NİCE 100 YILLARA
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN.
NİCE 100 YILLARA.

23 Nisan 1920 ülkesi işgal altında olan Türk Milletinin direnişinin ve dirilişinin sembolü ve vücut bulmuş hali olan Türk Milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.
Siyasi fikir ve düşünce tarihimizde, İLK DEFA milli egemenlik ilkesini ele alıp savunan ve onu politik uygulamada başarıya ulaştıran, Türkiye Cumhuriyetinin de kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'tür. Mustafa Kemal'in, Mondros Mütarekesi şartlarına ve işgale karşı direnmeleri için askeri ve mülki idarecilere gönderdiği, Amasya Genelgesindeki "MİLLETİN İSTİKLALİNİ YİNE MİLLETİN AZMİ VE KARARI KURTARACAKTIR" ifadesi, milli mücadelemizin parolası olmuştur.
Daha sonra Erzurum Kongresi'nde, kurulacak bir millet meclisinin gücünü mutlak surette milletten alması lazım geldiği, hükümetin de icraatında milli iradeye uygun hareket etmek zorunda kalacağı bir sistemin kurulması hususunda kararlar alınmıştır.
Bu kararlar, Sivas Kongresi vasıtasıyla yurt sathında duyurulmuştur. Bir başka ifade ile Sivas Kongresi, "Milli irade", "Egemenlik" ve "Millet" kavramlarının yurt sathında ilk defa yayılması yolunu açmıştır. Bu suretle, milli egemenlik vazgeçilmez bir ilke olarak daha sonra yapılmış anayasalarımıza da intikal etmiştir.
"Amasya Tamimi" nde ifadesini bulan "Milli Egemenlik" kavramı, 23 Nisan 1920'de kurulan Büyük Millet Meclisi'nin ve Cumhuriyetin ilanıyla da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel esasını oluşturmuştur.
Atatürk diyor ki:
“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”
Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır.
Siyasal iktidar ve egemenlik ayrı kavramlardır.1961 Anayasasının giriş bölümünde ifade edildiği üzere "Ulusal egemenlik millet varlığının bir iradesidir. Siyasal iktidara gelince, anayasada yazılı şartlar içinde hükümet edenlerin, belli organlar tarafından kullanılan yetkileridir. Bu yetkiler devletin idaresini sağlamak için emirler ve yasaklar koyma ve bunlara bağlı kalma araçlarını kapsar. Ancak MİLLETİN EGEMENLİĞE KAYITSIZ ŞARTSIZ SAHİP OLMASINA KARŞILIK, SİYASAL İKTİDAR, HÜKÜMET EDENLERİN MALI OLMADIĞI GİBİ KULLANILMASI DA BİRTAKIM KAYIT VE ŞARTLARA BAĞLIDIR." Siyasi iktidarlar gelip geçici, millet ve onun egemenliği kalıcıdır.
Devletimizin kurucu ilkelerine bağlılığımızı ve yılmaz savunucusu olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlar, devletimize ve milletimize nice 100 yıllar dileriz.
Yönetim Kurulu Adına
Av. Haluk Murat POYRAZ
Ordu Barosu Başkanı