2021 BARO AİDATLARI
Tarih: 11.01.2021| Okunma Sayısı: 303

 

 

 

 

 T.C.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULU KARARI

 Karar Tarihi      : 08.01.2021

  Karar  No          : 2021/ 2

Baro Başkanı              : Av. Haluk Murat POYRAZ                   

Başkan Yrd.               : Av. Arif ÇELİK                                                    

Genel Sekreter           : Av. Sibel TORUN                                                                 

Sayman                       : Av. Meltem SARANER YILDIZ                                                     

Üye                             : Av. Arzu ATABAY AKÇEVRE       

Üye                             : Av. Önder GÜLLÜ

Üye                             : Av. Gökhan ÇAKIR

Üye                             : Av. Emrullah ÖZSOY

Üye                             : Av. Esra TURAN AYDIN

Üye                             : Av. Türker TÜRKYILMAZ

Üye                             : Av. Onur CANBAZ

             

                                     

                                    Baro Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulumuz, gündemde bulunan konulardan 2021 yılı Tahmini Bütçe Tasarısı ve Baromuz kesenek miktarları ile ilgili husus görüşüldü.

                                    1136 sayılı Avukatlık Kanununun 82. ve 7249 sayılı sayılı kanunun 22. maddesindeki (geçici madde 23) amir hükümler gereğince, Baro genel kurul ve seçimlerinin, çift yılların Ekim ayının ilk haftası içerisinde yapılması kanuni bir zorunluluktur. Hal böyle olmasına rağmen, 2020 yılı Ekim ayı içerisinde yapılması gereken baro genel kurul ve seçimleri, pandemi gerekçe gösterilerek, başkaca hukuki olmayan sebeplere istinaden, kanuna ve hukuka açıkça aykırı olarak yaptırtılmamış, bu konuda kanuni bir düzenleme de yapılmamıştır. Bilahare 2020 yılı Aralık ayında yapılmasına karar verilen baro genel kurul ve seçimleri, yine pandemi gerekçe gösterilerek yaptırtılmadığı gibi, yine kanuni bir düzenleme de yapılmamıştır.

                                    Baronun, Yargı Erkinin Savunma kurumu ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olma durumu nazara alınarak, özellikle kurumlarda devamlılık ilkesine de istinaden, 2021 yılına baronun tahmini bütçesiz (tahmini bütçeye bağlı olarak aidat, kesenek vb. durumlar) olarak girmesi düşünülemeyeceğinden, Hukukun genel ve evrensel ilkeleri, Anayasa hükümleri, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Avukatlık mevzuatı ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ilgili hükümleri ile fiili oluş, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerine binaen, Yönetim Kurulumuzca, 1136 sayılı kanununun 95, 97 vd. İlgili hükümler uyarınca, belirtilen fiili, hukuki ve kanuni durumlara istinaden, gerekçeleri belirtilmek suretiyle, aşağıdaki kararlar alınmıştır. Şöyle ki :

1-Her ne kadar, Baro aidatları, giriş kesenekleri, tahmini bütçe vb. bağlantılı tüm hususlar, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince genel kurulun görevleri arasında sayılmış ise de, olağanüstü durumların olağanüstü kararlar gerektirmesine binaen, YAPILACAK OLAN İLK GENEL KURULDA AVUKATLARIMIZIN ONAYINA ve KARARINA SUNULMAK ÜZERE, 2021 yılı aidatlar, kesenekler ve tahmini bütçesinin geçici olarak uygulanmak üzere Yönetim Kurulumuzca belirlenmesine ve uygulanmasına, bilahare yapılacak olan ilk genel kurulda bütün bu hususların, genel kurulda meslektaşlarımızın onayına ve kararına sunulmasına dair, belirtilen kanuni, hukuki, fiili oluş ve maddi vakıalara istinaden karar verilmiştir.

