TÜKETİCİ HAKLARI KOMİSYONU
Tarih: 18.08.2021| Okunma Sayısı: 3356

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av.Türker TÜRKYILMAZ

ÜYELER 

Avukat Burak BAŞ,
Avukat Gökçenur TEMİZ
Avukat Furkan KARA
Avukat Damla TÜRKMENTÜKETİCİ HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ

            Amaç

            Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ordu Barosu mensubu tüm avukat ve stajyer avukatların, tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesi konularında bilgilendirmek, tüketicilerin sahip oldukları hakların neler olduğunu ve bu hakların nasıl kullanılacağını öğrenmelerini temin etmek için çalışmalar yapmak, bu konuda tüketicileri esas alarak toplum nezdinde eğitim ve bilinçlenmeyi sağlamak, tüketici haklarına yönelik farkındalığı arttırmak, tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesi için resmi ve özel kurum ya da kuruluşlar nezdinde talep ve girişimlerde bulunmak, gerekirse tüketicilerin menfaati cihetinde işbu yönergeye uygun olarak işbirliği sağlamak hususlarında gerekli işlemleri yerine getirmektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Ordu Barosu bünyesinde kurulu Tüketici Hakları Komisyonu’nun kuruluş, oluşum, işleyiş ve çalışma hususlarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu md. 95/2-15 hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel Esaslar

Madde 4- Tüketici Hakları Komisyonu, Ordu Barosu Başkanlığı bünyesinde olup tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesi adına, kuruluş ve çalışma amaçları çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilişkili yapıdadır. Hukukun üstünlüğü ve de demokratik ilkeler ışığında üyelerin etkin katlımı ile azami gayret ve hassasiyetle çalışmalarını yürütür.

Tüketici Hakları Komisyonu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 5- Tüketici Hakları Komisyonu, bu yönergede mevcut amaca göre çalışmalarını yürütür. Bu kapsamda çalışma alanları ile ilgili basın açıklaması, seminer, sempozyum, panel, meslek içi eğitim semineri ve de toplantılar yapar, kitap, dergi, broşür gibi yayınları hazırlar. Komisyonun görev alanına giren işlerde baro yönetim kuruluna görüş ve öneriler sunarak, mevzuat, yargı kararları ve sair tüm güncel gelişmeleri takip ederek, Ordu Barosu’na ait internet sayfasında ilgili çalışmaları yayınlar.

Komisyon üyesi avukatlar, Ordu Barosu Yönetim Kurulu’nun izni ile Ordu Barosu’nu temsilen ve de yasal merciler önünde işlemler yapabilir, davalara baronun menfaatini gözetmek ve de tüketici haklarının korunmasına katkı sağlamak amacı ile müdahale talebinde bulunabilir, dava ve işleri takip edebilir.

Komisyon Ordu Barosu Yönetim Kurulu’nun, komisyonun kuruluş amacına uygun olarak üzerine yüklediği tüm iş ve işlemleri yerine getirmek ve Yönetim Kurulu tarafından gösterilen kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak ve çalışmalar yürütmekle görevlidir.

Komisyonun, Ordu Barosu’nu temsile sıfatı ve yetkisi bulunmamaktadır. Gerekli tüm yazışmalar, resmi işlemler Ordu Barosu Başkanlığı vasıtası ile yerine getirilir. Komisyon başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve üyeleri bu sıfatlarını özel ve mesleki faaliyetleri çerçevesinde kullanamaz, kartvizitlerine, tabelalarına, sosyal medya hesaplarına yazamaz, meslektaşlar arasında haksız rekabete yol açacak şekilde ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Avukatlık Meslek İlke ve Kuralları’na aykırı olarak kullanamaz.

Ordu Barosu Tüketici Hakları Komisyonu, tüm görevlerini yerine getirirken, bilimsellik, toplumsal sorumluluk, yenilikçilik, saydamlık, katılımcılık, paylaşımcılık, güncellik, temel hak ve özgürlüklerin korunmasını gözetmek değerleri ile hareket eder.

Bu yönerge ile kurulan komisyon, kendi bünyesinde kurul ya da çalışma grubu oluşturmaya yetkilidir.

Tüketici Hakları Komisyonu’nun Oluşumu, Organları ve Üyeleri

Madde 6- Tüketici Hakları Komisyonu, Ordu Barosu bünyesinde gerçekleştirilen seçimli genel kurul toplantılarını takiben her yeni dönem için oluşturulur. Mevcut komisyonun görevi, yeni komisyon kurulana değin devam eder.

