BASIN TOPLANTISI
 

Değerli basın mensupları;

                        Çocuk hakları günü olması hasebiyle burada toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle hepinize Hoş geldiniz diyor, değerli katılımlarınızdan ötürü teşekkürleri borç biliyoruz.

Çocuğa özel bir ilgi gösterme gerekliliğinin toplumsal bir varlık olmanın bir gereği olmasının yanı sıra aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzenlemelerin bir gereği olduğunu ifade etmek isteriz. Şöyle ki; 1924 tarihli Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi, 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk Hakları Bildirisi, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve yine Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme bunlara örnek sayılabilecek önemli düzenlemelerdir. İsmi geçen uluslararası geçerliliği ve kabulü olan düzenlemeler, çocukların esenliği ile ilgili uzman kuruluşların ve uluslararası örgütlerin kurucu ve ilgili belgelerinde tanıdığı, Çocuk Hakları Bildirisinde de belirtildiği gibi; "çocuğun gerek bedensel gerek zihinsel bakımdan tam erginliğe ulaşmamış olması nedeniyle doğum sonrasında olduğu kadar, doğum öncesinde de uygun yasal korumayı da içeren özel güvence ve koruma gereksiniminin bulunduğunu hüküm altına almışlardır.

Bundan başka ulusal ve uluslararası düzeyde çocukları aile yanına yerleştirme ve evlat edinmeye de özel atıfta bulunan Çocuğun Korunması ve Esenliğine İlişkin Toplumsal ve Hukuksal İlkeler Bildirisi, Çocuk Mahkemelerinin Yönetimi Hakkında Birleşmiş Milletler Asgari Standart Kuralları (Beijing Kuralları) ve Acil Durumlarda ve Silahlı Çatışma Halinde Kadınların ve Çocukların Korunmasına ilişkin Bildirinin hükümlerinde de, Dünyadaki ülkelerin tümünde çok güç koşullar altında yaşayan ve bu nedenle özel bir ilgiye gereksinimi olan çocukların her ülkedeki, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesine vurgu yapılmıştır. Buna göre çocuğun korunması ve uyumlu gelişmesi bakımından her halkın kendine özgü geleneklerinin ve kültürel değerlerinin taşıdığı önem göz önünde tutulmuş ve belirtilen husustaki hassasiyet azami boyuta taşınmıştır.

Biz burada yukarıda ifade edilen uluslararası geçerliliği olan düzenlemelerde de ifade edildiği üzere; her çocuğun vazgeçilmez haklara sahip olduğunu, öyle ki bütün çocukların din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal ya da başkaca ayrıma tabi tutulmaksızın eşit olduğunu, her birisinin her şeyden önce dünya geleceği adına koruma ve gözetime ihtiyaç duyduğunu vurgulamak istiyoruz. Ulusal düzeyde de yarınımız olan çocuklarımızın yararı üstün tutularak istismarsız, eğitim ve sağlık hakkından mahrum olmadığı, suça sürüklenmediği bir ortamda yaşaması için gerek devletimizin gerekse vatandaşlarımızın üzerine düşen yükümlülüklerine yerine getirmesi noktasında biraz daha fedakâr olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Anayasamızda değişiklikler yapılmasının gündemde olduğu bu dönemde, ülkemizce de kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin temelini oluşturan yaşama, gelişme, korunma ve çocuğun görüşünün alınması ilkelerine de yer verilmeli, bu yönde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın öncelikli yüksek yararı gözetilmelidir.

                           Yine 2005 yılında yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunumuz; bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan çocukları korunmaya ihtiyacı olan çocuklar olarak tanımlamaktadır. Aile içi veya aile dışında duygusal fiziksel ve sair türde istismara maruz kalarak mağdur olan çocukların yanı sıra suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması için bu çocuklarımızın ve ailelerinin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bizde Ordu Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazır olduğumuzu belirtiyor; tüm çocuklarımızın Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabul edildiği tarih olan 20 Kasım Çocuk hakları gününü kutluyoruz. Saygılarımızla.

Ordu Barosu

Çocuk Hakları Komisyonu