2- Bu belirlemede; kanundaki asgari ve azami sınırlar, baro kasası, ilgili kanun maddeleri, yeni düzenlemeler, önceki genel kurul kararları, baromuz uygulamaları, salgın sürecinin meslektaşlara verdiği maddi ve manevi zararlar, sözde yargı reformları, uygulama ve düzenlemelerle meslek sahasının her geçen gün daraltılması, salgın tedbirleri nedeniyle avukat bürolarının kapatılmış olması, gelir ve tahsilatın azalması, salgın sürecinde baro faaliyetlerinin ve dolayısıyla bir kısım harcamaların azalması, Aidatları zamanında ödemeyi özendirme, salgın sürecinde, adliye, icra ve büroların kapandığı zamanlarda bile avukatlara yardım yapılmaması konuyla ilgili TBB kararları, Aidat ve keseneklerle ilgili Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu yazı ve görüşleri ile diğer tüm fiili oluş, maddi vakıalar, kararlar ve durumlar nazara alınmıştır.

3- Aidatlar ve giriş kesenekleri (doğrudan-nakil), 1136 sayılı Avukatlık Kanunundaki asgari ve azami sınırlar içerisinde belirlenmiştir. ÖZELLİKLE ve TEKRAREN BİLİNMESİNİ İSTERİZ Kİ, BARO AİDAT ve KESENEKLERİNİ BELİRLEME YETKİ ve GÖREVİ, GENEL KURULA YANİ GENEL KURULA KATILAN AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIZA AİTTİR. BARO BAŞKANI ya da YÖNETİM KURULUNUN, BARO AİDAT ve KESENEKLERİNİ BELİRLEME YETKİ ve GÖREVİ YOKTUR. Şu anda olan husus ise, yukarıda belirtilen gerekçelere istinaden, olağanüstü bir süreç nedeniyle yaşanan kaos ve zorunluluktan kaynaklanmış olup, 2021 yılı için geçici bir durumdur. Bütün bu karar ve uygulamalar, bilahare yapılacak olan ilk genel kurulda, meslektaşlarımızın onayına ve kararına sunulacak olup, takdir hakkı yine genel kurula aittir.

4- Baro aidatlarının ödenmemesi ve sonuçları ; Baroyu her anlamda idari, kanuni,  hatırlatma, mesaj çekme, şerhli ihtar, levhadan silme, icra takibi yapma ; bunların yapılmaması halinde ise Teftiş kurulu denetim, ikaz, ihtar ve eleştiri gibi sıkıntılara, cezai ve idari sorumluluk ve külfetlere sokmaktadır. Bu durumlar, sadece kanuni görevini yapan/yapmaya çalışan Baro Başkan ve Yönetimlerini de sıkıntıya sokmakta, meslektaşlarla karşı karşıya getirmektedir.

5- Pandemi sürecinde adliyelerin, icraların ve avukat bürolarının kapatılmış olması, çalışma sahalarının her geçen gün sözde reform, alternatif ve zorunlu yapılarla daraltılmaya çalışılması, gelir ve tahsilatın azalması, yardıma muhtaç olan bir kısım meslektaşlarımıza yapılması düşünülen yardıma engel olunması, bu uğurda yazılan yazılara resmi olarak cevap verilmeyip, sözlü olarak reddi hususları, bu sürecin tüm meslektaşlarımızı olumsuz anlamda etkilemiş olması karşısında, aidatlar ve keseneklerin bu şekilde belirlenerek, tüm meslektaşlara genel, yeknesak ve eşit olarak uygulama yapılması düşünülmüştür.

