STAJ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

ORDU BAROSU STAJ BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR LİSTESİ

 

 

1-Diploma (veya çıkış) örneği (Noter Onaylı yada Fakülte Sekreterliği Onaylı)       

 

 

2 adet

 

 

 

2- Kimlik Fotokopisi

 

1 adet

 

 

3-İkametgah (Muhtar veya Nüfus Müdürlüğünden)

 

1 adet

 

 

4-Nüfus Kağıdı Örneği (Noter,Muhtar yada Nüfus Müdürlüğünden)

 

1 adet

 

 

5- Adli Sicil Belgesi (Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan)

 

1 adet

 

 

6-Sağlık Raporu (Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut ve akılca malul olmadığına dair resmi hastanenin veya sağlık ocağının uzman hekimliğince düzenlenmiş)

 

2 adet

 

 

7-Bildirim Kağıdı

 

2 adet

Örnek-1

 

8-Baroya Yazılan Dilekçe

 

2 adet

Örnek-2

 

9-Baro Levhasına Kayıtlı Bir Avukattan Tahkikat Raporu

 

2 adet

 

Örnek-3

 

10-Yanında Staj Yapılacak Avukat’ın Olur Belgesi

*Olur verecek avukat, avukatlıkta 5 (Beş yıllık kıdemin hesabına Avukatlık Kanunu 4. maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir.) yılını doldurmuş olması zorunludur.

 

2 adet

Örnek- 4

 

11-Baro Levhasına Kayıtlı İki Avukat Tarafından ayrı ayrı Düzenlenmiş Takdim Yazısı

 

2 adet

Örnek-5

 

12-Staja Giriş Ücreti 652,98¨   + 10.00 TL KİMLİK (Ordu Barosu Başkanlığının Denizbank Ordu Şubesindeki    TR02 0013 4000 0069 3842 6000 01 nolu ibana yatırılacak )

 

 

1 adet

 

 

13-Vesikalık fotoğraf (kravatlı-cübbesiz biometrik)

 

6 adet

 

 

14- Damga Pulu Vergi Dairesine Yatacak 72,70 TL

 

 

 

 

15-Sosyal Güvenlik Kurumundan SSK. Emekli Sandığı ve Bağ_Kur’ a Kaydınızın Bulunmadığına Dair Belge.

 

1adet

 

 

16-Ordu Barosu Stajyer Avukat Adayı Bilgi Formu ( EN ALTDAKİ PDF DOSYASINI ÇIKTI ALARAK DOLDURUNUZ)

 

1 adet

 

 

17-Okul Bitimi İle Başvuru Arasındaki Süreye İlişkin Dilekçe

 

1 adet

 

 

 

18- Denklik Belgesi ve Eksik Ders Kalmadığına dair YÖK’ ten Yazı

 

1 adet

 

 

  

ÖRNEK 1
 
ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

“BİLDİRİM KAĞIDI”

 

1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 3. maddesinin (f) ve 5. maddesinde yazılı avukatlığa kabule engel hallerin kendimde bulunmadığını, ceza ve disiplin kovuşturması altında olmadığımı, halen avukatlık stajı   ile bağdaşmayan   bir   işle   uğraşmadığımı   ve avukatlık   stajına   engel bir durumumun olmadığını beyan ederim.

           Tarih

      Adı ve Soyadı

                                                                                                                                                                         İmza

 

ÖRNEK 2 

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA,

 

                ............... Üniversitesi Hukuk Fakültesini ................ tarihinde bitirdim. Avukat Stajyerliğine kabul için aranılan yasal nitelikleri ve koşulları taşıyorum.

                Baronuzda avukatlık stajı yapmak istiyorum.

                Staja başlatılmam için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla dilerim.

 

 

Adres          :                                                                                                                                               Tarih

Tel               :                                                                                                                                         Adı ve Soyadı

GSM            :                                                                                                                                                İmza

E-Posta      :

Kan Grubu  :
 

 

ÖRNEK 3

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

İ L G İ              : …../…../2015 tarih ve 20140.…. sayılı yazınız.

 

                               İlgi tarih ve sayılı yazınız gereğince, Avukatlık Stajı için müracaat eden …………… İli …………………… ilçesi ……………………………… nüfusuna kayıtlı …………………. ve ………..………’ dan olma …../…../19…. doğumlu …………………   …………..…….. hakkında yapmış olduğum tahkikat neticesinde, mesleğin vakar ve haysiyetine yaraşmayacak durumunun olmadığı, iyi ahlâklı bir kişiliğe sahip olduğu Baro Stajyer Levhasına kaydında herhangi bir engelin bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

 

                                Bilgi ve gereğini arz ederim. …./…../2015                                                                       

.

                 Tarih

      Avukat Adı Soyadı                                                                                                                 

                                                                                                                                    İmza

 

 

ÖRNEK 4
ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

“OLUR BELGESİ”

                              

                Baromuzda staj yapmak isteyen .......................... nın ikinci dönem stajını yanımda yapmasına olur veriyorum.

                Bilgi ve takdirlerinize sunarım.

