BASIN BİLDİRİSİ


10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN

                              BASIN BİLDİRİSİ

Bugün, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin yıl dönümünü kutlamaktayız. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, modern insan hakları anlayışının temellerini atan ve yıllarca insan haklarıyla ilgili çok sayıda sözleşme veya bildirinin ortaya çıkışına rehberlik eden en önemi belge niteliğindedir.

Bildirge, bugün hala temel hak ve özgürlükler konusundaki en önemli referans belgesi olma özelliğini korumaktadır. 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, "insan haklarının anayasası" olarak tanımlanır. İnsanın doğuştan sahip olduğu kişisel hak ve özgürlükleri tanımlar, her insanın yasa önünde eşit olduğunu, işkenceye, kötü muameleye ve onur kırıcı cezalara tabi tutulamayacağını ilan eder.

Türkiye İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kabul eden ilk ülkelerden biridir ve Kanunlar önünde bireylerin eşitliği ve ayrımcılığa uğramamaları ilkelerine dayanan insan haklarına saygı, Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemez niteliklerindendir

İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin her ülkenin kabul etmesi ve uygulaması gereken evrensel değerler olduğu gerçeği ülkemizde de tam anlamıyla özümsenmiştir. Çağımızda bu konularda ciddi sorunları olan ülkelerin, ekonomik ve sosyal sorunlarını sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturmakta da çaresiz kaldıkları görülmektedir. İnsanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin sadece insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olması garanti altına alınmalıdır. Buna göre, herkes cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi fark olmaksızın kanun karşısında eşittir, eşit olması gerekmektedir.

Şüphesiz İnsan haklarının korunup geliştirilmesi, kamu güvenliğini tehdit eden bir  unsur değildir, bilakis bireylere onurlu bir yaşamın tüm koşullarını sağlaması yönüyle kamu düzeninin, huzurun ve esenliğin teminatıdır.

Bu gün ;tüm kurum, kuruluş, bireyler ve özellikle medya tarafından insanların insan hakları konusunda bilgilendirilmesi ve hak arama bilincinin geliştirilmesine yönelik bir fırsat olarak değerlendirilmesi; insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünyaya ulaşılması için fırsattır, İnsan haklarının ülkemizde ve tüm dünyada her geçen gün daha fazla saygı görmesini umarak, İnsan Hakları Günü’nü saygıyla kutluyorum

 

ORDU BAROSU BAŞKANI

      AV.İLHAN KURT