6- 27. Dönem Önceki genel kurul kararlarında alınan, kamu avukatlarına uygulanan aidat ve giriş keseneklerinin yarı oranında uygulanması kararı aynen korunmakla birlikte 28. Dönem Genel Kurul gündemine alınan ancak genel kurulumuzun yapılamaması nedeni ve yapılacak ilk genel kurulda. genel kurulun oyuna sunulmak üzere; Avukatlık Kanunu madde 63 de belirtilen baro levhasındaki kaydı yirmi yılı dolanlardan, bürosunu kapatarak vergi kaydını sildiren avukatlar durumları hakkında bilgi vermek ve baroya karşı görev ve yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla sadece avukat unvanını kullanabilirler.” Hükmü uyarınca baromuz levhasındaki sicil durumları bu şekilde olan avukatlarımızın da aidatlarının yarı oranında alınmasına ilk genel kurul yapılıncaya kadar geçici olarak karar verilmiştir.

7- 7249 sayılı kanunla getirilen, mesleğin ilk beş yılında baro keseneğinin yarı oranında alınması hususu, 2020 yılı Temmuz ayından itibaren Baromuzda aynen uygulanmıştır. Diğer pek çok Barolarımızda, bu hususun 2021 yılından itibaren uygulanması kararı verilmiştir. Mesleğin ilk 5 yılındaki meslektaşlarımızdan yarı oranında aidat alımı, Baromuzda 2020 yılı 2. taksitinden itibaren uygulandığından, yine taksit dönemleri halinde uygulama yapılacaktır. Meslektaşların lehine olarak, aidatlarda gün hesabı yapılmaktadır. Bu gün hesabı yemin tarihi itibari ile esas alınmaktadır. Yıl hesabı yapılmamaktadır. 

8- TBB SYDF' unca yapılan sağlık hizmetleri, Avukatlık Kanunu ve Fon hükümleri doğrultusunda TBB'ce yürütülmekte olup, Barolarla doğrudan bir ilgisi yoktur. TBB keseneği ve TBB ölüm yardımı keseneği olarak, 2020 yılı TBB'ye her üyemiz için 97,56 TL. ödenecektir. 7249 sayılı kanunla mesleğin ilk 5 yılındaki meslektaşların baro aidatları yarı oranında indirilmesine rağmen, aynı meslektaşlarımızın TBB kesenekleri için bir düzenleme yapılmamıştır. Mesleğin ilk 5 yılındaki avukatlarımız için de, TAM  TBB keseneği ve ölüm yardımı keseneği ödenmesi hali söz konusudur. Ve bu miktarı her yıl belirleme T.B.B nin görev alanına girmektedir.2021 yılına ilişkin belirleme yapıldığında meslektaşlarımıza tahakkuk ettirilecektir.

9- Geçici tahmini bütçe oluşumu için bu rakamların belirlenmesi önem arz etmekte olup, yapılacak olan ilk genel kurulda, genel kurul tahmini bütçe, aidatlar, kesenekler ve diğer tüm hususlara da, ayrıca karar verebilecektir. Baromuzda aidat miktarları her zaman yüksek olmasına rağmen, Baro kasası, Baro tarihinde ilk kez (tüm nitelikli ve üst düzeyde ücretsiz hizmetlere rağmen) bu kadar yüksek rakamlara ve net kasa bakiyesine çıkmıştır. Kanuni sınırlar içerisinde yapılan belirlemeler, bu nedenle yerindedir. Tabii ki nihai takdir ve karar, genel kurula aittir. Genel kurul isterse, takdir ettiği artırımları her zaman yapabilir.