 

                                                                                                                                                                        Tarih

                                                                                                                                              Avukat Adı Soyadı

                                                                                                                                                                        İmza

 

 

 

ÖRNEK 5

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 
 

                       …………… Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan …………… ve …………..’ dan olma …./…../19….. doğumlu ………………………………………….’ yi yakınen tanımaktayız. Kendisi iyi ahlâklı bir kişiliğe sahiptir. Baro Stajyer Levhasına yazılmasında bir mâni hali olmadığını takdim ederiz. …./…./2014

 

                     Tarih                                                                                                                                        Tarih

        Avukat Adı Soyadı                                                                                                                Avukat Adı Soyadı

                  İmza                                                                                                                                          İmza

 

ÖNEMLİ LÜTFEN OKUYUNUZ

Herhangi bir sebeple sağlık güvenceniz yoksa yasa gereği sağlık güvenceniz Türkiye Barolar Birliği tarafından sağlanmaktadır.  Ancak aileden hak sahipliğiniz varsa veya özel durum nedeniyle bir hak sahipliğiniz varsa bunu takip edip değiştiğinde bilgi vermeniz gerekmektedir.

Ayrıca;

 

TAAHHÜTNAME

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60. Maddesi gereğince; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olanlardan bu kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların genel sağlık sigortası primlerinin Türkiye Barolar Birliği tarafından ödeneceği ve bu kişilerin staj süresi ile sınırlı olmak üzere genel sağlık sigortalısı olacakları hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda; 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı sayılmadığımı, herhangi bir şekilde bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmadığımı, staj başlangıcında bu kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olup staj süresi içerisinde bu durumunun sona ermesi ve/veya değişmesi halinde, bu durumumu 10 (on) gün içerisinde Türkiye Barolar Birliği’ne derhal yazılı olarak bildireceğimi, aksi halde yasa hükmünün yerine getirilmemiş olmasından doğacak ceza ve yaptırımların tarafımdan tahsil edileceği, stajımın kendi kusurumdan kaynaklanan sebeplerle uzaması halinde Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenmiş olan sosyal güvenlik priminin ve bu sebeple doğacak ceza ve yaptırımların tarafımdan tahsil edileceğini kabul ve taahhüt ederim.

 

TARİH:

AD-SOYAD:

İMZA:

 

·       ******   HER BİR BELGE FARKLA AVUKATLARA İMZALATILACAKTIR.*****

  

ORDU BAROSU STAJYER ADAYI BİLGİ FORMU

 

 

NAKİL GELMEK İSTEYEN STAJYER AVUKATLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGE VE BELGE ÖRNEKLERİ

 

İSTENEN BELGELER

EVRAK SAYISI

AÇIKLAMA

1- Baroya Yazılan Dilekçe

1 Adet

ÖRNEK - 1 (DİLEKÇE)

2- İkametgah Senedi

1 Adet

 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

1 Adet

 

4- Yanında Staj Yapılacak Olan Avukat’ ın Olur Belgesi

 

 

2 Adet

Olur verecek avukat, avukatlıkta 5 (Beş yıllık kıdemin hesabına Avukatlık Kanunu 4. maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir.) yılını doldurmuş ve hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı soruşturma açılmasına karar verilmemiş veya avukatın geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla para veya işten çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması zorunludur. ÖRNEK 2

 

5- Vesikalık fotoğraf

 

4 Adet

 

Cübbeli ya da kepli kabul edilmeyecektir.

 

6- SSK-Emekli Sandığı ve Bağ – Kur Genel Müdürlüklerinden kaydınızın bulunmadığına dair belge

 

1 Adet

 

7- Staj Süresinde ya da staj sonrasında evlilik yapan bayan avukat adaylarının veya isim/soyisim değişikliği yapanların her iki soyadına göre de ayrı ayrı Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi getirmeleri gerekmektedir.

 

 

1 Adet

 

 

 

 ÖRNEK -1  DİLEKÇE

 

                                          ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

.............Barosu nezdinde ...........sicil numarası ile staj yapmakta iken ikametgahımı Ordu sınırları içerisine taşıdığım için stajımın geri kalan bölümünü Baronuz nezdinde tamamlamak istiyorum.Gereğini saygılarımla arz ederim.(…../…../….)

                                                                                                                                                                            ADI - SOYADI

                                                                                                                                                                                 ( İMZA)

ADRES                        :                                                                                                   

TELEFON (Ev- Cep):                                                                              

E-Mail                          :                                                                                 

 

 

ÖRNEK – 2 (MUVAFAKATNAME)

 

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

......... Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ....... kızı/oğlu .......doğumlu ..........’nın 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 3.maddesinin (f) bendi ve 5.maddesinin (a) bendinde yazılı halleri bulunmadığından Kanunun 17.maddesinin 3.bendi gereğince yanımda staj yapmasına muvafakat ediyorum. ( …/…../……)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     AV. ADI – SOYADI

                                                                                                                                                  İMZA

 

 

 

 

 

 

 ÖRNEK -1 DİLEKÇE

 

                                          ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

.............Barosu nezdinde ...........sicil numarası ile staj yapmakta iken ikametgahımı Ordu sınırları içerisine taşıdığım için stajımın geri kalan bölümünü Baronuz nezdinde tamamlamak istiyorum.Gereğini saygılarımla arz ederim.(…../…../….)

                                                                                                                                                                            ADI - SOYADI

                                                                                                                                                                                 ( İMZA)

ADRES                        :                                                                                                   

TELEFON (Ev- Cep):                                                                              

E-Mail                          :                                                                                 

 


ÖRNEK – 2 (MUVAFAKATNAME)

 

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

......... Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ....... kızı/oğlu .......doğumlu ..........’nın 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 3.maddesinin (f) bendi ve 5.maddesinin (a) bendinde yazılı halleri bulunmadığından Kanunun 17.maddesinin 3.bendi gereğince yanımda staj yapmasına muvafakat ediyorum. ( …/…../……)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     AV. ADI – SOYADI

                                                                                                                                                  İMZA