Bu yönergenin uygulanması ve de Tüketici Hakları Komisyonu’nun çalışma ve karar aşamasında ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve de yönergede yer verilmeyen hususların meydana gelmesi gibi durumlarda son karar organı Ordu Barosu Yönetim Kurulu’dur.

Her seçim döneminin sonunda kurulacak olan yeni Ordu Barosu Yönetim Kurulu üyeleri içerisinden bir yönetim kurulu üyesi, Ordu Barosu Tüketici Hakları Komisyonu’ndan sorumlu olarak görevlendirilir. Komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesi, Yönetim Kurulu ile Komisyon arasında bağlantıyı ve iletişimi sağlar.

Ordu Barosu’na bağlı, komisyon bünyesinde çalışmalara katılmayı talep eden her avukat ve stajyer avukat, Ordu Barosu Başkanlığı’na sunacağı bir dilekçe ile komisyona katılabilir. Komisyon bünyesinde üye sınırlaması bulunmamaktadır.

Komisyon, üyeleri dışında komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesinin koordinasyonu altında komisyon başkanlık divanı olarak bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter üyeden oluşur. Komisyon başkanı, başkan yardımcısı ve sekteri komisyon üyesi avukatlar içerisinden, komisyonun toplandığı ilk toplantıda belirlenecek usul ile seçilir. Komisyon üyesi olmayan avukatlar, bu seçimlerde oy kullanamaz. Başkan, başkan yardımcı ve sekreter seçimlerinde birden fazla adayın eşit oy alması durumunda kıdemli olan aday seçilmiş sayılır.

Tüketici Hakları Komisyonu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sekreterinin Görev ve Yetkileri

Madde 7- Komisyon başkanı, komisyonu temsil eder. Komisyonun amacının gerekli kıldığı tüm çalışmalar, etkinlikler, proje ve çalışma programlarını komisyon üyeleri ile hazırlar ve yürütür. Komisyon bünyesinde oluşturulacak kurul ve çalışma gruplarının koordinasyonunu sağlar. Her yıl komisyonun çalışma raporunu hazırlar ve Baro Yönetim Kurulu’na sunar.

Komisyon başkan yardımcısı, başkanın yokluğunda komisyona başkanlık eder. Başkanlık makamının herhangi bir sebeple boşalması durumunda, yenisi seçilene kadar başkana ait yetkileri kullanır. Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirir.

Komisyon sekreteri, komisyon, kurul ve çalışma gruplarını toplantıya çağırır, bu hususta gerekli işlemleri yapar. Toplantıları ve alınan kararları tutanağa bağlar. Toplantıda hazır bulunanların listesini, komisyon, kurul ve çalışma gruplarının kararlarını, üye listelerini tutar ve arşivler.

Tüketici Hakları Komisyonu’nun Çalışma Usulü

Madde 8- Komisyon her ay en az iki kere toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantının yapılacağı gün, yer, saat ve gündem tüm komisyon üyelerine, e-posta, kısa mesaj, yazılı mesajlaşma uygulamaları ya da baro vasıtası ile bildirilir.

Toplantıya başlanmadan önce hazır olanların listesi hazırlanır. Alınacak kararlarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Alınan kararlar bir tutanağa ya da karar defterine yazılır. Karara muhalif olanlar, muhalefetini gerekçelendirerek tutanağa ya da karar defterine işletir. Karar defteri herhangi bir tasdike tabi değildir.

Ordu Barosu Yönetim Kurulu’nun Sorumluluğu

Madde 9- Ordu Barosu Yönetim Kurulu, fiziki ve ekonomik imkanlar dahilinde komisyon toplantılarının yapılması ve yürütülmesi için gerekli yeri sağlar. Sekretarya hizmetinin sağlanması için komisyonun talebi ve gerekli görüldüğü takdirde personel görevlendirir. Komisyonun çalışmaları ile ilgili toplu SMS, e-posta ve sair bildirimlerin gönderimlerini ve baro internet sitesi üzerinden faaliyetlerin duyurulmasını sağlar.

Mali Hükümler

Madde 10- Bu yönerge ile belirlenen etkinliklerin yerine getirilmesi için komisyonun görev ve yetki alanındaki her türlü harcamalar, komisyon başkanının talebi ve baro yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

Yürürlük

Madde 11- Bu yönerge, Ordu Barosu Yönetim Kurulu tarafından …/…/…… tarih ve …. Sayılı karar ile kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

            Madde 12- Bu yönerge hükümleri Ordu Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.


ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Nisan 2024><<
Nisan 2024
 PSÇPCCP
1325262728293031
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
18293012345

20.04.2024
AV. SİBEL TORUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.