Kadın Hukuku Komisyonu

KADIN HUKUKU KOMİSYONU SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ      AV.SİBEL TORUN

AV.NUR HİLAL GÜNDÜZ
AV.BİRSEN UÇAR
AV.ZUHAL ÖZAYDIN
AV.CANSIN ALTINEL
AV.MÜJGAN KAHYA
AV.MERVE SERİN
AV.TUĞÇE TÜRKSEN ÇERÇİ BAYAZIDOĞLU
 

 

ORDU BAROSU KADIN HUKUKU KOMİSYONU
YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1-Ordu Barosu bünyesinde oluşturulmuş Kadın Hukuku Komisyonunun, çalışma ilke ve esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2-Kadınların haklarını öğrenmeleri ve kullanmalarını sağlamaya yönelik eğitim çalışmaları yapılması ve gönüllü danışmanlık hizmeti verilmesi.
Evrensel hukuk ölçeğinde ,adalet ve eşitlik prensibine aykırı mevcut düzenlemeleri ve uygulamaları değiştirecek çözüm önerilerinin belirlenmesi ve savunulması.
Kadının insan hakları mücadelesine kamu oyu desteği sağlamak amacıyla, aynı amaca hizmet eden diğer Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak eylem planları oluşturup uygulamaya konulması.
TÜBAKKOM,kuruluş amaç ve ilkeleri doğrultusunda faaliyet yürütülmesi,bu amaçla TÜBAKKOM toplantılarına Ordu Barosunu temsilen katılınması.


Çalışma ve Toplantı Usulü

Madde 3-Ordu ilinde çalışan her kadın avukat komisyonun doğal üyesidir.Komisyon çalışmalarını Yürütme Kurulu aracılığıyla yapar.Yürütme kurulu, 2 yılda bir Temmuz ayının ilk haftasında toplanan üyeler arasından aday olan ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla seçilecek 3 üyeden oluşur.Yürütme kurulu üyeler arasından bir kişiyi dönem sözcüsü olarak belirler.Dönem sözcüsü yürütme kurulu tarafından verilecek işleri yapar.Dönem sözcüsü dışında yine yürütme kurulundan bir üye yardımcı koordinatör olarak görevlendirilir.Dönem sözcüsünün bulunmadığı durumlarda yardımcı koordinatör üye yürütme kurulunu temsile yetkilidir.Yürütme kurulu Baro Yönetiminin komisyondan sorumlu olarak atayacağı üye ile koordineli çalışır.
Komisyon yürütme kurulu 15 günde bir toplanır.
Şartlar elverdiği ölçüde ilçelerde,ve ilçelerin talepleri doğrultusunda ilçe temsilcilikleri oluşturulur.
Genel üye toplantısı,yürütme kurulunun çağrısıyla ayda bir toplanır.Genel üyelerin katılımı ve talepleri halinde alt çalışma gurupları oluşturulabilir.

Madde 4-Komisyon,şiddete maruz kalmış kadınlara hukuksal danışmanlık ve destek sağlamak amacıyla,kadın dayanışma merkezi kurulması ile işlerlik kazanması amacıyla gerekli çalışmaları yapar.

Yürürlük

İş bu yönerge tarihli Ordu Barosu yönetim kurulu toplantısında kabul edilerek aynı gün yürürlüğe girmiştir