10- 1136 sayılı Avukatlık Kanununda belirtilen alt ve üst rakamlar nazara alınarak ve geçici olarak, yapılacak olan ilk genel kurulda, genel kurulun takdir, onay ve kararına sunulmak üzere ; geçmiş yılardaki genel kurullarda kabul gören kıstaslar ve  gösterge rakamları dahilinde 06.01.2021 tarih ve 11638 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüş Genel Müdürlüğünün Mali ve sosyal mali sosyal haklar genelgesinde açıklanan 01/01/2021-30/06/2021 tarihleri arası uygulanacak memur maaş katsayısı olan 0,165786 aylık katsayı dikkat alınarak belirlenmesi uygun bulunmuş olup pandemi koşularındaki belirsizlik nedeni ile genel kurulun yapılmasının olanaksız hale gelmesi ihtimali göze alınarak her ne kadar memur maaş katsayıları altı aylık dilimler halinde belirlenecek olsa bile ve temmuz ayı aidat miktarının ikinci altı aylık memur maaş katsayısı üzerinden belirlenecek oluşu ve ancak henüz açıklanmayışından , aidat miktarları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmasına ve bu belirsizliği ortadan kaldırmak düşüncesi ile aidat miktarlarımız bahsi geçen genelgede yer alan altı aylık memur maaş katsayısı olan 0,165786 üzerinden  en son genel kurulda karara bağlanan gösterge rakamlarının çarpımı ile yıllık iki eşit taksit olacak şekilde hesaplanmasına ve bu şekilde tahakkuk ettirilmesine karar verilmiş ve aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

                                                

 YILLIK KESENEK (AİDAT) MİKTARLARI :

 

 

2021 OCAK TEMMUZ AİDAT MİKTARLARI

 

ADİAT TÜRÜ

2020 MEVCUT

UYGULANAN

OCAK / TEMMUZ

OCAK 2021

1.TAKSİT

TEMMUZ 2021

2.TAKSİT

 

5 YIL ÜZERİ KIDEMLİ

 

292,12 / 308,92

331,57

331,57

 

5 YIL ALTI KIDEMLİ MD. 65

146,06 / 154,46

165,79

165,79

 

AV.KANUNU MD. 63

( PASİF AVUKAT )

  • / -

 

165,79

165,79

 

KAMU AVUKATI

( 27. DÖNEM GENEL KURUL KARARI )

 

146,06 / 154,46

165,79

165,79

 

AV.ORTAKLIĞI

912,88 / 965,38

1.036,16

1.036,16

 

 

 

AVUKATLIK KANUNU MD 81, KANUN YÖNETMELİĞİ 24/2 FIKRASI GEREĞİ

 

2021 GİRİŞ VE KAYIT KESENEKLERİ

KESENEK TÜRÜ

2020 MEVCUT

UYGULANAN

OCAK / TEMMUZ

 

2021 YILI

 

 

YENİ AVUKAT

KABUL - NAKİL

1.168,49 / 1.235,69

1.326,29

 

AVUKATLIK ORTAKLIĞI

KAYIT- KABUL

5.842,44 / 6.178,44

6.631,44

 

KAMU AVUKATI

NAKİL- KABUL

584,24 / 617,84

663,14

 

STJ AV GİRİŞ

27. DÖNEM GENEL KURUL KARARI

 

730,31 / 772,31

828,93

 

 

*AVUKATLIK KANUNU UYARINCA AYNI BAROYA SİLİNİP YENİDEN KAYIT YAPANLARDAN GİRİŞ KESENEĞİ ALINMAZ

 

BELGE ÜCRETLERİ

STAJ BİTİM BELGESİ ÜCRETİ 27. DÖNEM GENEL KURUL KARARI GEREĞİNCE

 

2020                                                                     2021

OCAK  / TEMMUZ                                           414,47 TL

365,15 / 772,31

 

 

 

 

                                                                           Av. Haluk Murat POYRAZ

                                                                              Baro Başkanı

 

 

                                                                                                                                         

Başkan Yardımcısı

Av. Arif ÇELİK

 

 

 

 

Genel Sekreter

Av. Sibel TORUN

 

 

Sayman

Av. Meltem SARANER YILDIZ

Üye

Av. Arzu ATABAY AKÇEVRE

 

Üye

Av. Önder GÜLLÜ

 

Üye

Av. Gökhan ÇAKIR

 

Üye

Av. Emrullah ÖZSOY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üye

Av. Esra TURAN AYDIN

 

Üye

Av. Türker TÜRKYILMAZ

 

Üye

Av. Onur CANBAZ

 

 

 

25.02.2021
AV. HALUK MURAT POYRAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.