu/ORDU adresine iletilmesi gerekmektedir.

Baromuza iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Baromuz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adı- Soyadı:

 

 

T.C. Kimlik No:

 

 

Telefon Numarası:

 

 

Adres:

 

 

E-posta Adresi:

 

 

Baromuzla Olan İlişkiniz:(Başvurucu,ziyaretçi,avukat,stj.av, vs)

 

 

1-KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz) 

 

Baronun hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

 

 

Eğer Baronuzun hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

 

 

Eğer Baronuzun hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

 

 

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

 

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

 

Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

 

 

Baronuzun tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

 1. TALEP HAKKINDA AÇIKLAMA (Lütfen 6698 sayılı Kanun kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.)

 2. EKLER

  Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz. …………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 3. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:

   

  Adresime gönderilmesini istiyorum. 

  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

        (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  Elden teslim almak istiyorum.

  (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 4. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

İşbu başvuru formu, Baromuz ile olan ilişkinizi tespit ederek ve varsa, Baromuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Baromuz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Baromuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir. 

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi1

Adı Soyadı             :

Başvuru Tarihi      : 

İmzası                   : 

 

 


1 Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekâletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Temmuz 2024><<
Temmuz 2024
 PSÇPCCP
2624252627282930
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
312930311234

14.07.2024
AV. SİBEL TORUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.